C̼L̼I̼P̼: M̼ộ̼t n̼g̼ư̼ờ̼i c̼h̼ế̼t̼ đ̼u̼ối̼ gi̼ữ̼a h̼ồ b̼ơ̼i đ̼ô̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼à k̼h̼ô̼n̼g̼ a̼i h̼a̼y̼ bi̼ế̼t

C̼L̼I̼P̼: M̼ộ̼t n̼g̼ư̼ờ̼i c̼h̼ế̼t̼ đ̼u̼ối̼ gi̼ữ̼a h̼ồ b̼ơ̼i đ̼ô̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼à k̼h̼ô̼n̼g̼ a̼i h̼a̼y̼ bi̼ế̼t

C̼a̼m̼e̼r̼a̼ g̼h̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ 1̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ c̼ầ̼m̼ t̼h̼e̼o̼ p̼h̼a̼o̼ b̼ơ̼i̼ n̼h̼ả̼y̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ h̼ồ̼ b̼ơ̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ đ̼ô̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ l̼ạ̼i̼ b̼ị̼ c̼h̼ế̼t̼ đ̼u̼ố̼i̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ a̼i̼ h̼a̼y̼ b̼i̼ế̼t̼.

C̼h̼i̼ề̼u̼ 4̼-̼5̼, t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ C̼a̼o̼ X̼u̼â̼n̼ H̼o̼a̼-̼P̼h̼ó̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼, t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ồ̼n̼g̼ N̼a̼i̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ c̼ó̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼ ở̼ m̼ộ̼t̼ h̼ồ̼ b̼ơ̼i̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ ấ̼p̼ 3̼ x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ H̼ư̼n̼g̼.

T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼, c̼h̼i̼ề̼u̼ 3̼0̼-̼4̼, e̼m̼ N̼g̼.Q̼.T̼. (̼1̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼, n̼g̼ụ̼ x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ H̼ư̼n̼g̼)̼ c̼ù̼n̼g̼ 2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ đ̼i̼ b̼ơ̼i̼ ở̼ m̼ộ̼t̼ h̼ồ̼ b̼ơ̼i̼ ấ̼p̼ 3̼, x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ H̼ư̼n̼g̼.

T̼h̼e̼o̼ c̼a̼m̼e̼r̼a̼ g̼h̼i̼ l̼ạ̼i̼, t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼, T̼. g̼i̼ú̼p̼ đ̼ỡ̼, k̼é̼o̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ l̼ê̼n̼ k̼h̼ỏ̼i̼ b̼ể̼ b̼ơ̼i̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼ n̼h̼ả̼y̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ b̼ể̼ b̼ơ̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ p̼h̼a̼o̼ b̼ơ̼i̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, k̼h̼i̼ n̼h̼ả̼y̼ x̼u̼ố̼n̼g̼, t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ n̼à̼y̼ b̼ị̼ t̼u̼ộ̼t̼ t̼a̼y̼ k̼h̼ỏ̼i̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ p̼h̼a̼o̼ b̼ơ̼i̼.

blank

D̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ b̼ơ̼i̼, n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ đ̼ã̼ c̼ố̼ v̼ù̼n̼g̼ v̼ẫ̼y̼, g̼i̼ơ̼ t̼a̼y̼ m̼u̼ố̼n̼ c̼ầ̼u̼ c̼ứ̼u̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ r̼ồ̼i̼ t̼ừ̼ t̼ừ̼ c̼h̼ì̼m̼ h̼ẳ̼n̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ n̼ư̼ớ̼c̼ d̼ù̼ l̼ú̼c̼ đ̼ó̼ h̼ồ̼ b̼ơ̼i̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

K̼h̼i̼ c̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼ì̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ã̼ c̼h̼ế̼t̼ đ̼u̼ố̼i̼. N̼h̼ậ̼n̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/clip-mot-nguoi-chet-duoi-giua-ho-boi-dong-nguoi-ma-khong-ai-hay-biet-20210504154157328.htm

Đ̼ọ̼c̼ t̼h̼ê̼m̼:̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼:̼ P̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ d̼ư̼ớ̼i̼ h̼ồ̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼u̼ô̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ H̼ọ̼c̼ v̼i̼ệ̼n̼ N̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼

C̼u̼ố̼i̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ 4̼/̼5̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ q̼u̼ê̼ L̼à̼o̼ C̼a̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼u̼ô̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ H̼ọ̼c̼ v̼i̼ệ̼n̼ N̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ n̼ê̼n̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ b̼á̼o̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼.

C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ G̼i̼a̼ L̼â̼m̼ đ̼a̼n̼g̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼á̼c̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ v̼ụ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ H̼ọ̼c̼ v̼i̼ệ̼n̼ N̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼,̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ d̼ư̼ớ̼i̼ h̼ồ̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼u̼ô̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

blank

T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼8̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 4̼/̼5̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ữ̼ g̼i̼ớ̼i̼ n̼ổ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ặ̼t̼ h̼ồ̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼u̼ô̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼ủ̼a̼ H̼ọ̼c̼ v̼i̼ệ̼n̼ N̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ (̼t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ T̼r̼â̼u̼ Q̼u̼ỳ̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ G̼i̼a̼ L̼â̼m̼)̼ n̼ê̼n̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ b̼á̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼.

N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼u̼ U̼. (̼2̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ q̼u̼ê̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ M̼ư̼ờ̼n̼g̼ K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ L̼à̼o̼ C̼a̼i̼ -̼ l̼à̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ H̼ọ̼c̼ v̼i̼ệ̼n̼ N̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼)̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼a̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ê̼n̼ b̼ờ̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ G̼i̼a̼ L̼â̼m̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼á̼c̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ v̼ụ̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ r̼à̼ s̼o̼á̼t̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ k̼h̼ử̼ k̼h̼u̼ẩ̼n̼…

V̼ề̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ c̼ó̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ở̼ c̼ổ̼,̼ n̼g̼h̼i̼ b̼ị̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ r̼ồ̼i̼ n̼é̼m̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ h̼ồ̼ đ̼ể̼ t̼ạ̼o̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ g̼i̼ả̼,̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ G̼i̼a̼ L̼â̼m̼ k̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼à̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼í̼n̼h̼ x̼á̼c̼. Q̼u̼a̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ s̼ơ̼ b̼ộ̼,̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼.

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-phat-hien-thi-the-nu-sinh-duoi-ho-trong-khuon-vien-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-161210505075252931.htm

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *