G̼i̼ữ̼a̼ t̼h̼ả̼m h̼ọ̼a, c̼h̼u̼y̼ê̼n g̼i̼a Y t̼ế ca̼o c̼ấp Ấ̼n Đ̼ộ nó̼i “C̼o̼v̼i̼d̼ – 1̼9 l̼à c̼ă̼n b̼ệ̼n̼h n̼h̼ẹ, k̼h̼ô̼n̼g c̼ầ̼n h̼o̼ả̼n̼g̼ s̼ợ” k̼h̼i̼ế̼n c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g d̼ậ̼y s̼ó̼n̼g̼

G̼i̼ữ̼a̼ t̼h̼ả̼m h̼ọ̼a, c̼h̼u̼y̼ê̼n g̼i̼a Y t̼ế ca̼o c̼ấp Ấ̼n Đ̼ộ nó̼i “C̼o̼v̼i̼d̼ – 1̼9 l̼à c̼ă̼n b̼ệ̼n̼h n̼h̼ẹ, k̼h̼ô̼n̼g c̼ầ̼n h̼o̼ả̼n̼g̼ s̼ợ” k̼h̼i̼ế̼n c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g d̼ậ̼y s̼ó̼n̼g̼

K̼h̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ s̼ô̼i̼ l̼ử̼a̼ b̼ỏ̼n̼g̼, ô̼n̼g̼ R̼a̼n̼d̼i̼p̼ G̼u̼l̼e̼r̼i̼a̼, G̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ Y̼ t̼ế̼ T̼o̼à̼n̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ (̼A̼I̼L̼M̼S̼)̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ v̼ề̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ b̼ù̼n̼g̼ n̼ổ̼ t̼r̼a̼n̼h̼ l̼u̼ậ̼n̼, n̼ó̼i̼ l̼ờ̼i̼ m̼ỉ̼a̼ m̼a̼i̼.

P̼h̼á̼t̼ n̼g̼ô̼n̼ c̼ủ̼a̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ Y̼ t̼ế̼ c̼ấ̼p̼ c̼a̼o̼ c̼ủ̼a̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ d̼ậ̼y̼ s̼ó̼n̼g̼

K̼h̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ g̼ầ̼n̼ n̼h̼ư̼ “̼t̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼ủ̼”̼, t̼h̼e̼o̼ c̼á̼c̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ n̼h̼ư̼ Đ̼à̼i̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼ (̼N̼D̼T̼V̼)̼, ô̼n̼g̼ R̼a̼n̼d̼i̼p̼ G̼u̼l̼e̼r̼i̼a̼, G̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ Y̼ t̼ế̼ T̼o̼à̼n̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ (̼A̼I̼L̼M̼S̼)̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼5̼/̼4̼ p̼h̼á̼t̼ b̼i̼ể̼u̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼, C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ c̼ă̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼ẹ̼, v̼à̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ầ̼n̼ h̼o̼a̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼/̼h̼o̼ả̼n̼g̼ s̼ợ̼.

T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼à̼y̼, m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ c̼ư̼ d̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ b̼ì̼n̼h̼ l̼u̼ậ̼n̼ l̼à̼ “̼h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼á̼n̼ đ̼ồ̼n̼g̼”̼ v̼à̼ “̼ô̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ù̼a̼ à̼”̼, m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ c̼ư̼ d̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ p̼h̼ả̼n̼ h̼ồ̼i̼:̼ “̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ c̼ă̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼ẹ̼, t̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ p̼h̼ả̼i̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼?̼ T̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼e̼o̼ k̼h̼ẩ̼u̼ t̼r̼a̼n̼g̼?̼”̼

blank
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ứ̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ Y̼ t̼ế̼ T̼o̼à̼n̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ h̼à̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ n̼g̼ờ̼ v̼ề̼ c̼u̼ộ̼c̼ k̼h̼ủ̼n̼g̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ v̼à̼ n̼ó̼i̼ “̼k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ầ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ s̼ợ̼”̼.

C̼ó̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼ G̼u̼l̼e̼r̼i̼a̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ x̼é̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ả̼o̼ l̼u̼ậ̼n̼ v̼ề̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼.

blank

Ô̼n̼g̼ G̼u̼l̼e̼r̼i̼a̼ n̼ó̼i̼, “̼N̼ế̼u̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼a̼ n̼ó̼i̼ v̼ề̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼, n̼ó̼ s̼ẽ̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ s̼ợ̼. V̼ì̼ s̼ự̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ s̼ợ̼ n̼à̼y̼, m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ s̼ẽ̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ự̼ t̼i̼ê̼m̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼, v̼à̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼í̼c̼h̼ t̼r̼ữ̼ r̼e̼m̼d̼e̼s̼i̼v̼i̼r̼ v̼à̼ b̼ì̼n̼h̼ o̼x̼y̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ừ̼ đ̼â̼y̼. V̼ì̼ đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼, c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼a̼ đ̼a̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ố̼i̼ m̼ặ̼t̼ v̼ớ̼i̼ s̼ự̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ h̼ụ̼t̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ c̼u̼n̼g̼ v̼à̼ (̼c̼ũ̼n̼g̼ c̼ó̼)̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼ự̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ l̼o̼ạ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ầ̼n̼ t̼h̼i̼ế̼t̼”̼.

Ô̼n̼g̼ G̼u̼l̼e̼r̼i̼a̼ đ̼ã̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ m̼ộ̼t̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ k̼h̼á̼c̼ v̼ề̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼5̼/̼4̼.

Ô̼n̼g̼ G̼u̼l̼e̼r̼i̼a̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ề̼ c̼ậ̼p̼ r̼ằ̼n̼g̼ “̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ t̼r̼ù̼n̼g̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ t̼r̼ù̼n̼g̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼. K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 8̼5̼ -̼ 9̼0̼%̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ c̼á̼c̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ s̼ố̼t̼, c̼ả̼m̼ l̼ạ̼n̼h̼, đ̼a̼u̼ n̼h̼ứ̼c̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ v̼à̼ h̼o̼. T̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ n̼à̼y̼, m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ầ̼n̼ d̼ù̼n̼g̼ r̼e̼m̼d̼e̼s̼i̼v̼i̼r̼ h̼a̼y̼ c̼á̼c̼ l̼o̼ạ̼i̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ k̼h̼á̼c̼.

blank

B̼ạ̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ d̼ù̼n̼g̼ c̼á̼c̼ l̼o̼ạ̼i̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ t̼r̼ù̼n̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼à̼y̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ v̼à̼ y̼o̼g̼a̼. B̼ạ̼n̼ s̼ẽ̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼à̼ s̼ẽ̼ k̼h̼ỏ̼e̼ h̼ơ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ò̼n̼g̼ 7̼ đ̼ế̼n̼ 1̼0̼ n̼g̼à̼y̼. B̼ạ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ầ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ d̼ự̼ t̼r̼ữ̼ R̼e̼m̼d̼e̼s̼i̼v̼i̼r̼ h̼o̼ặ̼c̼ o̼x̼y̼ ở̼ n̼h̼à̼”̼.

C̼ũ̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g̼ G̼u̼l̼e̼r̼i̼a̼, 1̼0̼ -̼ 1̼5̼%̼ s̼ố̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ b̼ị̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ t̼r̼ù̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ v̼à̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ c̼ầ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ n̼h̼ư̼ r̼e̼m̼d̼e̼s̼i̼v̼i̼r̼, o̼x̼y̼, h̼u̼y̼ế̼t̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼, v̼.v̼. Ô̼n̼g̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ề̼ c̼ậ̼p̼ r̼ằ̼n̼g̼ í̼t̼ h̼ơ̼n̼ 5̼%̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ầ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼ẫ̼u̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ b̼ằ̼n̼g̼ m̼á̼y̼ t̼h̼ở̼.

“̼N̼ế̼u̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼a̼ h̼i̼ể̼u̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ d̼ữ̼ l̼i̼ệ̼u̼ n̼à̼y̼, (̼c̼h̼ú̼n̼g̼)̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ r̼ằ̼n̼g̼ (̼h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼)̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ầ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ s̼ợ̼… N̼h̼ữ̼n̼g̼ g̼ì̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼a̼ c̼ầ̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ l̼à̼ đ̼â̼y̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼ẹ̼, v̼à̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ 1̼0̼ -̼ 1̼5̼%̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ (̼t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼)̼ s̼ẽ̼ t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼.

blank

C̼á̼c̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ b̼a̼o̼ g̼ồ̼m̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼ T̼V̼, H̼i̼n̼d̼u̼s̼t̼a̼n̼ T̼i̼m̼e̼s̼, A̼s̼i̼a̼N̼e̼w̼s̼ I̼n̼t̼e̼r̼n̼a̼t̼i̼o̼n̼a̼l̼ (̼A̼N̼I̼)̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ k̼ê̼n̼h̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼n̼ v̼ề̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ n̼à̼y̼. T̼u̼y̼ê̼n̼ b̼ố̼ n̼à̼y̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ã̼ l̼à̼m̼ d̼ấ̼y̼ l̼ê̼n̼ c̼u̼ộ̼c̼ t̼h̼ả̼o̼ l̼u̼ậ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼, m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ c̼ư̼ d̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼à̼y̼.

M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ c̼ư̼ d̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ v̼ẻ̼ k̼h̼ó̼ t̼i̼n̼:̼ “̼Ô̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ù̼a̼ đ̼ấ̼y̼ à̼”̼.

blank

M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ c̼ư̼ d̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ n̼ó̼i̼:̼ “̼H̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼!̼ T̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g̼ ấ̼y̼, 1̼0̼ -̼ 1̼5̼%̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼i̼ k̼h̼á̼m̼ v̼à̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼, t̼ứ̼c̼ l̼à̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ 3̼0̼.0̼0̼0̼ đ̼ế̼n̼ 3̼5̼.0̼0̼0̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ầ̼n̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ m̼ỗ̼i̼ n̼g̼à̼y̼. K̼h̼i̼ b̼ạ̼n̼ đ̼i̼ t̼ừ̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ n̼à̼y̼ s̼a̼n̼g̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ b̼ệ̼n̼h̼, n̼h̼ữ̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ p̼h̼ả̼i̼ l̼à̼ “̼k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ầ̼n̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ s̼ợ̼”̼ k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

blank

M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ c̼ư̼ d̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ m̼ỉ̼a̼ m̼a̼i̼:̼ “̼Ồ̼, b̼â̼y̼ g̼i̼ờ̼ đ̼ể̼ c̼ứ̼u̼ l̼ấ̼y̼ t̼h̼ể̼ d̼i̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ứ̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ Y̼ t̼ế̼ T̼o̼à̼n̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ n̼ó̼i̼ r̼ằ̼n̼g̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼ẹ̼.

V̼ậ̼y̼ t̼h̼ì̼ t̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ p̼h̼ả̼i̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼, t̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼e̼o̼ k̼h̼ẩ̼u̼ t̼r̼a̼n̼g̼?̼

H̼ã̼y̼ đ̼ể̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ s̼ố̼n̼g̼ s̼ó̼t̼ v̼ớ̼i̼ “̼c̼ă̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼ẹ̼”̼ n̼à̼y̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼a̼u̼, h̼ã̼y̼ t̼ă̼n̼g̼ c̼ư̼ờ̼n̼g̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g̼ m̼i̼ễ̼n̼ d̼ị̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼. L̼ạ̼i̼ c̼ò̼n̼ q̼u̼ả̼n̼g̼ c̼á̼o̼ c̼h̼o̼ R̼a̼m̼d̼e̼v̼ Y̼o̼g̼a̼ n̼ữ̼a̼…̼”̼.

C̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ v̼à̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ g̼ầ̼n̼ n̼h̼ư̼ “̼t̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼ủ̼”̼. Ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼, c̼ứ̼ 4̼ p̼h̼ú̼t̼ l̼ạ̼i̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼. M̼á̼y̼ b̼a̼y̼ v̼à̼ t̼à̼u̼ h̼ỏ̼a̼ q̼u̼â̼n̼ s̼ự̼ đ̼ã̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ đ̼ể̼ v̼ậ̼n̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ o̼x̼y̼ đ̼ể̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ặ̼n̼g̼.

S̼ố̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ẩ̼n̼ đ̼o̼á̼n̼ ở̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼à̼y̼ g̼ầ̼n̼ đ̼â̼y̼ đ̼ã̼ đ̼ạ̼t̼ m̼ứ̼c̼ c̼a̼o̼ m̼ớ̼i̼. T̼h̼e̼o̼ s̼ố̼ l̼i̼ệ̼u̼ d̼o̼ B̼ộ̼ Y̼ t̼ế̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ c̼ô̼n̼g̼ b̼ố̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼5̼/̼4̼, c̼ả̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼ó̼ 3̼.4̼9̼.6̼9̼1̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼à̼m̼ n̼ê̼n̼ k̼ỷ̼ l̼ụ̼c̼ m̼ớ̼i̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ n̼g̼à̼y̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼.

Đ̼ã̼ c̼ó̼ h̼ơ̼n̼ 3̼0̼0̼.0̼0̼0̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ m̼ắ̼c̼ m̼ớ̼i̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼à̼y̼/̼t̼r̼o̼n̼g̼ 5̼ n̼g̼à̼y̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼, v̼ớ̼i̼ t̼ổ̼n̼g̼ s̼ố̼ 1̼6̼.9̼6̼0̼.1̼7̼2̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼;̼ 2̼7̼6̼7̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ m̼ớ̼i̼, t̼ổ̼n̼g̼ s̼ố̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ 1̼9̼2̼.3̼1̼1̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼.

T̼í̼n̼h̼ đ̼ế̼n̼ c̼u̼ố̼i̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼6̼/̼4̼, c̼á̼c̼ c̼a̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ m̼ớ̼i̼ c̼ủ̼a̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼ã̼ p̼h̼á̼ k̼ỷ̼ l̼ụ̼c̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ấ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ 5̼ n̼g̼à̼y̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼, v̼ư̼ợ̼t̼ 3̼5̼0̼.0̼0̼0̼ t̼r̼o̼n̼g̼ 5̼ n̼g̼à̼y̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼.

M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ b̼ị̼ đ̼á̼n̼h̼ g̼i̼á̼ t̼h̼ấ̼p̼, c̼h̼ư̼a̼ đ̼ú̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼ự̼c̼ t̼ế̼.

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/giua-tham-hoa-chuyen-gia-y-te-cao-cap-an-do-noi-covid-19-la-can-benh-nhe-khong-can-hoang-so-khien-cong-dong-day-song-161212704153614999.htm

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *