C̼h̼ồn̼g đ̼ẩ̼y v̼ợ đ̼a̼n̼g m̼a̼n̼g̼ t̼h̼a̼i x̼u̼ố̼n̼g v̼ự̼c v̼ì l̼ý d̼o r̼ợ̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼

C̼h̼ồn̼g đ̼ẩ̼y v̼ợ đ̼a̼n̼g m̼a̼n̼g̼ t̼h̼a̼i x̼u̼ố̼n̼g v̼ự̼c v̼ì l̼ý d̼o r̼ợ̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼
blank
Cô Wang khi được phát hiện dưới vực. Ảnh: SCMP

“̼X̼u̼ố̼n̼g̼ đ̼ị̼a̼ n̼g̼ụ̼c̼ đ̼i̼”̼, đ̼ó̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ờ̼i̼ c̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼ô̼ W̼a̼n̼g̼ N̼a̼n̼ n̼g̼h̼e̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ đ̼ẩ̼y̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ v̼ự̼c̼ t̼ạ̼i̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼.

̼V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 9̼-̼6̼-̼2̼0̼1̼9̼. K̼h̼i̼ đ̼ó̼, c̼ô̼ W̼a̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼ t̼h̼a̼i̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ủ̼ p̼h̼ạ̼m̼ Y̼u̼ X̼i̼a̼o̼d̼o̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 3̼ t̼h̼á̼n̼g̼. C̼ô̼ r̼ơ̼i̼ v̼à̼o̼ 1̼ l̼ớ̼p̼ c̼â̼y̼ d̼à̼y̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ r̼ơ̼i̼ t̼r̼ú̼n̼g̼ 1̼ t̼ả̼n̼g̼ đ̼á̼ ở̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼i̼ê̼n̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ P̼h̼a̼ T̼a̼e̼m̼, n̼ơ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼ô̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ư̼a̼ c̼ô̼ đ̼i̼ n̼g̼ắ̼m̼ m̼ặ̼t̼ t̼r̼ờ̼i̼ m̼ọ̼c̼.

̼N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ằ̼m̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼ử̼a̼ g̼i̼ờ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 1̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ v̼à̼ đ̼ư̼a̼ v̼à̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

blank
Cô Wang trong 1 buổi tập phục hồi chức năng. Ảnh: Wang Nan

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ đ̼ẩ̼y̼ v̼ợ̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ v̼ự̼c̼, Y̼u̼ đ̼ã̼ g̼â̼y̼ á̼p̼ l̼ự̼c̼ b̼u̼ộ̼c̼ c̼ô̼ W̼a̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼r̼ả̼ c̼á̼c̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ n̼ợ̼ v̼ì̼ c̼ờ̼ b̼ạ̼c̼ c̼h̼o̼ a̼n̼h̼ t̼a̼.

̼T̼h̼e̼o̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼ạ̼i̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼, Y̼u̼ m̼u̼ố̼n̼ g̼i̼ế̼t̼ v̼ợ̼ đ̼ể̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ đ̼o̼ạ̼t̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼. Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, c̼ô̼ W̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ 1̼ d̼o̼a̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ r̼i̼ê̼n̼g̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ b̼u̼ô̼n̼ b̼á̼n̼ h̼à̼n̼g̼ h̼ó̼a̼ g̼i̼ữ̼a̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ v̼à̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼ v̼ớ̼i̼ Y̼u̼ v̼à̼o̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼7̼.

̼H̼a̼i̼ nă̼m̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ l̼à̼m̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼, c̼ô̼ W̼a̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼n̼ r̼a̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ p̼h̼á̼ s̼ả̼n̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼u̼ố̼n̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼à̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ế̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼ô̼ v̼ì̼ t̼i̼ề̼n̼. Y̼u̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ g̼â̼y̼ á̼p̼ l̼ự̼c̼ b̼u̼ộ̼c̼ v̼ợ̼ t̼r̼ả̼ n̼ợ̼ t̼h̼a̼y̼ h̼ắ̼n̼.

̼Q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ c̼ủ̼a̼ h̼ọ̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ x̼ấ̼u̼ đ̼i̼ k̼h̼i̼ Y̼u̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ v̼ợ̼ t̼r̼ả̼ m̼ó̼n̼ n̼ợ̼ 2̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ t̼ệ̼ v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼9̼. V̼ì̼ q̼u̼á̼ m̼ệ̼t̼ m̼ỏ̼i̼, l̼ầ̼n̼ n̼à̼y̼ c̼ô̼ W̼a̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼ả̼ 1̼ n̼ử̼a̼ v̼à̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ l̼o̼ l̼i̼ệ̼u̼ s̼ố̼ n̼ợ̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼. Đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ h̼ắ̼n̼ n̼ổ̼i̼ đ̼i̼ê̼n̼ v̼à̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ r̼a̼ t̼a̼y̼ g̼i̼ế̼t̼ v̼ợ̼.

̼M̼ộ̼t̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ ở̼ t̼ỉ̼n̼h̼ U̼b̼o̼n̼ R̼a̼t̼c̼h̼a̼t̼h̼a̼n̼i̼ đ̼ã̼ k̼ế̼t̼ á̼n̼ t̼ù̼ c̼h̼u̼n̼g̼ t̼h̼â̼n̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ Y̼u̼ v̼à̼ b̼u̼ộ̼c̼ h̼ắ̼n̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ 1̼,1̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ t̼ệ̼ v̼à̼o̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 3̼-̼2̼0̼2̼0̼. Y̼u̼ đ̼ã̼ k̼h̼á̼n̼g̼ c̼á̼o̼ v̼à̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ầ̼n̼ t̼h̼ứ̼ 2̼ đ̼a̼n̼g̼ d̼i̼ễ̼n̼ r̼a̼.

“̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ t̼ô̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼, n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ n̼ó̼ t̼h̼ậ̼t̼ k̼h̼ó̼ t̼i̼n̼. H̼ọ̼ b̼ị̼ s̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ r̼ằ̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ c̼o̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ x̼ấ̼u̼ x̼a̼ đ̼ế̼n̼ m̼ứ̼c̼ đ̼ó̼”̼ -̼ c̼ô̼ W̼a̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼. “̼T̼ô̼i̼ m̼u̼ố̼n̼ a̼n̼h̼ t̼a̼ c̼h̼ị̼u̼ h̼ì̼n̼h̼ p̼h̼ạ̼t̼ n̼ặ̼n̼g̼ n̼h̼ấ̼t̼. Ở̼ m̼ặ̼t̼ n̼à̼o̼ đ̼ó̼, c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ a̼n̼h̼ t̼a̼ g̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ế̼t̼”̼ -̼ c̼ô̼ n̼ó̼i̼ t̼h̼ê̼m̼.

Nguồn: https://soha.vn/chong-day-vo-dang-mang-thai-xuong-vuc-vi-ly-do-ron-nguoi-20210504073040488.htm?utm_source=lotus&utm_campaign=lotus&utm_medium=lotus

Xem thêm: N̼h̼ậ̼u s̼a̼y̼, c̼h̼é̼m c̼h̼ế̼t v̼ợ c̼o̼n r̼ồ̼i n̼h̼ả̼y̼ l̼ầ̼u̼ t̼ự t̼ử̼

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼u̼ s̼a̼y̼, K̼h̼á̼n̼h̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ c̼ã̼i̼ n̼h̼a̼u̼ v̼ớ̼i̼ v̼ợ̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ c̼h̼é̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ợ̼ v̼à̼ c̼o̼n̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼r̼ò̼n̼ 1̼ t̼u̼ổ̼i̼, r̼ồ̼i̼ n̼h̼ả̼y̼ l̼ầ̼u̼ t̼ự̼ t̼ử̼.

N̼g̼à̼y̼ 4̼/̼5̼, t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼ừ̼ V̼i̼ệ̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ T̼P̼ C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ C̼á̼i̼ R̼ă̼n̼g̼ v̼ừ̼a̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g̼, c̼h̼ồ̼n̼g̼ g̼i̼ế̼t̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼ơ̼n̼ s̼a̼y̼. Đ̼â̼y̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼à̼ h̼ồ̼i̼ c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼ỉ̼n̼h̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼a̼y̼ u̼ố̼n̼g̼ r̼ư̼ợ̼u̼, b̼i̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ g̼â̼y̼ n̼ê̼n̼ h̼ệ̼ l̼ụ̼y̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g̼ c̼h̼o̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼.

blank
C̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼ T̼â̼y̼ N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ L̼a̼z̼a̼ -̼ n̼ơ̼i̼ K̼h̼á̼n̼h̼ n̼h̼ả̼y̼ l̼ầ̼u̼ t̼ự̼ t̼ử̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼h̼é̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼.

C̼ụ̼ t̼h̼ể̼, Đ̼ặ̼n̼g̼ N̼g̼ọ̼c̼ K̼h̼á̼n̼h̼ (̼2̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼, n̼g̼ụ̼ x̼ã̼ T̼ứ̼ H̼i̼ệ̼p̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ H̼ạ̼ H̼ò̼a̼, t̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼ T̼h̼ọ̼)̼ v̼à̼ v̼ợ̼ l̼à̼ V̼õ̼ T̼h̼ị̼ N̼h̼ư̼ A̼. (̼2̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼, n̼g̼ụ̼ c̼ù̼n̼g̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ c̼o̼n̼ c̼h̼u̼n̼g̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ Q̼. (̼s̼i̼n̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼7̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼)̼. Đ̼ầ̼u̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼2̼1̼, c̼ả̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼h̼u̼ê̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ P̼h̼ú̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼, p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼â̼n̼ P̼h̼ú̼, q̼u̼ậ̼n̼ C̼á̼i̼ R̼ă̼n̼g̼, T̼P̼ C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼ đ̼ể̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g̼. H̼ằ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼, K̼h̼á̼n̼h̼ c̼h̼ạ̼y̼ x̼e̼ d̼ị̼c̼h̼ v̼ụ̼ G̼r̼a̼b̼, c̼ò̼n̼ c̼h̼ị̼ A̼. ở̼ n̼h̼à̼ n̼ộ̼i̼ t̼r̼ợ̼.

C̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼6̼/̼4̼, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ u̼ố̼n̼g̼ b̼i̼a̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼h̼a̼ v̼ợ̼, K̼h̼á̼n̼h̼ v̼ề̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ r̼ồ̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ v̼ớ̼i̼ v̼ợ̼. K̼h̼i̼ c̼h̼ị̼ A̼. đ̼a̼n̼g̼ t̼ắ̼m̼ c̼h̼o̼ c̼h̼á̼u̼ Q̼. t̼h̼ì̼ K̼h̼á̼n̼h̼ b̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼o̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ c̼h̼é̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ 2̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼, r̼ồ̼i̼ k̼h̼ó̼a̼ c̼ử̼a̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ m̼ô̼ t̼ô̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼ T̼â̼y̼ N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ L̼a̼z̼a̼ l̼ê̼n̼ s̼â̼n̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼ò̼a̼ n̼h̼à̼ n̼h̼ả̼y̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ t̼ự̼ v̼ẫ̼n̼, c̼h̼ế̼t̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼.

Đ̼ế̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼8̼h̼1̼8̼’̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ủ̼a̼ A̼. v̼à̼ c̼h̼á̼u̼ Q̼. b̼ị̼ c̼h̼é̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼á̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à̼ v̼ệ̼ s̼i̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ n̼ê̼n̼ đ̼ế̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼â̼n̼ P̼h̼ú̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼.

Nguồn: https://tienphong.vn/nhau-say-chem-chet-vo-con-roi-nhay-lau-tu-tu-post1333501.tpo

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *