C̼o̼n t̼r̼a̼i n̼g̼h̼i n̼g̼á̼o đ̼á c̼ắ̼t c̼ổ m̼ẹ t̼ử v̼o̼n̼g̼

C̼o̼n t̼r̼a̼i n̼g̼h̼i n̼g̼á̼o đ̼á c̼ắ̼t c̼ổ m̼ẹ t̼ử v̼o̼n̼g̼

S̼a̼u̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ l̼a̼ h̼é̼t̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ c̼h̼ạ̼y̼ q̼u̼a̼ t̼h̼ì̼ t̼á̼ h̼ỏ̼a̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ ở̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ n̼ằ̼m̼ c̼ạ̼n̼h̼ g̼i̼ế̼n̼g̼ n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ 1̼ v̼ế̼t̼ c̼ắ̼t̼ ở̼ c̼ổ̼.

C̼h̼i̼ề̼u̼ 4̼-̼5̼, t̼i̼n̼ t̼ừ̼ U̼B̼N̼D̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ T̼h̼ị̼n̼h̼, T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼, t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ v̼ừ̼a̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ m̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ k̼h̼i̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ “̼n̼g̼á̼o̼ đ̼á̼”̼ c̼ắ̼t̼ c̼ổ̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼.

blank
N̼g̼ô̼i̼ n̼h̼à̼ n̼ơ̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼

T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼, v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ g̼ầ̼n̼ 1̼4̼ g̼i̼ờ̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼a̼y̼ 4̼-̼5̼, t̼ạ̼i̼ s̼ố̼ n̼h̼à̼ 2̼0̼/̼2̼8̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ C̼ả̼n̼h̼, t̼h̼ô̼n̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼, p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ T̼h̼ị̼n̼h̼, T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼.

T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼ê̼n̼, m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ n̼g̼h̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ l̼a̼ h̼é̼t̼, k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼.D̼. (̼S̼N̼ 1̼9̼6̼1̼;̼ n̼g̼ụ̼ đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼ê̼n̼)̼ b̼ị̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ l̼à̼ L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g̼ N̼a̼m̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼7̼)̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g̼.

T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼à̼y̼, n̼h̼à̼ b̼à̼ D̼. k̼h̼ó̼a̼ t̼r̼á̼i̼ c̼ử̼a̼, b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ 2̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ n̼ê̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ d̼á̼m̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼.

blank
N̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ k̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ế̼, b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼ằ̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼ề̼n̼ n̼h̼à̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 3̼0̼ p̼h̼ú̼t̼ s̼a̼u̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ b̼à̼ D̼. k̼ê̼u̼ l̼a̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ m̼ớ̼i̼ d̼á̼m̼ s̼a̼n̼g̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ t̼á̼ h̼ỏ̼a̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y̼ n̼ằ̼m̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼, đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ g̼i̼ế̼n̼g̼ n̼ư̼ớ̼c̼ b̼ê̼n̼ h̼ô̼n̼g̼ n̼h̼à̼, t̼r̼ê̼n̼ c̼ổ̼ c̼ó̼ 1̼ v̼ế̼t̼ c̼ắ̼t̼, c̼ò̼n̼ N̼a̼m̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼g̼ồ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ “̼n̼g̼á̼o̼ đ̼á̼”̼ (̼r̼ố̼i̼ l̼o̼ạ̼n̼ t̼h̼ầ̼n̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼ d̼ù̼n̼g̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼ đ̼á̼)̼.

S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼á̼o̼ t̼ớ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼. C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ T̼h̼ị̼n̼h̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ t̼ớ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ k̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ế̼, b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g̼ N̼a̼m̼. T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ b̼ị̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼, N̼a̼m̼ v̼ẫ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ “̼n̼g̼á̼o̼ đ̼á̼”̼.

blank
N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ q̼u̼a̼n̼h̼ n̼g̼ô̼i̼ n̼h̼à̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, N̼a̼m̼ l̼à̼ t̼h̼a̼n̼h̼ p̼h̼ầ̼n̼ b̼ấ̼t̼ h̼ả̼o̼ ở̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼, t̼ừ̼n̼g̼ v̼à̼o̼ t̼ù̼ r̼a̼ t̼ộ̼i̼ v̼à̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ x̼i̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼ể̼ t̼i̼ê̼u̼ x̼à̼i̼. N̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼à̼y̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ã̼ b̼ỏ̼ v̼ợ̼, s̼ố̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ ở̼ đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼ê̼n̼.

C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼, k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ t̼ử̼ t̼h̼i̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼.

Nguồn: http://nghean24h.vn/con-trai-nghi-ngao-da-cat-co-me-tu-vong-a634130.html

Đ̼ọ̼c̼ t̼h̼ê̼m̼:̼ X̼i̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼, c̼o̼n̼ n̼g̼á̼o̼ đ̼á̼ c̼ắ̼t̼ c̼ổ̼ m̼ẹ̼ c̼h̼ế̼t̼

N̼g̼à̼y̼ 1̼-̼5̼, t̼i̼n̼ t̼ừ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ Đ̼ồ̼n̼g̼ N̼a̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ T̼ô̼n̼ T̼h̼ấ̼t̼ M̼i̼n̼h̼ (̼2̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼, q̼u̼ê̼ T̼h̼ừ̼a̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ H̼u̼ế̼)̼ đ̼ề̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

blank
N̼g̼h̼i̼ c̼a̼n̼ T̼ô̼n̼ T̼h̼ấ̼t̼ M̼i̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ t̼r̼ụ̼ s̼ở̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ -̼ Ả̼n̼h̼:̼ F̼B̼

̼N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ b̼à̼ L̼ê̼ T̼h̼ị̼ H̼ò̼a̼ (̼5̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼, m̼ẹ̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ M̼i̼n̼h̼)̼, t̼h̼u̼ê̼ c̼ă̼n̼ t̼i̼n̼ N̼h̼à̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼h̼i̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼o̼n̼g̼ T̼h̼à̼n̼h̼ (̼t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ L̼o̼n̼g̼ T̼h̼à̼n̼h̼)̼ đ̼ể̼ b̼á̼n̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼ừ̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y̼. V̼à̼i̼ n̼g̼à̼y̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ M̼i̼n̼h̼ v̼à̼o̼ c̼h̼ơ̼i̼ v̼à̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.

T̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼, k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼3̼h̼3̼0̼, M̼i̼n̼h̼ n̼g̼ồ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼à̼i̼ v̼ớ̼i̼ b̼à̼ H̼ò̼a̼. T̼r̼o̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ c̼h̼ơ̼i̼, M̼i̼n̼h̼ h̼ỏ̼i̼ m̼ư̼ợ̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼à̼ H̼ò̼a̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼o̼ 2̼0̼.0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ M̼i̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ị̼u̼, x̼ả̼y̼ r̼a̼ c̼ự̼ c̼ã̼i̼. T̼r̼o̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼, M̼i̼n̼h̼ x̼ô̼n̼g̼ t̼ớ̼i̼ b̼ó̼p̼ c̼ổ̼ b̼à̼ H̼ò̼a̼.

C̼h̼ị̼ g̼á̼i̼ c̼ủ̼a̼ M̼i̼n̼h̼ c̼h̼ạ̼y̼ đ̼i̼ k̼ê̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ế̼n̼ g̼i̼ú̼p̼ đ̼ỡ̼. K̼h̼i̼ q̼u̼a̼y̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ã̼ t̼h̼ấ̼y̼ b̼à̼ H̼ò̼a̼ n̼ằ̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ g̼i̼ữ̼a̼ n̼h̼à̼ v̼ớ̼i̼ v̼ế̼t̼ c̼ắ̼t̼ ở̼ c̼ổ̼.

C̼h̼ị̼ g̼á̼i̼ c̼ủ̼a̼ M̼i̼n̼h̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ v̼ề̼ g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼. K̼h̼i̼ a̼n̼h̼ n̼à̼y̼ c̼h̼ạ̼y̼ x̼e̼ v̼ề̼, M̼i̼n̼h̼ đ̼ạ̼p̼ a̼n̼h̼ r̼ể̼ n̼g̼ã̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ đ̼ấ̼t̼ r̼ồ̼i̼ l̼ê̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ b̼ỏ̼ c̼h̼ạ̼y̼.

L̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼u̼y̼ đ̼u̼ổ̼i̼ v̼à̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼i̼ M̼i̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ạ̼y̼ t̼r̼ê̼n̼ q̼u̼ố̼c̼ l̼ộ̼ 5̼1̼B̼, c̼á̼c̼h̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼k̼m̼. Q̼u̼a̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼, t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ M̼i̼n̼h̼ g̼â̼y̼ á̼n̼ c̼ó̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ h̼à̼n̼g̼ đ̼á̼.

C̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ c̼ũ̼n̼g̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼, k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ t̼ử̼ t̼h̼i̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼.

Nguồn: https://tuoitre.vn/xin-tien-khong-duoc-con-ngao-da-cat-co-me-chet-1307403.htm

X̼e̼m̼ t̼h̼ê̼m̼:̼ P̼h̼ẫ̼̼n̼ n̼ô̼̣̼ v̼u̼̣̼ á̼̼n̼ n̼g̼h̼i̼̣̼c̼h̼ t̼ử̼̼ g̼i̼ế̼̼t̼ m̼e̼̣̼ c̼ư̼ớ̼̼p̼ v̼à̼̼n̼g̼ t̼a̼̣̼i̼ P̼h̼ú̼̼ Y̼ê̼n̼

N̼g̼a̼y̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ d̼ù̼̼n̼g̼ d̼a̼o̼ á̼̼m̼ s̼á̼̼t̼ m̼e̼̣̼ v̼ớ̼̼i̼ h̼à̼̼n̼g̼ c̼h̼u̼̣̼c̼ n̼h̼á̼̼t̼ đ̼â̼m̼ c̼h̼é̼̼m̼, L̼â̼m̼ đ̼ã̼̼ s̼i̼ế̼̼t̼ c̼ổ̼̼ m̼e̼̣̼ r̼u̼ô̼̣̼t̼ đ̼ế̼̼n̼ c̼h̼ế̼̼t̼, r̼ồ̼̼i̼ c̼ù̼̼n̼g̼ đ̼ồ̼̼n̼g̼ b̼o̼̣̼n̼ l̼ấ̼̼y̼ 3̼,2̼ t̼r̼i̼ê̼̣̼u̼ đ̼ồ̼̼n̼g̼, 1̼ đ̼ô̼i̼ b̼ô̼n̼g̼ t̼a̼i̼ v̼à̼̼ m̼ô̼̣̼t̼ c̼h̼i̼ế̼̼c̼ đ̼i̼ê̼̣̼n̼ t̼h̼o̼a̼̣̼i̼ d̼i̼ đ̼ô̼̣̼n̼g̼ r̼ồ̼̼i̼ t̼ẩ̼̼u̼ t̼h̼o̼á̼̼t̼.

S̼á̼̼n̼g̼ n̼g̼à̼̼y̼ 1̼3̼/̼1̼0̼, l̼ư̼̣̼c̼ l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ P̼h̼ú̼̼ Y̼ê̼n̼ đ̼ã̼̼ t̼h̼ư̼̣̼c̼ h̼i̼ê̼̣̼n̼ b̼ắ̼̼t̼ k̼h̼ẩ̼̼n̼ c̼ấ̼̼p̼ 2̼ đ̼ố̼̼i̼ t̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ l̼à̼̼ n̼g̼h̼i̼ c̼a̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼u̼̣̼ g̼i̼ế̼̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼, b̼a̼o̼ g̼ồ̼̼m̼:̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ L̼â̼m̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼2̼, n̼g̼ụ̼ k̼h̼u̼ p̼h̼ố̼ P̼h̼ú̼ H̼i̼ệ̼p̼ 2̼, p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ H̼ò̼a̼ H̼i̼ệ̼p̼ T̼r̼u̼n̼g̼, t̼h̼ị̼ x̼ã̼ Đ̼ô̼n̼g̼ H̼ò̼a̼, t̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼ Y̼ê̼n̼)̼ v̼à̼ Đ̼ặ̼n̼g̼ P̼h̼ú̼ C̼ô̼n̼g̼ (̼t̼r̼ú̼ t̼h̼ô̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ 1̼, x̼ã̼ B̼ì̼n̼h̼ N̼g̼ọ̼c̼, T̼P̼ T̼u̼y̼ H̼ò̼a̼, t̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼ Y̼ê̼n̼)̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

T̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ đ̼ó̼̼, n̼g̼à̼̼y̼ 1̼2̼/̼1̼0̼, a̼n̼h̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ L̼. (̼S̼N̼ 1̼9̼9̼0̼, t̼r̼ú̼ k̼h̼u̼ p̼h̼ố̼ P̼h̼ú̼ H̼i̼ệ̼p̼ 3̼, p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ H̼ò̼a̼ H̼i̼ệ̼p̼ T̼r̼u̼n̼g̼)̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ m̼ẹ̼ r̼u̼ộ̼t̼ l̼à̼ b̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼u̼ L̼i̼ễ̼u̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼6̼6̼, n̼g̼ụ̼ c̼ù̼n̼g̼ k̼h̼u̼ p̼h̼ố̼)̼ t̼h̼ì̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ b̼à̼ L̼i̼ễ̼u̼ n̼ằ̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ n̼h̼à̼ b̼ế̼p̼, t̼r̼ê̼n̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ b̼à̼ L̼i̼ễ̼u̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼ế̼t̼ đ̼â̼m̼.

blank
N̼g̼h̼i̼̣̼c̼h̼ t̼ử̼̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ L̼â̼m̼ b̼i̼̣̼ b̼ắ̼̼t̼ t̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼. Ả̼̼n̼h̼:̼ b̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.

K̼h̼i̼ n̼h̼â̼̣̼n̼ đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ t̼i̼n̼ b̼á̼̼o̼ k̼h̼ẩ̼̼n̼, l̼ư̼̣̼c̼ l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼ Y̼ê̼n̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, t̼r̼u̼y̼ x̼é̼t̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ g̼â̼y̼ á̼n̼.

C̼h̼o̼ đ̼ế̼̼n̼ t̼ố̼̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼, q̼u̼a̼ t̼r̼u̼y̼ v̼ế̼̼t̼ đ̼ố̼̼i̼ t̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼, l̼ư̼̣̼c̼ l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ P̼h̼ú̼ Y̼ê̼n̼ đ̼ã̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ 2̼ n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ l̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ L̼â̼m̼ (̼l̼à̼ c̼o̼n̼ r̼u̼ộ̼t̼ b̼à̼ L̼i̼ễ̼u̼)̼ v̼à̼ Đ̼ặ̼n̼g̼ P̼h̼ú̼ C̼ô̼n̼g̼.

Q̼u̼á̼̼ t̼r̼ì̼̼n̼h̼ đ̼ấ̼̼u̼ t̼r̼a̼n̼h̼ t̼r̼u̼y̼ v̼ấ̼̼n̼, 2̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ m̼ụ̼c̼ đ̼í̼c̼h̼ g̼i̼ế̼t̼ b̼à̼ L̼i̼ễ̼u̼ đ̼ể̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

blank
̼N̼g̼ô̼i̼ n̼h̼à̼̼ n̼ơ̼i̼ x̼ả̼̼y̼ r̼a̼ v̼u̼̣̼ á̼̼n̼ m̼a̼̣̼n̼g̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼̼n̼g̼. Ả̼̼n̼h̼:̼ b̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.

Đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ b̼i̼ế̼̼t̼, s̼á̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼2̼/̼1̼0̼, n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ t̼ử̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ L̼â̼m̼ r̼ủ̼ Đ̼ặ̼n̼g̼ P̼h̼ú̼c̼ C̼ô̼n̼g̼ đ̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ m̼ẹ̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ L̼â̼m̼ đ̼ể̼ l̼ấ̼y̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼i̼ê̼u̼ x̼à̼i̼.

K̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ n̼ơ̼i̼, l̼ự̼a̼ l̼ú̼c̼ b̼à̼ L̼i̼ễ̼u̼ m̼ấ̼t̼ c̼ả̼n̼h̼ g̼i̼á̼c̼, L̼â̼m̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ đ̼â̼m̼ h̼à̼n̼g̼ c̼h̼ụ̼c̼ n̼h̼á̼t̼ v̼à̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼à̼ L̼i̼ễ̼u̼.

N̼g̼a̼y̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ L̼â̼m̼ v̼à̼ Đ̼ặ̼n̼g̼ P̼h̼ú̼c̼ C̼ô̼n̼g̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ l̼ấ̼y̼ s̼ợ̼i̼ d̼â̼y̼ t̼h̼ừ̼n̼g̼ s̼i̼ế̼t̼ c̼ổ̼ b̼à̼ L̼i̼ễ̼u̼ c̼h̼o̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ế̼t̼. C̼ả̼ h̼a̼i̼ l̼ụ̼c̼ l̼ấ̼y̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼à̼ L̼i̼ễ̼u̼ g̼ồ̼m̼ 3̼,2̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼, 1̼ đ̼ô̼i̼ b̼ô̼n̼g̼ t̼a̼i̼ v̼à̼ 1̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ d̼i̼ đ̼ộ̼n̼g̼.

Nguồn: https://congluan.vn/phan-no-vu-an-nghich-tu-giet-me-cuop-vang-tai-phu-yen-post100871.html

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *