1̼0 đ̼ố̼i t̼ư̼ợ̼n̼g̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ t̼ậ̼p̼ t̼h̼ể n̼ữ s̼i̼n̼h l̼ớ̼p̼ 1̼0̼ lĩ̼n̼h á̼n 4̼9 n̼ă̼m t̼ù̼

1̼0 đ̼ố̼i t̼ư̼ợ̼n̼g̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ t̼ậ̼p̼ t̼h̼ể n̼ữ s̼i̼n̼h l̼ớ̼p̼ 1̼0̼ lĩ̼n̼h á̼n 4̼9 n̼ă̼m t̼ù̼

T̼r̼o̼n̼g̼ b̼ữ̼a̼ t̼i̼ệ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ n̼h̼ậ̼t̼, n̼h̼ó̼m̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼h̼u̼ố̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼ b̼ạ̼n̼ g̼á̼i̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼a̼u̼ h̼ã̼m̼ h̼i̼ế̼p̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ n̼à̼y̼.

̼N̼g̼à̼y̼ 1̼9̼/̼1̼1̼, T̼A̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ P̼h̼o̼n̼g̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ T̼r̼ị̼)̼ m̼ở̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼o̼à̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ t̼ậ̼p̼ t̼h̼ể̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼.
̼C̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ b̼ị̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ (̼K̼S̼N̼D̼)̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ t̼r̼u̼y̼ t̼ố̼, g̼ồ̼m̼:̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ Q̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼2̼)̼, L̼ê̼ H̼ữ̼u̼ M̼i̼n̼h̼ Q̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼2̼)̼, L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ D̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼1̼)̼, L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ H̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼1̼)̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ P̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼1̼)̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ V̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼1̼)̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ A̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼1̼)̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ V̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼2̼)̼, L̼ê̼ V̼ă̼n̼ A̼n̼h̼ D̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼3̼)̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ A̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼2̼)̼.̼ T̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼á̼c̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ T̼r̼ạ̼c̼h̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ P̼h̼o̼n̼g̼, t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ T̼r̼ị̼.
̼V̼ụ̼ á̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ T̼A̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ P̼h̼o̼n̼g̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ k̼í̼n̼.̼ B̼ị̼ h̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ á̼n̼, e̼m̼ N̼.̼T̼.̼B̼.̼P̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼3̼, t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ x̼ã̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ H̼o̼à̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ P̼h̼o̼n̼g̼, t̼ạ̼i̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ l̼à̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼)̼ v̼ắ̼n̼g̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼o̼à̼.

10 đối tượng hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 10 hầu toà - 1
p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼

T̼h̼e̼o̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ v̼ụ̼ á̼n̼, v̼à̼o̼ l̼ú̼c̼ 1̼7̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼4̼/̼3̼, L̼ê̼ H̼ữ̼u̼ M̼i̼n̼h̼ Q̼.̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ n̼h̼ậ̼t̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ ở̼ t̼h̼ô̼n̼ L̼ệ̼ X̼u̼y̼ê̼n̼ (̼x̼ã̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ T̼r̼ạ̼c̼h̼)̼.̼ B̼ữ̼a̼ t̼i̼ệ̼c̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ r̼ư̼ợ̼u̼, c̼ó̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ Q̼.̼, L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ D̼.̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ P̼.̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ V̼.̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ V̼.̼, L̼ê̼ V̼ă̼n̼ A̼n̼h̼ D̼.̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ A̼.̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼.

̼Đ̼ế̼n̼ 1̼8̼h̼3̼0̼, c̼ả̼ n̼h̼ó̼m̼ r̼ủ̼ e̼m̼ N̼.̼T̼.̼B̼.̼P̼ v̼ề̼ c̼h̼ơ̼i̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ n̼à̼y̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼.̼ T̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼, Q̼.̼ n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼h̼u̼ố̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼ c̼h̼o̼ P̼.̼ s̼a̼y̼ đ̼ể̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ ý̼ đ̼ồ̼ x̼â̼m̼ h̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼.

̼T̼i̼ế̼p̼ đ̼ế̼n̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ A̼ v̼à̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ H̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼ b̼ữ̼a̼ t̼i̼ệ̼c̼.̼ C̼ả̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼y̼ n̼h̼a̼u̼ c̼h̼u̼ố̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼ P̼.̼ n̼h̼ư̼ đ̼ã̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ấ̼t̼ t̼ừ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ P̼.̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ ý̼ đ̼ồ̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ó̼m̼ b̼ạ̼n̼ n̼ê̼n̼ a̼i̼ m̼ờ̼i̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ n̼à̼y̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ề̼u̼ u̼ố̼n̼g̼ h̼ế̼t̼.J

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼0̼h̼, P̼.̼ c̼ó̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼a̼y̼ r̼ư̼ợ̼u̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ n̼g̼ủ̼.̼ T̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼, n̼h̼ó̼m̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ t̼h̼a̼y̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ n̼h̼a̼u̼ g̼i̼a̼o̼ c̼ấ̼u̼ v̼ớ̼i̼ P̼.̼ S̼ợ̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼, c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ đ̼ư̼a̼ P̼.̼ r̼a̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ b̼ò̼ v̼à̼ r̼ừ̼n̼g̼ t̼r̼à̼m̼ g̼ầ̼n̼ n̼h̼à̼, r̼ồ̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.

̼Q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, n̼h̼à̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼á̼c̼h̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ Q̼.̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼ở̼i̼ x̼ư̼ớ̼n̼g̼, c̼ù̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ L̼ê̼ H̼ữ̼u̼ M̼i̼n̼h̼ Q̼.̼, L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ D̼.̼, L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ H̼.̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ P̼.̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ V̼.̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼i̼a̼o̼ c̼ấ̼u̼ t̼r̼á̼i̼ v̼ớ̼i̼ ý̼ m̼u̼ố̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ P̼.̼ C̼ò̼n̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ A̼.̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ V̼.̼, L̼ê̼ V̼ă̼n̼ A̼n̼h̼ D̼.̼ v̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ A̼.̼ c̼ó̼ v̼a̼i̼ t̼r̼ò̼ g̼i̼ú̼p̼ s̼ứ̼c̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼.

̼K̼ế̼t̼ t̼h̼ú̼c̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼o̼à̼, H̼Đ̼X̼X̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ p̼h̼ạ̼t̼ 8̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ Q̼;̼ 6̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ c̼h̼o̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ D̼;̼ L̼ê̼ H̼ữ̼u̼ M̼i̼n̼h̼ Q̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ P̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ V̼ m̼ỗ̼i̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ 7̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼;̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ A̼ 3̼ n̼ă̼m̼ 6̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼ù̼;̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ V̼, L̼ê̼ V̼ă̼n̼ A̼n̼h̼ D̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ A̼ m̼ỗ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ 3̼0̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼ù̼ t̼r̼e̼o̼;̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ H̼ 3̼6̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼ù̼ t̼r̼e̼o̼;̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ d̼a̼n̼h̼ “̼H̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼”̼.
N̶g̶u̶ồ̶n̶ ̶h̶t̶t̶p̶s̶:̶/̶/̶d̶a̶n̶t̶r̶i̶.̶c̶o̶m̶.̶v̶n̶/̶p̶h̶a̶p̶-̶l̶u̶a̶t̶/̶1̶0̶-̶d̶o̶i̶-̶t̶u̶o̶n̶g̶-̶h̶i̶e̶p̶-̶d̶a̶m̶-̶t̶a̶p̶-̶t̶h̶e̶-̶n̶u̶-̶s̶i̶n̶h̶-̶l̶o̶p̶-̶1̶0̶-̶h̶a̶u̶-̶t̶o̶a̶-̶2̶0̶1̶9̶1̶1̶1̶9̶1̶6̶3̶9̶2̶6̶0̶8̶5̶.̶h̶t̶m̶

XEM THÊM

C̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ tiểu học b̼ị̼ 5̼ n̼a̼m̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 9̼ k̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ế̼ r̼ồ̼i̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ m̼ặ̼c̼ c̼h̼o̼ c̼ô̼ k̼h̼ó̼c̼ l̼ó̼c̼ v̼a̼n̼ x̼i̼n̼.

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ tiểu học ̼b̼ị̼ ̼5̼ ̼n̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.

Cả 5 con “̼ Y̼ê̼u̼ r̼â̼u̼ x̼a̼n̼h̼”̼  Đều ở bản Suối Bon, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi.

blank

Đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼ớ̼n̼ n̼h̼ấ̼t̼ 1̼6̼, n̼h̼ỏ̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ 1̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼.̼

C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼â̼n̼ H̼ồ̼, t̼ỉ̼n̼h̼ S̼ơ̼n̼ L̼a̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, l̼à̼m̼ r̼õ̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ g̼i̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ b̼ị̼ 5̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 9̼ k̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ế̼ v̼à̼ g̼i̼ở̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼.̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, đ̼ê̼m̼ 2̼4̼/̼1̼2̼, n̼ữ̼ g̼i̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼i̼ể̼u̼ h̼ọ̼c̼ L̼o̼ó̼n̼g̼ L̼u̼ô̼n̼g̼ l̼à̼ B̼ù̼i̼ N̼g̼ọ̼c̼ L̼o̼a̼n̼ (̼2̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼g̼ồ̼i̼ s̼o̼ạ̼n̼ g̼i̼á̼o̼ á̼n̼ đ̼ể̼ n̼g̼à̼y̼ m̼a̼i̼ l̼ê̼n̼ l̼ớ̼p̼ d̼ạ̼y̼ t̼h̼ì̼ b̼ấ̼t̼ n̼g̼ờ̼ b̼ị̼ 5̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 9̼, đ̼ộ̼ t̼u̼ổ̼i̼ 1̼5̼ -̼ 1̼6̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ k̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ế̼, g̼i̼ở̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼, m̼ặ̼c̼ c̼h̼o̼ c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ k̼h̼ó̼c̼ l̼ó̼c̼ v̼a̼n̼ x̼i̼n̼.

blank

5̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 9̼, đ̼ộ̼ t̼u̼ổ̼i̼ 1̼5̼ -̼ 1̼6̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ k̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ế̼, g̼i̼ở̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼, m̼ặ̼c̼ c̼h̼o̼ c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ k̼h̼ó̼c̼ l̼ó̼c̼ v̼a̼n̼ x̼i̼n̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ỏ̼a̼ m̼ã̼n̼ d̼ụ̼c̼ v̼ọ̼n̼g̼, n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼ê̼n̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ r̼ờ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ C̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ L̼o̼a̼n̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ đ̼ế̼n̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼.

X̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼â̼y̼ l̼à̼ v̼ụ̼ á̼n̼ c̼ó̼ t̼í̼n̼h̼ c̼h̼ấ̼t̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼â̼n̼ H̼ồ̼ đ̼ã̼ r̼a̼ s̼ứ̼c̼ t̼r̼u̼y̼ t̼ì̼m̼, l̼ầ̼n̼ t̼h̼e̼o̼ d̼ấ̼u̼ v̼ế̼t̼ v̼à̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ả̼ 5̼ n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼, g̼ồ̼m̼ L̼ý̼ V̼ă̼n̼ H̼ạ̼n̼h̼, B̼à̼n̼ V̼ă̼n̼ H̼ù̼n̼g̼ (̼1̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼, B̼à̼n̼ V̼ă̼n̼ S̼ơ̼n̼, B̼à̼n̼ V̼ă̼n̼ D̼ư̼ơ̼n̼g̼, B̼à̼n̼ V̼ă̼n̼ H̼i̼ệ̼u̼ (̼1̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ đ̼ề̼u̼ t̼r̼ú̼ b̼ả̼n̼ S̼u̼ố̼i̼ B̼o̼n̼ v̼à̼ đ̼a̼n̼g̼ h̼ọ̼c̼ l̼ớ̼p̼ 9̼.

blank

C̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ L̼o̼a̼n̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ đ̼ế̼n̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼.̼

T̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, c̼á̼c̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼i̼ê̼n̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼â̼n̼ H̼ồ̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼à̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *