K̼h̼ở̼i t̼ố n̼a̼m t̼h̼a̼n̼h n̼i̼ê̼n t̼ố̼n̼g ti̼ề̼n n̼g̼ư̼ờ̼i y̼ê̼u b̼ằ̼n̼g̼ cl̼i̼p̼ ‘n̼ó̼n̼g̼’

K̼h̼ở̼i t̼ố n̼a̼m t̼h̼a̼n̼h n̼i̼ê̼n t̼ố̼n̼g ti̼ề̼n n̼g̼ư̼ờ̼i y̼ê̼u b̼ằ̼n̼g̼ cl̼i̼p̼ ‘n̼ó̼n̼g̼’

T̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ y̼ê̼u̼ c̼h̼ị̼ A̼.̼ T̼r̼u̼n̼g̼ đ̼ã̼ q̼u̼a̼y̼ l̼ạ̼i̼ c̼l̼i̼p̼ h̼a̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼h̼i̼a̼ t̼a̼y̼, d̼o̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼i̼ê̼u̼ x̼à̼i̼, n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ c̼h̼ị̼ A̼.̼ đ̼ư̼a̼ 5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼, n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ s̼ẽ̼ đ̼ă̼n̼g̼ c̼l̼i̼p̼ ‘̼n̼ó̼n̼g̼’̼ l̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼.

blank
Bị can Nguyễn Thành Trung – Ảnh: Công an cung cấp

̼N̼g̼à̼y̼ 3̼0̼-̼3̼, C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ B̼ắ̼c̼ T̼ừ̼ L̼i̼ê̼m̼ (̼H̼à̼ N̼ộ̼i̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ã̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g̼ (̼2̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼, t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ T̼i̼ê̼n̼ L̼ã̼n̼g̼, H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ đ̼o̼ạ̼t̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g̼ v̼à̼ c̼h̼ị̼ T̼.̼T̼.̼A̼.̼ c̼ó̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ t̼ừ̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 1̼1̼-̼2̼0̼1̼8̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ n̼à̼y̼, T̼r̼u̼n̼g̼ đ̼ã̼ q̼u̼a̼y̼ l̼ạ̼i̼ c̼l̼i̼p̼ h̼a̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼.̼

T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ đ̼ã̼ n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ v̼à̼ c̼h̼i̼a̼ t̼a̼y̼.̼

D̼o̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼i̼ê̼u̼ x̼à̼i̼ n̼ê̼n̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼3̼-̼3̼, T̼r̼u̼n̼g̼ đ̼ã̼ n̼h̼ắ̼n̼ t̼i̼n̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ c̼h̼ị̼ A̼.̼ đ̼ư̼a̼ 5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼ n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ s̼ẽ̼ đ̼ă̼n̼g̼ “̼c̼l̼i̼p̼ n̼ó̼n̼g̼”̼ c̼ủ̼a̼ h̼a̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ v̼à̼ g̼ử̼i̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ A̼.̼.̼

V̼ì̼ s̼ợ̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ d̼a̼n̼h̼ d̼ự̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼, c̼h̼ị̼ A̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ P̼h̼ú̼ D̼i̼ễ̼n̼, q̼u̼ậ̼n̼ B̼ắ̼c̼ T̼ừ̼ L̼i̼ê̼m̼ đ̼ể̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼.̼

 

N̼g̼à̼y̼ 2̼4̼-̼3̼, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ B̼ắ̼c̼ T̼ừ̼ L̼i̼ê̼m̼ đ̼ã̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g̼ ở̼ m̼ộ̼t̼ q̼u̼á̼n̼ c̼a̼f̼e̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ P̼h̼ú̼ D̼i̼ễ̼n̼.̼

T̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼, T̼r̼u̼n̼g̼ đ̼ã̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ B̼ắ̼c̼ T̼ừ̼ L̼i̼ê̼m̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, x̼ử̼ l̼ý̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼.̼

Nguồn: https://tuoitre.vn/khoi-to-nam-thanh-nien-tong-tien-nguoi-yeu-bang-clip-nong-20200330112753447.htm

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *