3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼x̼õ̼a̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼r̼a̼ ̼6̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼

3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼x̼õ̼a̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼r̼a̼ ̼6̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼

blank

3̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ g̼ồ̼m̼ 2̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼, 1̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ ở̼ H̼à̼ N̼a̼m̼ s̼a̼u̼ 1̼4̼ n̼g̼à̼y̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼u̼â̼n̼ t̼h̼ủ̼ t̼ự̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ ở̼ n̼h̼à̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ l̼à̼n̼ s̼ó̼n̼g̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ m̼ớ̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ạ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼, v̼ớ̼i̼ 6̼ t̼ỉ̼n̼h̼ c̼ó̼ c̼a̼ c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼.

̼V̼ẫ̼n̼ đ̼i̼ h̼á̼t̼, m̼á̼t̼ -̼x̼a̼, ă̼n̼ n̼h̼ậ̼u̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ 1̼4̼ n̼g̼à̼y̼ t̼ự̼ g̼i̼á̼m̼ sát

̼D̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ đ̼a̼n̼g̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ạ̼i̼ 6̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼h̼à̼n̼h̼ g̼ồ̼m̼:̼ H̼à̼ N̼a̼m̼, V̼ĩ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼c̼, H̼à̼ N̼ộ̼i̼, H̼ư̼n̼g̼ Y̼ê̼n̼, T̼P̼H̼C̼M̼, Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼, t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼h̼ỉ̼ d̼u̼y̼ n̼h̼ấ̼t̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ ở̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ l̼â̼y̼. C̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼, 1̼3̼ c̼a̼ ở̼ H̼à̼ N̼a̼m̼, 1̼4̼ c̼a̼ ở̼ V̼ĩ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼c̼, 4̼ ở̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼, 2̼ c̼a̼ t̼ạ̼i̼ H̼ư̼n̼g̼ Y̼ê̼n̼, 1̼ c̼a̼ t̼ạ̼i̼ T̼P̼H̼C̼M̼ đ̼ề̼u̼ l̼à̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ 2̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ v̼à̼ .

blank
Quán Sunny Club ở Phúc Yên – Vĩnh Phúc, nơi đoàn chuyên gia Trung Quốc đến sử dụng dịch vụ và đã gây ra ổ dịch phức tạp tại Vĩnh Phúc.

̼C̼á̼c̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼, H̼à̼ N̼a̼m̼ đ̼ề̼u̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ỗ̼ h̼ổ̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼, k̼h̼i̼ế̼n̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ b̼ị̼ g̼i̼e̼o̼ r̼ắ̼c̼ r̼a̼ c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼.

̼C̼ụ̼ t̼h̼ể̼, t̼ạ̼i̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼, n̼h̼ó̼m̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼ừ̼ n̼g̼à̼y̼ 9̼/̼4̼ đ̼ế̼n̼ 2̼3̼/̼4̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ N̼h̼ư̼ N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ 2̼. T̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼, n̼h̼ó̼m̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ n̼à̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ấ̼y̼ m̼ẫ̼u̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ 3̼ l̼ầ̼n̼, đ̼ề̼u̼ c̼h̼o̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ đ̼ề̼u̼ â̼m̼ t̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.

̼T̼ạ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ N̼h̼ư̼ N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ c̼a̼ l̼â̼y̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ t̼ừ̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼ s̼a̼n̼g̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼.

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ n̼à̼y̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼, U̼B̼N̼D̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ c̼ấ̼p̼ g̼i̼ấ̼y̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼, đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ b̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ c̼h̼o̼ d̼o̼a̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ đ̼ư̼a̼ v̼ề̼ n̼ơ̼i̼ l̼ư̼u̼ t̼r̼ú̼ v̼à̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ 1̼4̼ n̼g̼à̼y̼. T̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ Y̼ t̼ế̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ N̼g̼h̼ĩ̼a̼ L̼ộ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼i̼a̼o̼ d̼õ̼i̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ s̼a̼u̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ n̼à̼y̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ B̼ả̼o̼ Y̼ế̼n̼, p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼â̼n̼ A̼n̼, t̼h̼ị̼ x̼ã̼ N̼g̼h̼ĩ̼a̼ L̼ộ̼.

̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, C̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ C̼ổ̼ p̼h̼ầ̼n̼ k̼h̼o̼á̼n̼g̼ s̼ả̼n̼ T̼r̼u̼n̼g̼ B̼ắ̼c̼ Á̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ s̼ố̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼. N̼h̼ữ̼n̼g̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ n̼à̼y̼ t̼ự̼ ý̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ đ̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ơ̼i̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ S̼a̼ P̼a̼ (̼L̼à̼o̼ C̼a̼i̼)̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ B̼ì̼n̼h̼ X̼u̼y̼ê̼n̼ (̼V̼ĩ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼c̼)̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ P̼h̼o̼n̼g̼ T̼h̼ổ̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ L̼a̼i̼ C̼h̼â̼u̼)̼. Đ̼ế̼n̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼5̼/̼4̼, n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ m̼ớ̼i̼ q̼u̼a̼y̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ B̼ả̼o̼ Y̼ế̼n̼, t̼h̼ị̼ x̼ã̼ N̼g̼h̼ĩ̼a̼ L̼ộ̼.

̼C̼ò̼n̼ v̼ớ̼i̼ ổ̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼ạ̼i̼ H̼à̼ N̼a̼m̼, F̼0̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼à̼ n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ 1̼4̼ n̼g̼à̼y̼ t̼ạ̼i̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ v̼ề̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼, t̼r̼ở̼ v̼ề̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼i̼ ă̼n̼ n̼h̼ậ̼u̼, t̼i̼ế̼p̼ x̼ú̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼, k̼h̼i̼ế̼n̼ 1̼2̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ ở̼ H̼à̼ N̼a̼m̼ l̼â̼y̼ b̼ệ̼n̼h̼, l̼â̼y̼ c̼h̼o̼ 2̼ c̼a̼ ở̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼, 2̼ c̼a̼ ở̼ H̼ư̼n̼g̼ Y̼ê̼n̼.

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼, a̼n̼h̼ N̼.V̼.Đ̼ (̼s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼3̼, t̼r̼ú̼ t̼h̼ô̼n̼ Q̼u̼a̼n̼ N̼h̼â̼n̼, x̼ã̼ Đ̼ạ̼o̼ L̼ý̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼ý̼ N̼h̼â̼n̼, t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ N̼a̼m̼)̼ t̼ừ̼ N̼h̼ậ̼t̼ B̼ả̼n̼ v̼ề̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ b̼a̼y̼ V̼J̼3̼6̼1̼3̼ h̼ạ̼ c̼á̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ Q̼u̼ố̼c̼ t̼ế̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ 1̼6̼h̼2̼0̼ n̼g̼à̼y̼ 7̼/̼4̼, đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ạ̼i̼ K̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ A̼l̼i̼s̼i̼a̼ (̼1̼9̼ H̼o̼à̼n̼g̼ S̼a̼, q̼u̼ậ̼n̼ S̼ơ̼n̼ T̼r̼à̼, Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼)̼.

̼B̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ N̼.V̼.Đ̼. đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ấ̼y̼ m̼ẫ̼u̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ l̼ầ̼n̼ 3̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼4̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼, k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ â̼m̼ t̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼. B̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ v̼à̼ r̼ờ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ l̼ú̼c̼ 1̼8̼h̼4̼0̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼1̼/̼4̼.

̼T̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ậ̼t̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ v̼ề̼ d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ d̼ự̼ k̼i̼ế̼n̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ v̼à̼ t̼r̼ở̼ v̼ề̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ g̼ử̼i̼ c̼h̼o̼ T̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ậ̼t̼ c̼á̼c̼ t̼ỉ̼n̼h̼, t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ (̼t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ T̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ậ̼t̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ N̼a̼m̼)̼.

̼A̼n̼h̼ Đ̼. t̼ừ̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ đ̼i̼ H̼à̼ N̼a̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ T̼â̼n̼ K̼i̼m̼ C̼h̼i̼, b̼i̼ể̼n̼ s̼ố̼ x̼e̼ 4̼3̼B̼ -̼ 0̼4̼8̼.7̼8̼, x̼u̼ấ̼t̼ p̼h̼á̼t̼ l̼ú̼c̼ 2̼0̼h̼3̼0̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼1̼/̼4̼ đ̼ế̼n̼ H̼à̼ N̼a̼m̼ l̼ú̼c̼ 7̼h̼3̼0̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼2̼/̼4̼.

̼T̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ v̼ề̼ n̼ơ̼i̼ l̼ư̼u̼ t̼r̼ú̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ c̼ầ̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼, g̼i̼á̼m̼ s̼á̼t̼ y̼ t̼ế̼ 1̼4̼ n̼g̼à̼y̼, t̼ự̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼, n̼ơ̼i̼ c̼ư̼ t̼r̼ú̼.

blank
Hà Nam phải phong tỏa, cách ly thôn nơi ca F0 sống do lây nhiễm bệnh cho nhiều người.

̼K̼h̼i̼ v̼ề̼ đ̼ế̼n̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼, c̼h̼ỉ̼ t̼r̼o̼n̼g̼ 2̼ n̼g̼à̼y̼ n̼g̼ắ̼n̼ n̼g̼ủ̼i̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ k̼h̼ở̼i̼ p̼h̼á̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼, n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ đ̼ã̼ l̼â̼y̼ b̼ệ̼n̼h̼ c̼h̼o̼ 4̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼, m̼ộ̼t̼ c̼a̼ F̼1̼ ở̼ Đ̼ô̼n̼g̼ A̼n̼h̼, H̼à̼ N̼ộ̼i̼ đ̼ã̼ ă̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ h̼o̼a̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ B̼N̼2̼8̼9̼9̼ t̼ừ̼ 2̼0̼ g̼i̼ờ̼ đ̼ế̼n̼ 2̼2̼ g̼i̼ờ̼ t̼ạ̼i̼ q̼u̼á̼n̼ ă̼n̼ ở̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ T̼r̼ụ̼, L̼ý̼ N̼h̼â̼n̼, H̼à̼ N̼a̼m̼;̼ l̼â̼y̼ c̼h̼o̼ 2̼ b̼à̼ c̼h̼á̼u̼ ở̼ H̼ư̼n̼g̼ Y̼ê̼n̼ k̼h̼i̼ h̼ọ̼ v̼ề̼ H̼à̼ N̼a̼m̼ t̼h̼ă̼m̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼.

̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼ H̼à̼ N̼a̼m̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼h̼ê̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼à̼y̼.

̼X̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼, k̼é̼o̼ d̼à̼i̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼

̼L̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ l̼ỗ̼ h̼ổ̼n̼g̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ s̼a̼u̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ y̼ê̼n̼ b̼á̼i̼, ô̼n̼g̼ Đ̼ỗ̼ Đ̼ứ̼c̼ D̼u̼y̼ -̼ B̼í̼ t̼h̼ư̼ T̼ỉ̼n̼h̼ ủ̼y̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼, t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ g̼ầ̼n̼ đ̼â̼y̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼i̼ế̼n̼ t̼h̼ể̼ m̼ớ̼i̼ c̼ủ̼a̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ r̼ấ̼t̼ p̼h̼ứ̼c̼ t̼ạ̼p̼, l̼â̼y̼ l̼a̼n̼ n̼h̼a̼n̼h̼, t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ v̼à̼ s̼a̼u̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ c̼ủ̼a̼ t̼ỉ̼n̼h̼ c̼ò̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ỗ̼ h̼ổ̼n̼g̼.

̼S̼ở̼ Y̼ t̼ế̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ đ̼ã̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼ú̼c̼ n̼h̼ì̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼ề̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼, k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ g̼i̼á̼m̼ s̼á̼t̼ s̼a̼u̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ỗ̼ h̼ổ̼n̼g̼, s̼ơ̼ s̼u̼ấ̼t̼.

̼C̼ò̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼a̼ F̼0̼, B̼N̼ 2̼8̼9̼9̼ g̼â̼y̼ r̼a̼ ổ̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼ạ̼i̼ H̼à̼ N̼a̼m̼, T̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g̼ C̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼ P̼h̼ạ̼m̼ M̼i̼n̼h̼ C̼h̼í̼n̼h̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ N̼a̼m̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼à̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ c̼ủ̼a̼ t̼ừ̼n̼g̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼, c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ã̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ g̼â̼y̼ r̼a̼ “̼ổ̼ d̼ị̼c̼h̼”̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ở̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼à̼y̼ đ̼ể̼ x̼ử̼ l̼ý̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.

̼Ô̼n̼g̼ T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ H̼u̼y̼, C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ N̼a̼m̼, T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ b̼a̼n̼ C̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g̼, c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼ỉ̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, a̼n̼h̼ N̼.V̼.Đ̼. (̼b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ 2̼8̼9̼9̼)̼ d̼ù̼ đ̼ã̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ ở̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ c̼á̼c̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼, v̼ẫ̼n̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ h̼o̼a̼n̼, ă̼n̼ u̼ố̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼. V̼ì̼ v̼ậ̼y̼, C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ N̼a̼m̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼à̼y̼, đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼o̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ N̼a̼m̼ r̼à̼ s̼o̼á̼t̼, n̼ế̼u̼ đ̼ủ̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼ s̼ẽ̼ t̼r̼u̼y̼ c̼ứ̼u̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼.

̼U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ N̼a̼m̼ c̼ũ̼n̼g̼ k̼i̼ể̼m̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ ô̼n̼g̼ L̼ư̼ơ̼n̼g̼ T̼h̼a̼n̼h̼ N̼g̼ọ̼c̼, T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ t̼r̼ạ̼m̼ y̼ t̼ế̼ x̼ã̼ Đ̼ạ̼o̼ L̼ý̼ (̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼ý̼ N̼h̼â̼n̼, t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ N̼a̼m̼)̼, v̼ì̼ c̼h̼ư̼a̼ x̼ử̼ l̼ý̼ v̼à̼ g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ 2̼8̼9̼9̼, g̼â̼y̼ r̼a̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ l̼â̼y̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ d̼ị̼c̼h̼ r̼a̼ c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼. C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ s̼ẽ̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ m̼ứ̼c̼ đ̼ộ̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g̼ L̼ư̼ơ̼n̼g̼ T̼h̼a̼n̼h̼ N̼g̼ọ̼c̼ đ̼ể̼ c̼ó̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ p̼h̼ù̼ h̼ợ̼p̼.

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ l̼à̼n̼ s̼ó̼n̼g̼ m̼ớ̼i̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ c̼a̼ c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ ở̼ 6̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼h̼à̼n̼h̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ 3̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ s̼a̼u̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼, B̼ộ̼ Y̼ t̼ế̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ k̼h̼ẩ̼n̼ g̼ử̼i̼ t̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼, t̼ạ̼m̼ t̼h̼ờ̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ k̼ế̼t̼ t̼h̼ú̼c̼ v̼à̼ c̼h̼o̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ k̼h̼u̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ (̼c̼ả̼ c̼ủ̼a̼ q̼u̼â̼n̼ đ̼ộ̼i̼, d̼â̼n̼ s̼ự̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼)̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ đ̼ã̼ đ̼ủ̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ h̼ế̼t̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ (̼t̼ố̼i̼ t̼h̼i̼ể̼u̼ 1̼4̼ n̼g̼à̼y̼, x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ 2̼ l̼ầ̼n̼ â̼m̼ t̼í̼n̼h̼)̼.

̼T̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ừ̼:̼ 0̼0̼ g̼i̼ờ̼ n̼g̼à̼y̼ 0̼4̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼.

Nguồn: https://lotus.vn/w/instant-view/839091453103194112.htm

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *