N̼g̼ư̼ờ̼i p̼h̼ụ n̼ữ c̼h̼ế̼t đ̼u̼ố̼i k̼h̼i đ̼i d̼u l̼ị̼c̼h, b̼ả̼n h̼ợ̼p đ̼ồ̼n̼g̼ b̼ả̼o h̼i̼ể̼m 1̼0̼0 t̼ỉ t̼ố c̼á̼o â̼m̼ m̼ư̼u̼ kh̼ủ̼n̼g kh̼i̼ếp c̼ủ̼a k̼ẻ̼ c̼ô v̼ẫ̼n “đ̼ầ̼u ấ̼p t̼a̼y g̼ố̼i”

N̼g̼ư̼ờ̼i p̼h̼ụ n̼ữ c̼h̼ế̼t đ̼u̼ố̼i k̼h̼i đ̼i d̼u l̼ị̼c̼h, b̼ả̼n h̼ợ̼p đ̼ồ̼n̼g̼ b̼ả̼o h̼i̼ể̼m 1̼0̼0 t̼ỉ t̼ố c̼á̼o â̼m̼ m̼ư̼u̼ kh̼ủ̼n̼g kh̼i̼ếp c̼ủ̼a k̼ẻ̼ c̼ô v̼ẫ̼n “đ̼ầ̼u ấ̼p t̼a̼y g̼ố̼i”

C̼h̼ỉ̼ v̼à̼i̼ n̼g̼à̼y̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ d̼u̼ l̼ị̼c̼h̼,̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼h̼à̼ v̼ợ̼ s̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ d̼ữ̼ r̼ằ̼n̼g̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼ h̼ọ̼ đ̼ã̼ c̼h̼ế̼t̼ đ̼u̼ố̼i̼,̼ c̼à̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼ờ̼ r̼ằ̼n̼g̼ h̼u̼n̼g̼ t̼h̼ủ̼ p̼h̼í̼a̼ s̼a̼u̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ v̼ụ̼ á̼n̼ l̼ạ̼i̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ậ̼n̼ n̼h̼ấ̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼.

C̼u̼ố̼i̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 1̼0̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼8̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼ặ̼p̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ T̼â̼n̼,̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼,̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼ 2̼0̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ P̼h̼u̼k̼e̼t̼,̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼,̼ đ̼ể̼ d̼u̼ l̼ị̼c̼h̼ n̼g̼h̼ỉ̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g̼. C̼h̼ỉ̼ v̼à̼i̼ n̼g̼à̼y̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ ở̼ q̼u̼ê̼ n̼h̼à̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g̼ s̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼ c̼ô̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼a̼y̼ c̼h̼ế̼t̼ đ̼u̼ố̼i̼ ở̼ h̼ồ̼ b̼ơ̼i̼. H̼ọ̼ c̼à̼n̼g̼ s̼ố̼c̼ n̼ặ̼n̼g̼ h̼ơ̼n̼ n̼ữ̼a̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ c̼ứ̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ đ̼ề̼u̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ m̼ư̼u̼ s̼á̼t̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ m̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ đ̼ơ̼n̼ t̼h̼u̼ầ̼n̼.

C̼h̼o̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ k̼h̼á̼m̼ p̼h̼á̼ r̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ b̼ả̼n̼ h̼ợ̼p̼ đ̼ồ̼n̼g̼ b̼ả̼o̼ h̼i̼ể̼m̼ v̼ớ̼i̼ g̼i̼á̼ t̼r̼ị̼ r̼ấ̼t̼ l̼ớ̼n̼ m̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼ụ̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ a̼i̼ k̼h̼á̼c̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼. C̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ h̼u̼n̼g̼ t̼h̼ủ̼ b̼ị̼ l̼ậ̼t̼ t̼ẩ̼y̼ v̼à̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ị̼u̼ s̼ự̼ t̼r̼ừ̼n̼g̼ p̼h̼ạ̼t̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼.

blank
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ a̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ h̼ọ̼ n̼g̼ờ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ê̼n̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼ l̼ạ̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼à̼m̼ r̼a̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼à̼y̼ t̼r̼ờ̼i̼ đ̼ế̼n̼ v̼ậ̼y̼.

T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼ v̼à̼ T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ K̼h̼i̼ế̼t̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼6̼ v̼à̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ b̼é̼ g̼á̼i̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼â̼u̼,̼ t̼ê̼n̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼ đ̼ã̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ m̼u̼a̼ c̼h̼o̼ v̼ợ̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼ầ̼n̼ b̼ả̼o̼ h̼i̼ể̼m̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼a̼u̼ v̼ớ̼i̼ t̼ổ̼n̼g̼ g̼i̼á̼ t̼r̼ị̼ l̼ê̼n̼ t̼ớ̼i̼ 3̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ t̼ệ̼ (̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼0̼7̼ t̼ỉ̼ đ̼ồ̼n̼g̼)̼,̼ m̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼ụ̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ h̼ắ̼n̼ t̼a̼. D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼ v̼ố̼n̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼à̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼g̼à̼n̼h̼ n̼g̼â̼n̼ h̼à̼n̼g̼ v̼à̼ b̼ả̼o̼ h̼i̼ể̼m̼ n̼ê̼n̼ h̼ắ̼n̼ h̼i̼ể̼u̼ r̼ấ̼t̼ r̼õ̼ v̼ề̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ l̼ợ̼i̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ p̼h̼ầ̼n̼ b̼ả̼o̼ h̼i̼ể̼m̼ h̼ắ̼n̼ m̼u̼a̼ c̼h̼o̼ v̼ợ̼.

C̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ K̼h̼i̼ế̼t̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ g̼ì̼ c̼ả̼,̼ c̼ô̼ v̼ẫ̼n̼ n̼g̼â̼y̼ t̼h̼ơ̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ y̼ê̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ l̼o̼ l̼ắ̼n̼g̼,̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ v̼u̼i̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼ủ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼i̼ P̼h̼u̼k̼e̼t̼ d̼u̼ l̼ị̼c̼h̼. T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ K̼h̼i̼ế̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼ờ̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ g̼i̼ẫ̼m̼ v̼à̼o̼ c̼á̼i̼ b̼ẫ̼y̼ c̼h̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼o̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼a̼y̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ “̼đ̼ầ̼u̼ ấ̼p̼ t̼a̼y̼ g̼ố̼i̼”̼ v̼ớ̼i̼ c̼ô̼ t̼ạ̼o̼ r̼a̼.

blank
̼N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ K̼h̼i̼ế̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ề̼ h̼a̼y̼ b̼i̼ế̼t̼ g̼ã̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼á̼u̼ l̼ạ̼n̼h̼ đ̼ã̼ l̼ê̼n̼ â̼m̼ m̼ư̼u̼ g̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ị̼ t̼ừ̼ l̼â̼u̼.

T̼h̼e̼o̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ p̼h̼á̼p̼ y̼ c̼ủ̼a̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ K̼h̼i̼ế̼t̼ k̼h̼i̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ c̼ó̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ p̼h̼ầ̼n̼ l̼ồ̼n̼g̼ n̼g̼ự̼c̼ p̼h̼ả̼i̼ b̼ị̼ b̼ầ̼m̼ t̼í̼m̼,̼ m̼ó̼n̼g̼ t̼a̼y̼ b̼ị̼ g̼ã̼y̼ v̼à̼ c̼ó̼ d̼ấ̼u̼ b̼ầ̼m̼ l̼ớ̼n̼ ở̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼ổ̼. C̼á̼c̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ k̼h̼ả̼ n̼g̼h̼i̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼ v̼à̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼ c̼ó̼ v̼ẻ̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ m̼ư̼u̼ s̼á̼t̼.

T̼ê̼n̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼ n̼g̼a̼y̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ b̼ị̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼,̼ n̼g̼h̼i̼ n̼g̼ờ̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼. P̼h̼í̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼à̼n̼g̼ h̼o̼à̼n̼g̼ h̼ơ̼n̼ n̼ữ̼a̼ k̼h̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ r̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ b̼ả̼o̼ h̼i̼ể̼m̼ k̼h̼ổ̼n̼g̼ l̼ồ̼ c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼ h̼ọ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼u̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ế̼t̼.

C̼h̼ữ̼ k̼ý̼ v̼à̼ c̼h̼ữ̼ v̼i̼ế̼t̼ t̼a̼y̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼á̼c̼ p̼h̼ầ̼n̼ h̼ợ̼p̼ đ̼ồ̼n̼g̼ b̼ả̼o̼ h̼i̼ể̼m̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼ó̼ s̼ự̼ k̼h̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ữ̼ c̼ủ̼a̼ T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ K̼h̼i̼ế̼t̼. T̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ c̼ứ̼ r̼õ̼ r̼à̼n̼g̼ v̼à̼ s̼ự̼ t̼r̼a̼ h̼ỏ̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼,̼ t̼ê̼n̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼ đ̼ã̼ c̼ú̼i̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ t̼ộ̼i̼ á̼c̼.

blank
T̼ê̼n̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼ t̼h̼ự̼c̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ l̼ạ̼i̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ g̼i̼ế̼t̼ v̼ợ̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ồ̼ b̼ơ̼i̼.

D̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ ở̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ụ̼ á̼n̼,̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ T̼â̼n̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ t̼ê̼n̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼ v̼ì̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ l̼ừ̼a̼ g̼ạ̼t̼,̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ đ̼o̼ạ̼t̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼. H̼ắ̼n̼ t̼a̼ v̼ẫ̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ b̼ị̼ g̼i̼a̼m̼ g̼i̼ữ̼ ở̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼ v̼à̼ b̼ị̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ t̼ộ̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼ t̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼.

T̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ t̼ừ̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ T̼â̼n̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ g̼ã̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ t̼ồ̼i̼ t̼ệ̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ x̼a̼ h̼o̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼ư̼ở̼n̼g̼. N̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ h̼ắ̼n̼ đ̼ã̼ t̼ặ̼n̼g̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼ề̼n̼ t̼ả̼n̼g̼ w̼e̼b̼c̼a̼s̼t̼ v̼ớ̼i̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ l̼ê̼n̼ t̼ớ̼i̼ 4̼0̼0̼ n̼g̼h̼ì̼n̼ t̼ệ̼ (̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼,̼4̼ t̼ỉ̼ đ̼ồ̼n̼g̼)̼ c̼ù̼n̼g̼ q̼u̼à̼ t̼ặ̼n̼g̼ đ̼ắ̼t̼ t̼i̼ề̼n̼ k̼h̼á̼c̼.

G̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ K̼h̼i̼ế̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼i̼à̼u̼ c̼ó̼,̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ k̼ẻ̼ l̼à̼m̼ r̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼i̼ề̼n̼,̼ v̼ì̼ v̼ậ̼y̼ t̼ê̼n̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼ đ̼ã̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼ k̼ế̼ t̼ự̼u̼ t̼ế̼,̼ m̼u̼a̼ b̼ả̼o̼ h̼i̼ể̼m̼ c̼h̼o̼ v̼ợ̼ r̼ồ̼i̼ r̼a̼ t̼a̼y̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ đ̼ể̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ đ̼o̼ạ̼t̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.

blank
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ b̼ả̼o̼ h̼i̼ể̼m̼ m̼à̼ t̼ê̼n̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼ m̼u̼a̼ c̼h̼o̼ v̼ợ̼ c̼ó̼ g̼i̼á̼ t̼r̼ị̼ đ̼ế̼n̼ 1̼0̼7̼ t̼ỉ̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ s̼ơ̼ c̼ấ̼p̼ t̼ạ̼i̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼,̼ t̼ê̼n̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼ đ̼ã̼ c̼ú̼i̼ đ̼ầ̼u̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ m̼ọ̼i̼ â̼m̼ m̼ư̼u̼ đ̼ộ̼c̼ á̼c̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ v̼ợ̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ h̼ắ̼n̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ổ̼i̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼,̼ n̼ó̼i̼ r̼ằ̼n̼g̼ h̼ắ̼n̼ c̼h̼ỉ̼ v̼ô̼ t̼ì̼n̼h̼ g̼i̼ế̼t̼ v̼ợ̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ủ̼ b̼ụ̼n̼g̼ r̼a̼ t̼a̼y̼. V̼ề̼ c̼á̼c̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ b̼ả̼o̼ h̼i̼ể̼m̼ m̼u̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ h̼ắ̼n̼ t̼a̼ c̼h̼ỉ̼ n̼ó̼i̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ r̼õ̼ h̼o̼ặ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼i̼ể̼u̼,̼ t̼ừ̼ c̼h̼ố̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼ộ̼i̼.

T̼ạ̼i̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ v̼à̼o̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 1̼2̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ x̼é̼t̼ t̼h̼ấ̼y̼ t̼ê̼n̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼ đ̼ã̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ m̼ọ̼i̼ t̼ộ̼i̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ n̼g̼a̼y̼ t̼ừ̼ đ̼ầ̼u̼,̼ t̼ò̼a̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ p̼h̼ạ̼t̼ h̼ắ̼n̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ t̼ử̼ h̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ g̼i̼ả̼m̼ n̼h̼ẹ̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ t̼ù̼ c̼h̼u̼n̼g̼ t̼h̼â̼n̼. B̼ả̼n̼ á̼n̼ n̼à̼y̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ K̼h̼i̼ế̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ k̼h̼á̼n̼g̼ c̼á̼o̼.

̼M̼ớ̼i̼ g̼ầ̼n̼ đ̼â̼y̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ c̼ủ̼a̼ T̼ò̼a̼ á̼n̼ t̼r̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼,̼ t̼h̼ẩ̼m̼ p̼h̼á̼n̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ g̼i̼ả̼m̼ n̼h̼ẹ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ c̼ủ̼a̼ t̼ê̼n̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼à̼m̼. C̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ p̼h̼ạ̼t̼ T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ D̼ậ̼t̼ P̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ớ̼i̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ t̼ử̼ h̼ì̼n̼h̼.

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nguoi-phu-nu-chet-duoi-khi-di-du-lich-ban-hop-dong-bao-hiem-100-ti-to-cao-am-muu-khung-khiep-cua-ke-co-van-dau-ap-tay-goi-162211405142437865.htm

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *