Hà Nội: Nữ sinh bị thầy giáo é̼p̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ tại nhà riêng, vợ bắt quỳ xin lỗi

Hà Nội: Nữ sinh bị thầy giáo é̼p̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ tại nhà riêng, vợ bắt quỳ xin lỗi

M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼.̼N̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼t̼ố̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼H̼.̼H̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼V̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼2̼/̼2̼0̼0̼0̼)̼.̼ ̼

blank

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ỡ̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼K̼i̼ê̼n̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼D̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼M̼.̼Đ̼.̼A̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼Đ̼.̼H̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼.̼N̼)̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼
̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼3̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼V̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼V̼.̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼é̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼

blank

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼P̼l̼u̼s̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼K̼i̼ê̼n̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼V̼.̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼
̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼L̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼V̼.̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼V̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼
̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

blank

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼3̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼C̼ú̼n̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼)̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ở̼”̼.̼
̼N̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼“̼H̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼”̼ ̼-̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼


̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼è̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼“̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼”̼.̼
̼V̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼“̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼è̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼”̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼.̼ ̼l̼ọ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼E̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼”̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼P̼l̼u̼s̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼.̼

blank
̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼K̼i̼ê̼n̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼
̼P̼V̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Nguồn: https://baodansinh.vn/nu-sinh-bi-thay-giao-ep-quan-he-tinh-duc-tai-nha-rieng-vo-bat-quy-xin-loi-49587.htm?fbclid=IwAR3HgD8wmfQVpjlgAUhO5vAdyf7B9-_-A9omYvtNl2WPhspYolgsnOKYUTw

blank

Nguyễn Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *