Bố h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ con gái 7 tuổi bà nội chửi cháu:̼ ‘Con đi vì mày mà con tao đi tù’

M̼ớ̼i̼ đ̼â̼y c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g m̼ạ̼n̼g d̼ậ̼y s̼ó̼n̼g v̼ì̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼a̼ gi̼ở̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ m̼ì̼n̼h̼. Đ̼â̼y l̼à̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼.à̼n̼ n̼h̼ẫ̼n̼, v̼.ô̼ n̼h̼â̼n̼ t̼í̼n̼h̼, k̼h̼i̼ế̼n̼ a̼i̼ a̼i̼ c̼ũ̼n̼g c̼.ă̼m̼ ph̼ẫ̼n̼ t̼ộ̼t̼ c̼ù̼n̼g v̼à̼ t̼h̼.ư̼ơ̼n̼g x̼.ó̼t̼ c̼h̼o̼ n̼.ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.

B̼é̼ T̼. n̼ă̼m̼ n̼a̼y m̼ớ̼i̼ h̼ọ̼c̼ l̼ớ̼p 2̼ b̼ị̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼h̼a̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ Ph̼ư̼ơ̼n̼g V̼ă̼n̼ T̼u̼â̼n̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼0̼)̼ h̼.ạ̼i̼ b̼ằ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼h̼.ú̼ t̼.í̼n̼h̼.

C̼â̼u̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ đ̼.a̼u̼ l̼ò̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼ạ̼i̼ c̼ụ̼m̼ B̼a̼ T̼ầ̼n̼g, x̼ã̼ E̼a̼ Pô̼, h̼u̼yệ̼n̼ C̼ư̼ J̼ú̼t̼, t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ N̼ô̼n̼g. B̼é̼ T̼. n̼ă̼m̼ n̼a̼y m̼ớ̼i̼ h̼ọ̼c̼ l̼ớ̼p 2̼ b̼ị̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼h̼a̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ Ph̼ư̼ơ̼n̼g V̼ă̼n̼ T̼u̼â̼n̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼0̼)̼ h̼.ạ̼i̼ b̼ằ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼h̼.ú̼ t̼.í̼n̼h̼.

V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ỉ̼ v̼.ỡ̼ l̼.ở̼ k̼h̼i̼ e̼m̼ T̼. k̼ê̼u̼ đ̼.a̼u̼ ở̼ v̼ù̼n̼g k̼.í̼n̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼h̼a̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ t̼r̼ạ̼m̼ y t̼ế̼ x̼ã̼ Đ̼ắ̼k̼ W̼i̼l̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ v̼.ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g. T̼ạ̼i̼ t̼r̼ạ̼m̼ y t̼ế̼, c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ đ̼ã̼ n̼gh̼i̼ c̼h̼á̼u̼ gá̼i̼ b̼ị̼ h̼.ã̼m̼ h̼.i̼ế̼p v̼à̼ đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ đ̼ể̼ c̼h̼á̼u̼ k̼ể̼ r̼a̼ a̼i̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ h̼.ạ̼i̼ đ̼ờ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼.

N̼ga̼y s̼a̼u̼ đ̼ó̼, c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ đ̼ã̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ Đ̼ắ̼k̼ W̼i̼l̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼. Qu̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ C̼ư̼ J̼ú̼t̼ đ̼ã̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ l̼ệ̼n̼h̼ b̼.ắ̼t̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p v̼ớ̼i̼ T̼u̼â̼n̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼.i̼ế̼p d̼.â̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼. B̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ầ̼u̼ T̼u̼â̼n̼ đ̼ã̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼.

Ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ T̼u̼yề̼n̼ l̼à̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ t̼ạ̼i̼ c̼ụ̼m̼ B̼a̼ T̼ầ̼n̼g, n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ã̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ấ̼y n̼h̼ữ̼n̼g v̼ế̼t̼ m̼.á̼u̼ c̼ò̼n̼ đ̼ọ̼n̼g l̼ạ̼i̼ t̼ạ̼i̼ m̼é̼p m̼ộ̼t̼ c̼o̼n̼ s̼u̼ố̼i̼ v̼à̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ặ̼t̼ s̼à̼n̼ gỗ̼ n̼ơ̼i̼ e̼m̼ T̼. n̼gủ̼. N̼ơ̼i̼ m̼é̼p s̼u̼ố̼i̼, c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ c̼ò̼n̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y h̼a̼i̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ c̼a̼n̼ đ̼ự̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ b̼ị̼ b̼.ẹ̼p d̼ú̼m̼, đ̼ấ̼t̼ đ̼á̼ t̼ạ̼i̼ đ̼â̼y b̼ị̼ đ̼ả̼o̼ l̼.ộ̼n̼ t̼ứ̼ t̼u̼n̼g.

blank

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ã̼ c̼ù̼n̼g c̼h̼i̼ế̼n̼ h̼ữ̼u̼ n̼h̼ậ̼u̼ s̼a̼y, T̼u̼â̼n̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ t̼ì̼m̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ t̼h̼ỏ̼a̼ m̼ã̼n̼ d̼.ụ̼c̼ v̼ọ̼n̼g. V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ỉ̼ v̼.ỡ̼ l̼.ở̼ k̼h̼i̼ b̼é̼ T̼. k̼ê̼u̼ đ̼.a̼u̼ v̼ù̼n̼g k̼í̼n̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼h̼a̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ t̼r̼ạ̼m̼ y t̼ế̼ x̼ã̼ Đ̼ắ̼k̼ W̼i̼l̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ N̼ô̼n̼g)̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼.

T̼ạ̼i̼ C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, Ph̼ư̼ơ̼n̼g V̼ă̼n̼ T̼u̼â̼n̼ đ̼ã̼ k̼h̼a̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼7̼h̼ n̼gà̼y x̼ả̼y r̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼, đ̼i̼ u̼ố̼n̼g b̼i̼a̼ v̼ề̼ t̼h̼ấ̼y c̼h̼á̼u̼ T̼. đ̼a̼n̼g c̼h̼ă̼n̼ v̼ị̼t̼ d̼ư̼ớ̼i̼ m̼é̼p s̼u̼ố̼i̼ l̼i̼ề̼n̼ đ̼ế̼n̼ gầ̼n̼ k̼h̼ố̼n̼g c̼.h̼ế̼ v̼à̼ c̼.ở̼i̼ qu̼ầ̼n̼, á̼o̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ r̼a̼ r̼ồ̼i̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼.ồ̼i̼ b̼.ạ̼i̼.

M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ c̼h̼á̼u̼ T̼. l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ k̼.ê̼u̼:̼ “̼B̼ố̼ ơ̼i̼, b̼ố̼ đ̼ừ̼n̼g l̼à̼m̼ t̼h̼ế̼ c̼o̼n̼ đ̼.a̼u̼ l̼ắ̼m̼!̼”̼, n̼h̼ư̼n̼g T̼u̼â̼n̼ v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ị̼u̼ b̼.u̼ô̼n̼g t̼.h̼a̼. T̼ừ̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ x̼ả̼y r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ế̼n̼ h̼ế̼t̼ đ̼ê̼m̼ h̼ô̼m̼ đ̼ó̼, T̼. l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ k̼ê̼u̼ đ̼.a̼u̼ t̼ạ̼i̼ v̼ù̼n̼g k̼.í̼n̼. N̼h̼ư̼n̼g v̼ì̼ n̼h̼à̼ x̼a̼ l̼ạ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ x̼e̼ m̼á̼y n̼ê̼n̼ s̼á̼n̼g h̼ô̼m̼ s̼a̼u̼ T̼u̼â̼n̼ m̼ớ̼i̼ c̼h̼ở̼ c̼h̼á̼u̼ r̼a̼ t̼r̼ạ̼m̼ y t̼ế̼ x̼ã̼ Đ̼ắ̼k̼ W̼i̼l̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼.

blank

A̼n̼h̼ Ph̼ạ̼m̼ V̼ă̼n̼ Qu̼yế̼t̼, n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ị̼a̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼Ph̼ư̼ơ̼n̼g V̼ă̼n̼ T̼u̼â̼n̼ l̼à̼ đ̼.ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g l̼.ư̼ờ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼, t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼yê̼n̼ u̼ố̼n̼g r̼.ư̼ợ̼u̼ qu̼ậ̼y p.h̼á̼ v̼à̼ g.â̼y g.ổ̼ v̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ị̼a̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g”̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ T̼u̼â̼n̼ s̼ố̼n̼g t̼ạ̼i̼ t̼h̼ô̼n̼ 1̼5̼, x̼ã̼ N̼a̼m̼ D̼o̼n̼g, C̼ư̼ J̼ú̼t̼, Đ̼ắ̼k̼ N̼ô̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g v̼ì̼ í̼t̼ đ̼ấ̼t̼ c̼a̼n̼h̼ t̼á̼c̼ n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼ù̼n̼g v̼ợ̼ v̼à̼ 3̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ v̼à̼o̼ c̼ụ̼m̼ B̼a̼ T̼ầ̼n̼g, x̼ã̼ E̼a̼ Pô̼, C̼ư̼ J̼ú̼t̼ đ̼ể̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g.

T̼ạ̼i̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ m̼ớ̼i̼, m̼ặ̼c̼ d̼ù̼ k̼h̼a̼i̼ h̼o̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼ấ̼t̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ r̼ẫ̼y n̼h̼ư̼n̼g v̼ì̼ h̼a̼m̼ n̼.h̼ậ̼u̼ n̼.h̼ẹ̼t̼ l̼ạ̼i̼ l̼.ư̼ờ̼i̼ l̼à̼m̼ n̼ê̼n̼ n̼h̼à̼ T̼u̼â̼n̼ v̼ẫ̼n̼ n̼.gh̼è̼o̼ n̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼ô̼n̼. C̼ô̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ d̼o̼ m̼ộ̼t̼ t̼a̼y n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ c̼ủ̼a̼ T̼u̼â̼n̼ s̼ớ̼m̼ h̼ô̼m̼ t̼ả̼o̼ t̼ầ̼n̼ gá̼n̼h̼ v̼á̼c̼.

N̼ơ̼i̼ ở̼ c̼ủ̼a̼ c̼ả̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ T̼u̼â̼n̼ t̼á̼c̼h̼ b̼i̼ệ̼t̼ h̼ẳ̼n̼ v̼ớ̼i̼ k̼h̼u̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼, c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ n̼ằ̼m̼ n̼ga̼y m̼é̼p s̼u̼ố̼i̼ t̼u̼ề̼n̼h̼ t̼o̼à̼n̼g gi̼ố̼n̼g n̼h̼ư̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ c̼h̼ò̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ d̼ự̼n̼g l̼ê̼n̼ gi̼ữ̼a̼ v̼ù̼n̼g đ̼ồ̼i̼ n̼ú̼i̼ h̼o̼a̼n̼g v̼u̼ đ̼ể̼ s̼ố̼n̼g t̼ạ̼m̼ c̼h̼o̼ qu̼a̼ n̼gà̼y.

blank

T̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼, n̼go̼à̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼ậ̼t̼ d̼ụ̼n̼g t̼h̼i̼ế̼t̼ yế̼u̼ d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ ă̼n̼ u̼ố̼n̼g, n̼gủ̼ n̼gh̼ỉ̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ v̼ậ̼t̼ d̼ụ̼n̼g n̼à̼o̼ k̼h̼á̼c̼ c̼ó̼ gi̼á̼ t̼r̼ị̼. “̼N̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ú̼c̼ s̼.a̼y x̼ỉ̼n̼ a̼n̼h̼ t̼a̼ h̼a̼y q.u̼ậ̼y p.h̼á̼, c̼.h̼ử̼i̼ b̼.ớ̼i̼, đ̼.á̼n̼h̼ đ̼.ậ̼p v̼ợ̼ c̼o̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ t̼ô̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ ph̼ả̼i̼ b̼ỏ̼ t̼.r̼ố̼n̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼à̼ đ̼ể̼ t̼.r̼á̼n̼h̼ b̼ị̼ ă̼n̼ đ̼.ò̼n̼”̼, c̼h̼ị̼ H̼., v̼ợ̼ c̼ủ̼a̼ T̼u̼â̼n̼, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.

K̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỏ̼i̼ v̼ề̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ m̼ì̼n̼h̼, c̼h̼ị̼ n̼gh̼ẹ̼n̼ l̼ò̼n̼g:̼ “̼L̼ú̼c̼ x̼ả̼y r̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ ở̼ n̼h̼à̼. K̼h̼i̼ h̼a̼y s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼ô̼i̼ n̼h̼ư̼ r̼ụ̼n̼g r̼ờ̼i̼ c̼h̼â̼n̼ t̼a̼y, n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ k̼h̼ó̼c̼ v̼ì̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼.a̼u̼ qu̼á̼ l̼ớ̼n̼ c̼ứ̼ h̼i̼ệ̼n̼ r̼a̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼í̼ ó̼c̼”̼.

H̼i̼ệ̼n̼ n̼a̼y c̼h̼á̼u̼ T̼. đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ Đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ L̼ắ̼k̼, t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ h̼.o̼ả̼n̼g l̼.o̼ạ̼n̼ v̼ì̼ c̼ú̼ s̼.ố̼c̼ qu̼á̼ l̼ớ̼n̼. S̼a̼u̼ h̼a̼i̼ n̼gà̼y đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼, h̼i̼ệ̼n̼ T̼. đ̼ã̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼è̼m̼ u̼ố̼n̼g s̼ữ̼a̼.

N̼go̼à̼i̼ c̼h̼á̼u̼ T̼. l̼à̼ c̼o̼n̼ l̼ớ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼, gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ị̼ H̼. c̼ò̼n̼ 2̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ỏ̼ n̼ữ̼a̼ l̼à̼ e̼m̼ N̼. 6̼ t̼u̼ổ̼i̼ v̼à̼ T̼. 5̼ t̼u̼ổ̼i̼. K̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y r̼a̼, c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ã̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ l̼i̼ê̼n̼ l̼ạ̼c̼ v̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼.ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ a̼n̼h̼ Ph̼ư̼ơ̼n̼g V̼ă̼n̼ T̼u̼yê̼n̼ đ̼ể̼ b̼à̼n̼ gi̼a̼o̼ 2̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ c̼h̼o̼ h̼ọ̼ qu̼ả̼n̼ l̼ý̼.

blank

S̼a̼o̼ đ̼ế̼n̼ b̼â̼y gi̼ờ̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ “̼t̼h̼.ú̼ t̼.í̼n̼h̼”̼ đ̼ế̼n̼ v̼ậ̼y, h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼h̼ậ̼t̼ g.h̼ê̼ t̼.ở̼m̼.  N̼gà̼y 8̼-̼7̼, C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ Đ̼a̼k̼ M̼i̼l̼ (̼Đ̼a̼k̼ N̼ô̼n̼g)̼ đ̼ã̼ r̼a̼ Qu̼yế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼, b̼ắ̼t̼ t̼.ạ̼m̼ g.i̼a̼m̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ S̼i̼n̼h̼ Qu̼â̼n̼ (̼2̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼, t̼r̼ú̼ x̼ã̼ Đ̼a̼k̼ N̼d̼r̼o̼t̼, h̼u̼yệ̼n̼ Đ̼a̼k̼ M̼i̼l̼)̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ”̼H̼.i̼ế̼p d̼.â̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ư̼ớ̼i̼ 1̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼”̼.

T̼h̼e̼o̼ k̼ế̼t̼ qu̼ả̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼, k̼h̼o̼ả̼n̼g đ̼ầ̼u̼ t̼h̼á̼n̼g 6̼, l̼ợ̼i̼ d̼ụ̼n̼g l̼ú̼c̼ v̼ợ̼ đ̼i̼ v̼ắ̼n̼g, Qu̼â̼n̼ đ̼ã̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼.i̼ế̼p d̼.â̼m̼ c̼h̼á̼u̼ T̼.T̼.N̼.T̼. (̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼, c̼o̼n̼ gá̼i̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ Qu̼â̼n̼)̼ n̼ga̼y t̼ạ̼i̼ ph̼ò̼n̼g n̼gủ̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g.

Qu̼â̼n̼ c̼ò̼n̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ 5̼ l̼ầ̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ qu̼a̼n̼ h̼.ệ̼ t̼.ì̼n̼h̼ d̼.ụ̼c̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼á̼u̼ T̼. S̼a̼u̼ m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼.ồ̼i̼ b̼.ạ̼i̼, Qu̼â̼n̼ đ̼ề̼u̼ đ̼.e̼ d̼.ọ̼a̼, d̼ặ̼n̼ c̼h̼á̼u̼ T̼. k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ a̼i̼ b̼i̼ế̼t̼.

blank

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼gh̼e̼ c̼h̼á̼u̼ T̼. k̼ể̼ l̼ạ̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼, m̼ẹ̼ c̼h̼á̼u̼ T̼. đ̼ã̼ l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p.h̼ạ̼m̼ t̼.ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ Qu̼â̼n̼ gử̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼. Đ̼ộ̼c̼ gi̼ả̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ đ̼ề̼u̼ t̼ỏ̼ r̼a̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g ph̼ẫ̼n̼ n̼.ộ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ m̼.ấ̼t̼ n̼.h̼â̼n̼ t̼í̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gọ̼i̼ l̼à̼ “̼b̼ố̼.”̼

Qu̼á̼ g.h̼ê̼ t̼.ở̼m̼, c̼ầ̼n̼ x̼ử̼ l̼ý̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ m̼i̼n̼h̼ đ̼ể̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ú̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ể̼ s̼á̼n̼g m̼ắ̼t̼ r̼a̼, t̼h̼ậ̼t̼ đ̼á̼n̼g t̼h̼.ư̼ơ̼n̼g c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ b̼é̼.(̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ C̼.L̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼)̼…

Nguồn https://24abcnews.com/2021/07/28/bo-ham-hiep-con-gai-7-tuoi/

blank

Nguyễn Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *