H̼à T̼ĩ̼n̼h: H̼é̼ lộ t̼h̼â̼n p̼h̼ậ̼n ô̼n̼g c̼h̼ủ D̼N “k̼h̼ủ̼n̼g̼” b̼ị b̼ắ̼t g̼i̼ữ v̼ề h̼à̼n̼h v̼i d̼â̼m̼ ô̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼

H̼à T̼ĩ̼n̼h: H̼é̼ lộ t̼h̼â̼n p̼h̼ậ̼n ô̼n̼g c̼h̼ủ D̼N “k̼h̼ủ̼n̼g̼” b̼ị b̼ắ̼t g̼i̼ữ v̼ề h̼à̼n̼h v̼i d̼â̼m̼ ô̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼a̼m̼ ô̼n̼g̼ c̼h̼ủ̼ d̼o̼a̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ “̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼đ̼ể̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ d̼â̼m̼ ô̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼,̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ t̼ạ̼i̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼ h̼ế̼t̼ s̼ứ̼c̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼ t̼ớ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ p̼h̼ậ̼n̼ c̼ủ̼a̼ v̼ị̼ g̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ n̼à̼y̼.

blank
C̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼à̼ n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼

T̼h̼e̼o̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼ó̼n̼g̼ v̼i̼ê̼n̼ B̼á̼o̼ G̼D̼&̼T̼Đ̼,̼ ở̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ T̼h̼ị̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼ (̼H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼)̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ a̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ t̼ă̼m̼ g̼i̼à̼u̼ l̼ê̼n̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g̼ c̼h̼ủ̼ d̼o̼a̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ N̼.Q̼.T̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼6̼,̼ t̼r̼ú̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ K̼ỳ̼ L̼o̼n̼g̼,̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼,̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼)̼

Ô̼n̼g̼ N̼.Q̼.T̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ế̼n̼ l̼à̼ v̼ị̼ đ̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼ “̼m̼ớ̼i̼ n̼ổ̼i̼”̼,̼ c̼ó̼ m̼ố̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ r̼ấ̼t̼ r̼ộ̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ T̼X̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼ (̼H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼)̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼à̼i̼ n̼ă̼m̼ l̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼. Ô̼n̼g̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ l̼ý̼ C̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ T̼N̼H̼H̼ T̼M̼ P̼L̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ n̼g̼à̼n̼h̼ ng̼h̼ề̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ h̼ế̼t̼ s̼ứ̼c̼ đ̼a̼ d̼ạ̼n̼g̼,̼ b̼a̼o̼ g̼ồ̼m̼ c̼á̼c̼ l̼ĩ̼n̼h̼ v̼ự̼c̼:̼ G̼i̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼ơ̼ k̼h̼í̼;̼ x̼ử̼ l̼ý̼ v̼à̼ t̼r̼á̼n̼g̼ p̼h̼ủ̼ k̼i̼m̼ l̼o̼ạ̼i̼;̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ m̼ặ̼t̼ b̼ằ̼n̼g̼;̼ b̼u̼ô̼n̼ b̼á̼n̼ v̼ậ̼t̼ l̼i̼ệ̼u̼,̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼ l̼ắ̼p̼ đ̼ặ̼t̼ k̼h̼á̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ x̼â̼y̼ d̼ự̼n̼g̼;̼ v̼ậ̼n̼ t̼ả̼i̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ó̼a̼ b̼ằ̼n̼g̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ b̼ộ̼.

blank
H̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ l̼ú̼c̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼ l̼ậ̼p̼ v̼à̼ đ̼i̼ v̼à̼o̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼ừ̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼1̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ T̼N̼H̼H̼ T̼M̼ P̼L̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ l̼ĩ̼n̼h̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ t̼ạ̼o̼ t̼h̼a̼n̼h̼ d̼a̼n̼h̼,̼ v̼ị̼ t̼h̼ế̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼ớ̼i̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼. Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ m̼ớ̼i̼ đ̼â̼y̼ ôn̼g̼ c̼h̼ủ̼ c̼ủ̼a̼ C̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ T̼N̼H̼H̼ T̼M̼ P̼L̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼ c̼ò̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ t̼à̼u̼ v̼ậ̼n̼ t̼ả̼i̼ c̼ả̼ t̼r̼ă̼m̼ t̼ỷ̼ đ̼ồ̼n̼g̼,̼ k̼h̼ở̼i̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼ở̼ m̼a̼n̼g̼ s̼a̼n̼g̼ n̼g̼à̼n̼h̼ n̼g̼h̼ề̼ v̼ậ̼n̼ t̼ả̼i̼ b̼i̼ể̼n̼.

T̼h̼e̼o̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ t̼i̼n̼ r̼i̼ê̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ B̼á̼o̼ G̼D̼&̼T̼Đ̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ l̼à̼ c̼h̼ủ̼ c̼ủ̼a̼ d̼o̼a̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼à̼ ô̼n̼g̼ N̼.Q̼.T̼ c̼ò̼n̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ị̼u̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ đ̼i̼ề̼u̼ h̼à̼n̼h̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ d̼o̼a̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼ứ̼n̼g̼ c̼h̼â̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼.

N̼g̼o̼à̼i̼ r̼a̼,̼ ô̼n̼g̼ N̼.Q̼.T̼ c̼ò̼n̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ c̼ả̼ l̼ĩ̼n̼h̼ v̼ự̼c̼ n̼h̼à̼ n̼g̼h̼ỉ̼,̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼.

T̼h̼e̼o̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ t̼i̼n̼ t̼ừ̼ m̼ộ̼t̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ t̼ạ̼i̼ C̼h̼i̼ c̼ụ̼c̼ t̼h̼u̼ế̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ C̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ T̼N̼H̼H̼ T̼M̼ P̼L̼ đ̼ă̼n̼g̼ k̼ý̼ v̼à̼ n̼ộ̼p̼ t̼h̼u̼ế̼ t̼ạ̼i̼ C̼h̼i̼ C̼ụ̼c̼ t̼h̼u̼ế̼ -̼ T̼X̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ g̼ầ̼n̼ đ̼â̼y̼ đ̼ã̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ v̼ề̼ đ̼ó̼n̼g̼ n̼ộ̼p̼ t̼ạ̼i̼ C̼ụ̼c̼ T̼h̼u̼ế̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼.

N̼h̼ư̼ G̼D̼&̼T̼Đ̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼n̼,̼ C̼Q̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼ v̼ừ̼a̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ N̼.Q̼.T̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼6̼,̼ t̼r̼ú̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ K̼ỳ̼ L̼o̼n̼g̼,̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼,̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼)̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ d̼â̼m̼ ô̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼.

N̼g̼u̼ồ̼n̼ t̼i̼n̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼,̼ n̼g̼o̼à̼i̼ b̼ị̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ d̼â̼m̼ ô̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼,̼ n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ T̼. c̼ò̼n̼ b̼ị̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ v̼ũ̼ k̼h̼í̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ v̼à̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ m̼a̼ t̼u̼ý̼.

C̼á̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ l̼à̼m̼ g̼i̼à̼u̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ h̼a̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ờ̼ v̼à̼o̼ k̼ế̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.

B̼á̼o̼ G̼D̼&̼T̼Đ̼ s̼ẽ̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼.

Nguồn: http://nghean24h.vn/ha-tinh-he-lo-than-phan-ong-chu-dn-khung-bi-bat-giu-ve-hanh-vi-dam-o-tre-em-a634109.html

Đọc thêm: H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼: B̼ắ̼t g̼i̼ữ ô̼n̼g ch̼ủ d̼o̼a̼n̼h n̼g̼h̼i̼ệp “k̼h̼ủ̼n̼g” đ̼i̼ề̼u t̼r̼a h̼à̼n̼h v̼i d̼â̼m ô̼ t̼r̼ẻ e̼m̼

M̼ộ̼t̼ g̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ d̼o̼a̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ t̼ạ̼i̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼ (̼H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼)̼ v̼ừ̼a̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, l̼à̼m̼ r̼õ̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ d̼â̼m̼ ô̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼.

C̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼à̼y̼ 4̼/̼5̼, t̼h̼e̼o̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ t̼i̼n̼ r̼i̼ê̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ B̼á̼o̼ G̼i̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ v̼à̼ T̼h̼ờ̼i̼ đ̼ạ̼i̼ (̼G̼D̼&̼T̼Đ̼)̼, C̼Q̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼ v̼ừ̼a̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ N̼.Q̼.T̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼6̼, t̼r̼ú̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ K̼ỳ̼ L̼o̼n̼g̼, t̼h̼ị̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼, H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼)̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ d̼â̼m̼ ô̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼.

blank
ẢNh minh họa

N̼g̼u̼ồ̼n̼ t̼i̼n̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼, n̼g̼o̼à̼i̼ b̼ị̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ d̼â̼m̼ ô̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼, n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ T̼. c̼ò̼n̼ b̼ị̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ v̼ũ̼ k̼h̼í̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ v̼à̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ m̼a̼ t̼u̼ý̼.

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ N̼.Q̼.T̼. l̼à̼ ô̼n̼g̼ c̼h̼ủ̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ d̼o̼a̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ K̼ỳ̼ A̼n̼h̼, t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ C̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ T̼N̼H̼H̼ T̼M̼ P̼.L̼. H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼á̼c̼ l̼ĩ̼n̼h̼ v̼ự̼c̼ g̼i̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼ơ̼ k̼h̼í̼, s̼a̼n̼ l̼ấ̼p̼ m̼ặ̼t̼ b̼ằ̼n̼g̼, b̼u̼ô̼n̼ b̼á̼n̼ v̼ậ̼t̼ l̼i̼ệ̼u̼, t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼ l̼ắ̼p̼ đ̼ặ̼t̼ k̼h̼á̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ x̼â̼y̼ d̼ự̼n̼g̼ v̼à̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ v̼ậ̼n̼ t̼ả̼i̼.

B̼á̼o̼ G̼D̼&̼T̼Đ̼ s̼ẽ̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼

Nguồn: http://nghean24h.vn/ha-tinh-bat-giu-ong-chu-doanh-nghiep-khung-dieu-tra-hanh-vi-dam-o-tre-em-a634078.html

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *