Đ̼a̼n̼g̼ đ̼i t̼ự p̼h̼a̼n̼h x̼e n̼g̼ã r̼a đ̼ư̼ờ̼n̼g, n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n l̼a̼o v̼à̼o g̼ầ̼m̼ x̼e t̼ải t̼ử v̼o̼n̼g̼

Đ̼a̼n̼g̼ đ̼i t̼ự p̼h̼a̼n̼h x̼e n̼g̼ã r̼a đ̼ư̼ờ̼n̼g, n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n l̼a̼o v̼à̼o g̼ầ̼m̼ x̼e t̼ải t̼ử v̼o̼n̼g̼

K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼6̼, ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼T̼P̼. ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼, ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼. ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼, ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.

V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼/̼5̼)̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼, ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼, ̼T̼P̼. ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼, ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼1̼B̼1̼-̼ ̼5̼3̼4̼… ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼7̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼(̼T̼P̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼.

blank

K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼6̼, ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼T̼P̼. ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ã̼, ̼x̼e̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼1̼C̼-̼ ̼0̼7̼7̼… ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼, ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼, ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼, ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼é̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼1̼H̼-̼ ̼0̼0̼1̼… ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼, ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Á̼i̼, ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼, ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.

H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼, ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.

T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼1̼H̼.

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/dang-di-tu-phanh-xe-nga-ra-duong-nam-thanh-nien-lao-vao-gam-xe-tai-tu-vong-161210105161012995.htm

Xem thêm: N̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ p̼h̼a̼n̼h̼ g̼ấ̼p̼ đ̼ể̼ t̼r̼á̼n̼h̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ đ̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ m̼ấ̼t̼ l̼á̼i̼, v̼ă̼n̼g̼ k̼h̼ỏ̼i̼ x̼e̼, l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ g̼ầ̼m̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼.

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ M̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼

S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 8̼h̼1̼5̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼/̼5̼ t̼ạ̼i̼ K̼m̼4̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼à̼o̼ N̼h̼à̼ m̼á̼y̼ S̼ứ̼ T̼P̼.Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼a̼m̼e̼r̼a̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼à̼ d̼â̼n̼ g̼h̼i̼ l̼ạ̼i̼.

C̼ụ̼ t̼h̼ể̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ B̼K̼S̼ 2̼1̼B̼1̼-̼5̼3̼4̼.6̼4̼ k̼h̼i̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ị̼a̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼h̼ì̼ b̼ấ̼t̼ n̼g̼ờ̼ p̼h̼a̼n̼h̼ g̼ấ̼p̼ đ̼ể̼ t̼r̼á̼n̼h̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ đ̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ m̼ấ̼t̼ l̼á̼i̼ n̼g̼ã̼ v̼ă̼n̼g̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼, l̼a̼o̼ sa̼n̼g̼ l̼à̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼ề̼u̼.

C̼ù̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ đ̼ó̼, m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ B̼K̼S̼ 2̼1̼H̼1̼-̼0̼0̼4̼.4̼9̼ đ̼i̼ t̼ớ̼i̼, t̼à̼i̼ x̼ế̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼ị̼p̼ x̼ử̼ l̼ý̼ đ̼ã̼ c̼á̼n̼ q̼u̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼, x̼e̼ m̼á̼y̼ h̼ư̼ h̼ỏ̼n̼g̼ n̼ặ̼n̼g̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼.

Nguồn: https://baomoi.com/vang-khoi-xe-may-khi-tranh-xe-tai-nguoi-dan-ong-tu-vong-thuong-tam/c/38694857.epi

̼Đ̼ọ̼c̼ t̼h̼ê̼m̼:̼ X̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ v̼ớ̼i̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼, 1̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼

Đ̼a̼n̼g̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼, x̼e̼ t̼ả̼i̼ b̼ấ̼t̼ n̼g̼ờ̼ b̼ị̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼à̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ Q̼u̼ý̼ T̼h̼ả̼o̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ợ̼c̼ l̼ạ̼i̼ t̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ự̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼. C̼ú̼ t̼ô̼n̼g̼ m̼ạ̼n̼h̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼.

T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼, v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼6̼h̼3̼0̼ n̼g̼à̼y̼ 3̼0̼/̼4̼ t̼ạ̼i̼ t̼h̼ô̼n̼ 4̼, x̼ã̼ M̼i̼n̼h̼ H̼ư̼n̼g̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ B̼ù̼ Đ̼ă̼n̼g̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ì̼n̼h̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼.

̼V̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼ê̼n̼, c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ m̼a̼n̼g̼ b̼i̼ể̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ 4̼8̼C̼-̼0̼2̼9̼.1̼9̼ đ̼a̼n̼g̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ q̼u̼ố̼c̼ l̼ộ̼ 1̼4̼ t̼h̼e̼o̼ h̼ư̼ớ̼n̼g̼ t̼ừ̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ Đ̼ồ̼n̼g̼ X̼o̼à̼i̼ đ̼i̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ N̼ô̼n̼g̼. K̼h̼i̼ c̼h̼ạ̼y̼ t̼ớ̼i̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼ 4̼, xã̼ M̼i̼n̼h̼ H̼ư̼n̼g̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ B̼ù̼ Đ̼ă̼n̼g̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ b̼ấ̼t̼ n̼g̼ờ̼ b̼ị̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ m̼a̼n̼g̼ b̼i̼ể̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ 4̼7̼B̼ -̼ 0̼1̼5̼.3̼8̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼à̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ Q̼u̼ý̼ T̼h̼ả̼o̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ợ̼c̼ l̼ạ̼i̼ t̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ự̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼.

blank
H̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼.

C̼ú̼ t̼ô̼n̼g̼ m̼ạ̼n̼h̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 2̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ b̼ị̼ m̼ắ̼c̼ k̼ẹ̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ g̼h̼ế̼ l̼á̼i̼ v̼à̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ r̼ấ̼t̼ n̼ặ̼n̼g̼. P̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ g̼i̼ả̼i̼ c̼ứ̼u̼, đ̼ư̼a̼ 2̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ g̼ặ̼p̼ n̼ạ̼n̼ r̼a̼ n̼g̼o̼à̼i̼. D̼o̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ q̼u̼á̼ n̼ặ̼n̼g̼, t̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ (̼c̼h̼ư̼a̼ r̼õ̼ d̼a̼n̼h̼ t̼í̼n̼h̼)̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼ò̼n̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ (̼c̼h̼ư̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ d̼a̼n̼h̼ t̼í̼n̼h̼)̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼ặ̼n̼g̼ ở̼ p̼h̼ầ̼n̼ c̼h̼â̼n̼.

N̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ B̼ù̼ Đ̼ă̼n̼g̼ n̼g̼a̼y̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼, p̼h̼â̼n̼ l̼u̼ồ̼n̼g̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ể̼ t̼r̼á̼n̼h̼ g̼â̼y̼ ù̼n̼ t̼ắ̼c̼.

H̼i̼ệ̼n̼, n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, l̼à̼m̼ r̼õ̼.

Nguồn: https://baomoi.com/xe-khach-va-cham-voi-xe-tai-1-nguoi-tu-vong/c/38694060.epi

blank

trangtin24h

Related articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *