Nghi phạm thả chó dữ cắn 2 cảnh sát bị thương

Nghi phạm thả chó dữ cắn 2 cảnh sát bị thương

N̼a̼m̼ t̼h̼u̼ê̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ 2̼ t̼ầ̼n̼g̼,̼ c̼ó̼ t̼ư̼ờ̼n̼g̼ r̼à̼o̼ v̼à̼ c̼a̼m̼e̼r̼a̼ g̼i̼á̼m̼ s̼á̼t̼ đ̼ể̼ b̼u̼ô̼n̼ b̼á̼n̼ m̼a̼ t̼u̼ý̼. K̼h̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ v̼â̼y̼ b̼ắ̼t̼,̼ n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼h̼ả̼ c̼h̼ó̼ d̼ữ̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ t̼r̼ả̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼.

blank
Đoàn Văn Nam (giữa). Ảnh: Công an Thanh Hóa.

N̼g̼à̼y̼ 1̼4̼/̼5̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼o̼á̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ Đ̼o̼à̼n̼ V̼ă̼n̼ N̼a̼m̼ (̼2̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ t̼r̼ú̼ x̼ã̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ B̼ì̼n̼h̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ X̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ M̼u̼a̼ b̼á̼n̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ c̼h̼ấ̼t̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼.

T̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ N̼a̼m̼ t̼h̼u̼ê̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ 2̼ t̼ầ̼n̼g̼,̼ k̼í̼n̼ c̼ổ̼n̼g̼ c̼a̼o̼ t̼ư̼ờ̼n̼g̼ d̼ọ̼c̼ q̼u̼ố̼c̼ l̼ộ̼ 1̼ đ̼o̼ạ̼n̼ q̼u̼a̼ x̼ã̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ B̼ì̼n̼h̼,̼ (̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ X̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ đ̼ể̼ b̼u̼ô̼n̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼.

T̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ 2̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼ò̼n̼ l̼ắ̼p̼ c̼a̼m̼e̼r̼a̼ q̼u̼a̼n̼h̼ n̼h̼à̼ v̼à̼ n̼u̼ô̼i̼ c̼h̼ó̼ d̼ữ̼ đ̼ể̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ t̼r̼ả̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ v̼â̼y̼ b̼ắ̼t̼.

C̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼3̼/̼5̼,̼ t̼r̼i̼n̼h̼ s̼á̼t̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ Đ̼ộ̼i̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ v̼ề̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ đ̼ộ̼t̼ k̼í̼c̼h̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ N̼a̼m̼. B̼ị̼ v̼â̼y̼ b̼ắ̼t̼,̼ k̼ẻ̼ b̼u̼ô̼n̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼ t̼h̼ả̼ c̼h̼ó̼ d̼ữ̼ t̼ấ̼n̼ c̼ô̼n̼g̼,̼ c̼ắ̼n̼ 2̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼. N̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ b̼ị̼ k̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ế̼,̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼.

K̼h̼á̼m̼ x̼é̼t̼ n̼ơ̼i̼ ở̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼,̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ t̼h̼u̼ 1̼5̼ g̼ó̼i̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼ t̼ổ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ d̼ạ̼n̼g̼ đ̼á̼ v̼à̼ k̼e̼t̼a̼m̼i̼e̼ c̼ó̼ t̼ổ̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ k̼g̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼a̼n̼g̼ v̼ậ̼t̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼.

T̼h̼e̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼,̼ N̼a̼m̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ m̼a̼ t̼u̼ý̼ v̼ớ̼i̼ k̼h̼ố̼i̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼ớ̼n̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼ t̼a̼y̼ b̼u̼ô̼n̼ l̼ẻ̼ ở̼ T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ X̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ l̼â̼n̼ c̼ậ̼n̼.

blank
S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ ở̼ x̼ã̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ B̼ì̼n̼h̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ (̼c̼h̼ấ̼m̼ đ̼ỏ̼)̼. Ả̼n̼h̼:̼ G̼o̼o̼g̼l̼e̼ M̼a̼p̼s̼.

Nguồn: https://zingnews.vn/nghi-pham-tha-cho-du-can-2-canh-sat-bi-thuong-post1215576.html

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *