C̼hị h̼ọ̼ m̼ấ̼t t̼í̼c̼h r̼ồ̼i q̼u̼a đ̼ời̼, đ̼ể̼ lạ̼i n̼h̼ữ̼n̼g d̼ò̼n̼g n̼h̼ậ̼t k̼ý đ̼ẫ̼m n̼ư̼ớ̼c m̼ắ̼t t̼ố m̼ẹ c̼h̼ồ̼n̼g t̼ệ b̼ạ̼c̼,̼ “n̼g̼ư̼ờ̼i h̼ù̼n̼g̼” N̼g̼u̼y̼ễ̼n N̼g̼ọc M̼ạ̼n̼h k̼h̼ô̼n̼g gi̼ấ̼u đ̼ư̼ợ̼c s̼ự x̼ó̼t x̼a̼

C̼hị h̼ọ̼ m̼ấ̼t t̼í̼c̼h r̼ồ̼i q̼u̼a đ̼ời̼, đ̼ể̼ lạ̼i n̼h̼ữ̼n̼g d̼ò̼n̼g n̼h̼ậ̼t k̼ý đ̼ẫ̼m n̼ư̼ớ̼c m̼ắ̼t t̼ố m̼ẹ c̼h̼ồ̼n̼g t̼ệ b̼ạ̼c̼,̼ “n̼g̼ư̼ờ̼i h̼ù̼n̼g̼” N̼g̼u̼y̼ễ̼n N̼g̼ọc M̼ạ̼n̼h k̼h̼ô̼n̼g gi̼ấ̼u đ̼ư̼ợ̼c s̼ự x̼ó̼t x̼a̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ g̼ầ̼n̼ đ̼â̼y̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼n̼g̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ ở̼ Đ̼ô̼n̼g̼ A̼n̼h̼ (̼H̼à̼ N̼ộ̼i̼)̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ s̼a̼u̼ 1̼0̼ n̼g̼à̼y̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼,̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ó̼ l̼à̼ 4̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼t̼ k̼ý̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼o̼ l̼à̼ d̼o̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ể̼ l̼ạ̼i̼,̼ t̼ố̼ b̼ị̼ m̼ẹ̼ v̼à̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ã̼i̼,̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ̼ đ̼ã̼ g̼â̼y̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ g̼ầ̼n̼ đ̼â̼y̼,̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ r̼ầ̼m̼ r̼ộ̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ề̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ t̼ê̼n̼ Đ̼i̼n̼h̼ T̼h̼ị̼ Đ̼. ở̼ Đ̼ô̼n̼g̼ A̼n̼h̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼ 1̼0̼ n̼g̼à̼y̼,̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ị̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ô̼n̼ c̼ấ̼t̼ t̼ạ̼i̼ T̼h̼a̼n̼h̼ A̼m̼ (̼G̼i̼a̼ L̼â̼m̼,̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼)̼. T̼h̼e̼o̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼,̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ố̼ đ̼ằ̼n̼g̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ đ̼ã̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ 4̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼t̼ k̼ý̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼o̼ l̼à̼ d̼o̼ c̼ô̼ đ̼ể̼ l̼ạ̼i̼.

T̼ừ̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ 4̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼t̼ k̼ý̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ h̼ô̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ Đ̼. k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ề̼ t̼ư̼ơ̼i̼ s̼á̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ m̼o̼n̼g̼ m̼u̼ố̼n̼,̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ h̼à̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ c̼ò̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼ị̼ t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ u̼ u̼ấ̼t̼,̼ ứ̼c̼ c̼h̼ế̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼á̼c̼h̼ n̼à̼o̼ g̼i̼ả̼i̼ t̼ỏ̼a̼.

blank
T̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ả̼i̼ k̼è̼m̼ ả̼n̼h̼ c̼h̼ụ̼p̼ 4̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼t̼ k̼ý̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ả̼i

T̼h̼e̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ g̼ì̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼i̼ế̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼t̼ k̼ý̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ k̼h̼i̼ m̼ớ̼i̼ l̼ấ̼y̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 4̼ t̼h̼á̼n̼g̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ m̼ẹ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ đ̼ổ̼ t̼ộ̼i̼ l̼ấ̼y̼ t̼r̼ộ̼m̼ 5̼ c̼h̼ỉ̼ v̼à̼n̼g̼,̼ b̼ị̼ đ̼ố̼i̼ x̼ử̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ r̼a̼ g̼ì̼,̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ c̼ò̼n̼ b̼ị̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼,̼ b̼ị̼ n̼h̼é̼t̼ c̼ả̼ b̼ỉ̼m̼ b̼ẩ̼n̼ v̼à̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

C̼ũ̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ g̼ì̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ị̼ Đ̼.v̼i̼ế̼t̼ l̼ạ̼i̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ m̼ẹ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼à̼ c̼ả̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼ũ̼n̼g̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼ đ̼á̼n̼h̼ c̼h̼ị̼. K̼h̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ v̼ừ̼a̼ ý̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ b̼u̼ô̼n̼g̼ l̼ờ̼i̼ m̼ắ̼n̼g̼ c̼h̼ử̼i̼ c̼a̼y̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ đ̼u̼ổ̼i̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼.

blank
C̼á̼c̼ e̼m̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ Đ̼. l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ c̼h̼ị

“̼T̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ c̼h̼u̼n̼g̼ s̼ố̼n̼g̼ ở̼ n̼h̼à̼ v̼ớ̼i̼ b̼à̼ ý̼,̼ b̼à̼ ý̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ v̼à̼ c̼o̼i̼ t̼ô̼i̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼…̼ c̼h̼ư̼a̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼ b̼à̼ ý̼ g̼ọ̼i̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼. T̼o̼à̼n̼ m̼à̼y̼ t̼a̼o̼,̼ n̼h̼à̼ m̼à̼y̼,̼ n̼h̼à̼ t̼a̼o̼. K̼h̼ô̼n̼g̼ d̼ạ̼y̼ b̼ả̼o̼ t̼ô̼i̼ m̼ộ̼t̼ c̼á̼i̼ g̼ì̼ h̼ế̼t̼,̼ n̼ế̼u̼ t̼ô̼i̼ l̼à̼m̼ t̼r̼á̼i̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ử̼i̼ v̼à̼ đ̼á̼n̼h̼ t̼ô̼i̼”̼ -̼ t̼r̼í̼c̼h̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼t̼ k̼ý̼.

blank
Ả̼n̼h̼ c̼h̼ụ̼p̼ 2̼ t̼r̼a̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ậ̼t̼ k̼ý̼
blank
Ả̼n̼h̼ c̼h̼ụ̼p̼ 2̼ t̼r̼a̼n̼g̼ s̼a̼u̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ậ̼t̼ k̼ý̼

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ị̼ Đ̼. đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ị̼ Đ̼. đ̼ã̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼t̼ k̼ý̼ d̼o̼ c̼h̼ị̼ đ̼ể̼ l̼ạ̼i̼ v̼à̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ả̼i̼ l̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼. Đ̼a̼ p̼h̼ầ̼n̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ề̼u̼ b̼à̼y̼ t̼ỏ̼ s̼ự̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼ả̼m̼ c̼h̼o̼ s̼ố̼ p̼h̼ậ̼n̼ b̼ấ̼t̼ h̼ạ̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ Đ̼. v̼à̼ c̼ũ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼i̼ấ̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ n̼ế̼u̼ n̼h̼ư̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼i̼ế̼t̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼t̼ k̼ý̼ k̼i̼a̼ l̼à̼ s̼ự̼ t̼h̼ậ̼t̼.

A̼n̼h̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ M̼ạ̼n̼h̼ g̼i̼ậ̼n̼ d̼ữ̼ v̼ì̼ c̼h̼ị̼ h̼ọ̼ b̼ị̼ đ̼ố̼i̼ x̼ử̼ t̼à̼n̼ n̼h̼ẫ̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ m̼ấ̼t̼:̼ ‘̼’̼H̼ọ̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ t̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ố̼i̼ x̼ử̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ t̼ô̼i̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼?̼’̼’̼\

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ v̼ề̼ c̼h̼ị̼ Đ̼. đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ả̼i̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼4̼/̼5̼,̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼r̼a̼n̼g̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼,̼ a̼n̼h̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ M̼ạ̼n̼h̼ -̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼ứ̼u̼ s̼ố̼n̼g̼ b̼é̼ g̼á̼i̼ r̼ơ̼i̼ t̼ừ̼ t̼ầ̼n̼g̼ 1̼2̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼ 6̼0̼B̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼u̼y̼ T̼ư̼ở̼n̼g̼ (̼q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼,̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼)̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ã̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ả̼i̼ d̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ t̼h̼á̼i̼ t̼h̼ể̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼ự̼ g̼i̼ậ̼n̼ d̼ữ̼ v̼à̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼. Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ c̼h̼ị̼ Đ̼. c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ c̼h̼ị̼ h̼ọ̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ M̼ạ̼n̼h̼.

̼’̼’̼N̼h̼à̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ n̼g̼h̼è̼o̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼ử̼a̼ t̼a̼y̼ x̼i̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ n̼h̼à̼ b̼à̼,̼ m̼à̼ n̼g̼ư̼ợ̼c̼ l̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ b̼à̼ t̼ớ̼i̼ n̼h̼à̼ t̼ô̼i̼ đ̼ể̼ x̼i̼n̼ d̼â̼u̼!̼ Đ̼ọ̼c̼ x̼o̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ d̼ò̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼t̼ k̼ý̼ c̼h̼ị̼ t̼ô̼i̼ v̼i̼ế̼t̼… N̼g̼h̼è̼o̼ l̼à̼ c̼á̼i̼ t̼ộ̼i̼ s̼a̼o̼?̼ G̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼à̼ c̼ó̼ t̼ư̼ c̼á̼c̼h̼ g̼ì̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼í̼c̼h̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ c̼h̼ị̼ t̼ô̼i̼?̼ N̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼ b̼à̼ b̼à̼ x̼ó̼t̼ v̼ậ̼y̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ x̼ó̼t̼ s̼a̼o̼?̼…”̼,̼ a̼n̼h̼ M̼ạ̼n̼h̼ v̼i̼ế̼t̼.

blank
D̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ t̼h̼á̼i̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ M̼ạ̼n̼h̼

K̼è̼m̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ó̼,̼ a̼n̼h̼ M̼ạ̼n̼h̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ả̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ b̼ứ̼c̼ ả̼n̼h̼ c̼h̼ụ̼p̼ l̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼t̼ k̼ý̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼o̼ l̼à̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ Đ̼. n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ h̼ô̼m̼ 1̼/̼5̼ t̼ạ̼i̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ Đ̼ô̼n̼g̼ A̼n̼h̼.

C̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼,̼ a̼n̼h̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ M̼ạ̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ c̼h̼ị̼ h̼ọ̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ Đ̼.T̼.Đ̼.,̼ (̼t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ x̼ã̼ V̼ĩ̼n̼h̼ N̼g̼ọ̼c̼,̼ Đ̼ô̼n̼g̼ A̼n̼h̼)̼ l̼ấ̼y̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ C̼a̼n̼h̼,̼ Đ̼ô̼n̼g̼ A̼n̼h̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ị̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ r̼õ̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ừ̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼/̼5̼ t̼h̼ì̼ đ̼ế̼n̼ 1̼0̼/̼5̼,̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ m̼ớ̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ị̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼.

“̼H̼ồ̼i̼ n̼h̼ỏ̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ k̼h̼á̼ t̼h̼â̼n̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼i̼n̼ t̼ô̼i̼ r̼ấ̼t̼ đ̼a̼u̼ x̼ó̼t̼. C̼h̼ị̼ Đ̼. t̼ừ̼ b̼é̼ đ̼ã̼ r̼ấ̼t̼ k̼h̼ổ̼ r̼ồ̼i̼,̼ m̼ẹ̼ t̼h̼ì̼ m̼ấ̼t̼ s̼ớ̼m̼,̼ l̼ớ̼n̼ l̼ê̼n̼,̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ị̼ p̼h̼ả̼i̼ p̼h̼ụ̼ b̼ố̼ n̼u̼ô̼i̼ 2̼ e̼m̼. R̼ồ̼i̼ đ̼ế̼n̼ l̼ú̼c̼ c̼h̼ị̼ l̼ấ̼y̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼ó̼p̼ m̼ặ̼t̼ v̼ì̼ đ̼a̼n̼g̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼ê̼n̼ N̼h̼ậ̼t̼,̼ v̼ậ̼y̼ n̼ê̼n̼ t̼ô̼i̼ c̼à̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ h̼ơ̼n̼”̼,̼ a̼n̼h̼ M̼ạ̼n̼h̼ đ̼a̼u̼ x̼ó̼t̼.

blank
C̼h̼ị̼ Đ̼. l̼à̼ c̼h̼ị̼ h̼ọ̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ M̼ạ̼n̼h̼

Đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼,̼ a̼n̼h̼ M̼ạ̼n̼h̼ t̼ỏ̼ r̼a̼ p̼h̼ẫ̼n̼ u̼ấ̼t̼ k̼h̼i̼ đ̼ọ̼c̼ x̼o̼n̼g̼ d̼ò̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼t̼ k̼ý̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ Đ̼. đ̼ể̼ l̼ạ̼i̼:̼ “̼T̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼ì̼m̼ n̼é̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ả̼m̼ x̼ú̼c̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼. B̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ h̼ọ̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ố̼i̼ x̼ử̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ t̼ô̼i̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼?̼”̼.

“̼T̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼ c̼h̼ấ̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ố̼i̼ x̼ử̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ t̼ô̼i̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼. H̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼,̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ã̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ r̼ồ̼i̼,̼ t̼ô̼i̼ c̼h̼ỉ̼ m̼o̼n̼g̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ s̼ớ̼m̼ t̼ì̼m̼ r̼a̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ể̼ t̼r̼ả̼ l̼ạ̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ b̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ m̼ấ̼t̼”̼,̼ a̼n̼h̼ M̼ạ̼n̼h̼ n̼ó̼i̼.

blank
A̼n̼h̼ M̼ạ̼n̼h̼ x̼ó̼t̼ x̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ s̼ự̼ r̼a̼ đ̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ h̼ọ̼

Đ̼ể̼ c̼ó̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ đ̼a̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ v̼ề̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼4̼/̼5̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ a̼n̼h̼ T̼. (̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ Đ̼.)̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ p̼h̼í̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ừ̼ c̼h̼ố̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼.

L̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ C̼a̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼2̼h̼3̼0̼ n̼g̼à̼y̼ 8̼/̼5̼,̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ Đ̼. v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ị̼ n̼à̼y̼ đ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼à̼ t̼ừ̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼/̼5̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼i̼n̼,̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ x̼ã̼ g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ t̼h̼e̼o̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼,̼ k̼ế̼t̼ h̼ợ̼p̼ v̼ớ̼i̼ đ̼à̼i̼ p̼h̼á̼t̼ t̼h̼a̼n̼h̼,̼ p̼h̼á̼t̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼. V̼ề̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ n̼h̼ư̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ả̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼. P̼h̼í̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ L̼o̼n̼g̼ B̼i̼ê̼n̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ g̼ì̼ v̼ớ̼i̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ C̼a̼n̼h̼.

Nguồn: http://nghean24h.vn/chi-ho-mat-tich-roi-qua-doi-de-lai-nhung-dong-nhat-ky-dam-nuoc-mat-to-me-chong-te-bac-nguoi-hung-nguyen-ngoc-manh-khong-giau-duoc-su-xot-xa-a635197.html

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *