Đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a ̼v̼ụ ̼ô t̼ô̼ tr̼u̼y̼ đ̼u̼ổ̼i̼, t̼ô̼n̼g t̼h̼ẳ̼n̼g v̼à̼o x̼e m̼á̼y̼, c̼h̼è̼n q̼u̼a l̼à̼m̼ 2 n̼g̼ư̼ờ̼i t̼ử v̼o̼n̼g̼

Đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a ̼v̼ụ ̼ô t̼ô̼ tr̼u̼y̼ đ̼u̼ổ̼i̼, t̼ô̼n̼g t̼h̼ẳ̼n̼g v̼à̼o x̼e m̼á̼y̼, c̼h̼è̼n q̼u̼a l̼à̼m̼ 2 n̼g̼ư̼ờ̼i t̼ử v̼o̼n̼g̼

S̼a̼u̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼, 2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼ê̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ b̼ỏ̼ đ̼i̼, đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ đ̼i̼ ô̼ t̼ô̼ đ̼ã̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ đ̼u̼ổ̼i̼ t̼h̼e̼o̼, t̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ẳ̼n̼g̼ v̼à̼o̼ x̼e̼ m̼á̼y̼, c̼h̼è̼n̼ q̼u̼a̼ 2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼.

T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ B̼á̼o̼ N̼g̼ư̼ờ̼i̼ L̼a̼o̼ Đ̼ộ̼n̼g̼, m̼ộ̼t̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ P̼h̼ò̼n̼g̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ v̼ề̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼. H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ù̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ L̼ê̼ C̼h̼â̼n̼ k̼h̼ẩ̼n̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, t̼r̼u̼y̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ v̼ụ̼ ô̼ t̼ô̼ 4̼ c̼h̼ỗ̼ t̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ú̼n̼g̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ r̼ạ̼n̼g̼ s̼á̼n̼g̼ 1̼5̼/̼5̼, t̼ạ̼i̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ L̼ô̼i̼, q̼u̼ậ̼n̼ L̼ê̼ C̼h̼â̼n̼.

blank
̼L̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼

V̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼ê̼n̼, m̼ộ̼t̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ 4̼ c̼h̼ỗ̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ m̼ạ̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ 1̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼.

D̼a̼n̼h̼ t̼í̼n̼h̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ Đ̼ă̼n̼g̼ K̼. (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼1̼, t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ C̼á̼t̼ B̼i̼, q̼u̼ậ̼n̼ H̼ả̼i̼ A̼n̼)̼ v̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ T̼. (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼5̼, t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ Đ̼ằ̼n̼g̼ G̼i̼a̼n̼g̼, q̼u̼ậ̼n̼ N̼g̼ô̼ Q̼u̼y̼ề̼n̼)̼.

T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼ừ̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼, t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ 2̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼r̼ầ̼n̼ N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ H̼ã̼n̼ (̼q̼u̼ậ̼n̼ L̼ê̼ C̼h̼â̼n̼)̼. G̼i̼ữ̼a̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼, 2̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼ê̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ r̼ờ̼i̼ đ̼i̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ ô̼ t̼ô̼ p̼h̼ả̼i̼ l̼ê̼n̼ x̼e̼ t̼r̼u̼y̼ đ̼u̼ổ̼i̼ .

K̼h̼i̼ đ̼i̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ L̼ô̼i̼, 2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ b̼ị̼ ô̼ t̼ô̼ đ̼u̼ổ̼i̼ k̼ị̼p̼. L̼ú̼c̼ n̼à̼y̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ đ̼ã̼ t̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ẳ̼n̼g̼ v̼à̼o̼ l̼à̼m̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ đ̼ổ̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼, t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ c̼h̼è̼n̼ q̼u̼a̼ 2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ đ̼ã̼ n̼g̼ã̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.

blank
C̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ b̼ị̼ t̼ô̼n̼g̼ n̼á̼t̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

S̼a̼u̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼a̼ 2̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ế̼n̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ H̼ữ̼u̼ n̼g̼h̼ị̼ V̼i̼ệ̼t̼ T̼i̼ệ̼p̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼.

T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, k̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼, c̼ả̼ 2̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼. N̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ đ̼ã̼ b̼ỏ̼ đ̼i̼ đ̼ể̼ l̼ạ̼i̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ ô̼ t̼ô̼ t̼ạ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/dieu-tra-vu-oto-truy-duoi-tong-thang-vao-xe-may-chen-qua-lam-2-nguoi-tu-vong-20210515163835984.htm

Xem thêm: ̲B̲ị̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲đ̲e̲o̲ ̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲h̲ỗ̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲

C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲h̲ỗ̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ô̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲.

C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲a̲y̲ ̲9̲/̲3̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲l̲a̲n̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲x̲ô̲ ̲x̲á̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲.

̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲ẩ̲u̲ ̲đ̲ả̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲đ̲e̲o̲ ̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲v̲ã̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ự̲ ̲c̲ã̲i̲,̲ ̲t̲o̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲.

blank

blank

blank

̲N̲h̲ó̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲l̲a̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲,̲ ̲đ̲o̲ ̲n̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲ ̲c̲ồ̲n̲

Clip: Nhóm bảo vệ'hỗn chiến' với người nhà bệnh nhân ngay tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

̲”̲Đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲s̲ơ̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲ẩ̲u̲ ̲đ̲ả̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲. ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲”̲,̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲.

Bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang'hỗn chiến' với người nhà bệnh nhân - Chuyên trang Sức khỏe và Pháp Luật - Khỏe 365

 

Đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.

̲T̲h̲e̲o̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲e̲o̲ ̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲. ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲n̲h̲ở̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲ẩ̲u̲ ̲đ̲ả̲.

N̲g̲u̲ồ̲n̲: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bi-nhac-deo-khau-trang-nguoi-nha-benh-nhan-hon-chien-voi-bao-ve-benh-vien.html

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *