Mía ngon nhổ cả cụm: Chân dung thiếu niên “thịt” sạch sẽ cả 3 chị em ruột với tổng cộng 29 lần qυαɴ нệ

Mía ngon nhổ cả cụm: Chân dung thiếu niên “thịt” sạch sẽ cả 3 chị em ruột với tổng cộng 29 lần qυαɴ нệ

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼1̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

blank

Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼,̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

blank

C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼2̼0̼1̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼,̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼.̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼,̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼-̼2̼0̼1̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼5̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼.̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

blank

Bị cáo Trung tại phiên xử

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

blank

Bị cáo Trung

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼

Đọc thêm: Thiếu nữ xinh đẹp bị “h̼ấ̼p d̼i̼ê̼m̼” ngay tại đám cưới ở Đắk Nông

Tại một đám cưới người bạn, thiếu nữ 17 tuổi bị dụ dỗ ra vườn cà phê gần đó chụp hình rồi bị h̼.ấ̼p d̼i̼ê̼m̼

Cơ quan CSĐT CA huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Văn Khánh (20 tuổi), trú tại thôn 11, xã Chu Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk về hành vi h̼i.ếp̼ d̼.âm̼

blank

Hình ảnh được cho là của nạ.n nh.ân
Theo tài liệu của CQĐT, chiều 25-3-2014, Khánh qua thôn 2, xã Nam Dong dự đám cưới của một người quen. Tại đây, Khánh đã làm quen với em N., là khách cùng dự đám cưới. Thấy thiếu nữ 17 tuổi phổng phao, xinh xắn nên Khánh đã tiếp cận làm quen rồi nảy sinh ý định h̼i.ếp̼ d̼.â.m̼ n.ạn nh.ân.

blank

Nạn nhân rất xinh đẹp

Đến 18g30 cùng ngày, Khánh rủ N. ra vườn cà phê phía sau nhà nơi tổ chức đám cưới để chụp ảnh. Khi đi sâu vào phía trong, Khánh đã kh.ống chế nạ.n nh.ân xuống đất rồi thực hiện hành vi h̼i.ếp̼ d̼.â.m̼.

Ngay sau đó, Khánh đã bị CA huyện Cư Jút bắt gi.ữ..

blank

Nguyễn Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *