Nhân viên hỏa táng Ấn Độ kiệt sức vì lửa thiêu, thốt lên “Virus đang nuốt chửng chúng tôi như 1 con quái vật”

Nhân viên hỏa táng Ấn Độ kiệt sức vì lửa thiêu, thốt lên “Virus đang nuốt chửng chúng tôi như 1 con quái vật”

N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼à̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ ở̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ g̼ỗ̼ đ̼ể̼ t̼h̼i̼ê̼u̼, v̼à̼ c̼á̼c̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ m̼ô̼ t̼ả̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ g̼ì̼ h̼ọ̼ t̼h̼ấ̼y̼ g̼i̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ ‘̼m̼ộ̼t̼ c̼u̼ộ̼c̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ t̼r̼a̼n̼h̼’̼.

Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ì̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ l̼à̼n̼ s̼ó̼n̼g̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ t̼à̼n̼ p̼h̼á̼. T̼h̼i̼ế̼u̼ o̼x̼y̼ y̼ t̼ế̼, c̼á̼c̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼a̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼ự̼ v̼ậ̼n̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ m̼ắ̼c̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ t̼ừ̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ n̼à̼y̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼. N̼h̼ư̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼ỗ̼ l̼ự̼c̼ c̼ủ̼a̼ h̼ọ̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ k̼ế̼t̼ t̼h̼ú̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼a̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

T̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ v̼à̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼á̼c̼ p̼h̼ó̼n̼g̼ s̼ự̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ h̼ì̼n̼h̼, n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ v̼ọ̼n̼g̼ c̼ầ̼u̼ x̼i̼n̼ o̼x̼y̼ b̼ê̼n̼ n̼g̼o̼à̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ k̼h̼ó̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ p̼h̼ố̼ k̼h̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ h̼ọ̼ c̼h̼ế̼t̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼, t̼h̼e̼o̼ m̼ộ̼t̼ b̼à̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ A̼B̼C̼ N̼e̼w̼s̼ (̼M̼ỹ̼)̼.

M̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼a̼u̼ x̼ó̼t̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ e̼m̼ t̼r̼a̼i̼ ở̼ t̼u̼ổ̼i̼ 5̼0̼. A̼n̼h̼ b̼ị̼ h̼a̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼ừ̼ c̼h̼ố̼i̼ v̼à̼ đ̼ã̼ c̼h̼ế̼t̼ k̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ờ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼à̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ứ̼ 3̼, t̼h̼ở̼ h̼ổ̼n̼ h̼ể̼n̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ h̼ế̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ o̼x̼y̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼a̼y̼ t̼h̼ế̼.

H̼ô̼m̼ 2̼5̼.4̼, Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼ã̼ l̼ậ̼p̼ k̼ỷ̼ l̼ụ̼c̼ s̼ố̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ h̼ằ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ 4̼ n̼g̼à̼y̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼. 3̼4̼9̼.6̼9̼1̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ m̼ớ̼i̼ h̼ô̼m̼ 2̼5̼.4̼ n̼â̼n̼g̼ t̼ổ̼n̼g̼ s̼ố̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ c̼ủ̼a̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ l̼ê̼n̼ h̼ơ̼n̼ 1̼6̼,9̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼, c̼h̼ỉ̼ s̼a̼u̼ M̼ỹ̼. B̼ộ̼ Y̼ t̼ế̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ 2̼.7̼6̼7̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼5̼.4̼, đ̼ẩ̼y̼ s̼ố̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ l̼ê̼n̼ 1̼9̼2̼.3̼1̼1̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

blank
M̼ộ̼t̼ k̼h̼u̼ đ̼ấ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ k̼h̼u̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼. [̼Ả̼n̼h̼:̼ A̼l̼t̼a̼f̼ Q̼a̼d̼r̼i̼ /̼ A̼P̼]̼
N̼h̼à̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ g̼ỗ̼

C̼u̼ộ̼c̼ k̼h̼ủ̼n̼g̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ h̼i̼ể̼n̼ t̼h̼ị̼ r̼õ̼ n̼h̼ấ̼t̼ ở̼ c̼á̼c̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ v̼à̼ n̼h̼à̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ q̼u̼á̼ t̼ả̼i̼ c̼ủ̼a̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼.

N̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ ở̼ t̼h̼ủ̼ đ̼ô̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ h̼ế̼t̼ c̼h̼ỗ̼. N̼h̼ữ̼n̼g̼ g̼i̼à̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ c̼h̼á̼y̼ r̼ự̼c̼ s̼u̼ố̼t̼ n̼g̼à̼y̼ đ̼ê̼m̼ ở̼ c̼á̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ b̼ị̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ h̼ạ̼i̼ n̼ặ̼n̼g̼ n̼ề̼ k̼h̼á̼c̼.

[̼Đ̼ọ̼c̼ t̼h̼ê̼m̼:̼ ‘̼T̼h̼ủ̼ p̼h̼ạ̼m̼’̼ đ̼ằ̼n̼g̼ s̼a̼u̼ l̼à̼n̼ s̼ó̼n̼g̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ k̼h̼ủ̼n̼g̼ k̼h̼i̼ế̼p̼ ở̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ v̼à̼ b̼à̼i̼ h̼ọ̼c̼ c̼h̼o̼ t̼o̼à̼n̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼]̼

Ở̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ B̼h̼o̼p̼a̼l̼, m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼h̼à̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ đ̼ã̼ t̼ă̼n̼g̼ s̼ứ̼c̼ c̼h̼ứ̼a̼ t̼ừ̼ 1̼0̼-̼2̼0̼ g̼i̼à̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ l̼ê̼n̼ h̼ơ̼n̼ 5̼0̼ g̼i̼à̼n̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, v̼ẫ̼n̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ờ̼ đ̼ợ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ g̼i̼ờ̼ đ̼ồ̼n̼g̼ h̼ồ̼ đ̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼.

T̼h̼e̼o̼ m̼ộ̼t̼ b̼à̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ B̼u̼s̼i̼n̼e̼s̼s̼ S̼t̼a̼n̼d̼a̼r̼d̼, d̼ữ̼ l̼i̼ệ̼u̼ t̼ừ̼ c̼á̼c̼ n̼h̼à̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ B̼h̼a̼i̼r̼o̼g̼h̼a̼t̼ v̼à̼ B̼h̼a̼g̼w̼a̼t̼g̼h̼a̼t̼, t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ K̼a̼n̼p̼u̼r̼, Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼, c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ 4̼6̼2̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ t̼ừ̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼9̼.4̼ đ̼ế̼n̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼4̼.4̼.

Q̼a̼m̼r̼u̼d̼d̼i̼n̼, m̼ộ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ B̼h̼a̼i̼r̼o̼g̼h̼a̼t̼, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼S̼ố̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ đ̼ã̼ t̼ă̼n̼g̼ g̼ấ̼p̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼u̼ầ̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼. T̼h̼á̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼, c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ 1̼0̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ m̼ỗ̼i̼ n̼g̼à̼y̼, n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ 1̼0̼ n̼g̼à̼y̼ q̼u̼a̼, c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ x̼ử̼ l̼ý̼ h̼ơ̼n̼ 5̼0̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ m̼ỗ̼i̼ n̼g̼à̼y̼”̼.

T̼h̼e̼o̼ D̼h̼a̼n̼i̼r̼a̼m̼ P̼a̼n̼t̼h̼e̼r̼, m̼ộ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ t̼ự̼ n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼h̼i̼ l̼ễ̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ậ̼n̼, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼T̼ô̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼h̼ậ̼p̼ k̼ỷ̼, n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼h̼ấ̼y̼ s̼ố̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ l̼ớ̼n̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ờ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼. Đ̼ô̼i̼ k̼h̼i̼ n̼h̼à̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ h̼ế̼t̼ g̼ỗ̼ v̼à̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ t̼ự̼ m̼a̼n̼g̼ g̼ỗ̼ đ̼ế̼n̼”̼.

blank
T̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ x̼ế̼p̼ h̼à̼n̼g̼ c̼h̼ờ̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ l̼ò̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼. [̼Ả̼n̼h̼:̼ A̼l̼t̼a̼f̼ Q̼a̼d̼r̼i̼ /̼ A̼P̼]̼
‘̼C̼ứ̼ n̼h̼ư̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ t̼r̼a̼n̼h̼’̼

T̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ B̼h̼a̼d̼b̼h̼a̼d̼a̼ V̼i̼s̼h̼r̼a̼m̼ G̼h̼a̼t̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ B̼h̼o̼p̼a̼l̼, Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼, c̼á̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ h̼ọ̼ đ̼ã̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ h̼ơ̼n̼ 1̼1̼0̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼ô̼m̼ 2̼4̼.4̼.

M̼a̼m̼t̼e̼s̼h̼ S̼h̼a̼r̼m̼a̼, m̼ộ̼t̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼V̼i̼r̼u̼s̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼u̼ố̼t̼ c̼h̼ử̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ n̼h̼ư̼ m̼ộ̼t̼ c̼o̼n̼ q̼u̼á̼i̼ v̼ậ̼t̼”̼.

[̼Đ̼ọ̼c̼ t̼h̼ê̼m̼:̼ “̼S̼ó̼n̼g̼ t̼h̼ầ̼n̼”̼ đ̼ẩ̼y̼ y̼ t̼ế̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼ế̼n̼ b̼ờ̼ v̼ự̼c̼ s̼ụ̼p̼ đ̼ổ̼:̼ N̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ h̼ế̼t̼ c̼h̼ỗ̼, b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ q̼u̼a̼y̼ l̼ư̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ v̼ọ̼n̼g̼]̼

S̼ố̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼ừ̼n̼g̼ c̼ó̼ đ̼ã̼ b̼u̼ộ̼c̼ k̼h̼u̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ b̼ỏ̼ q̼u̼a̼ c̼á̼c̼ n̼g̼h̼i̼ l̼ễ̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ n̼g̼h̼i̼ l̼ễ̼ m̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ạ̼o̼ H̼i̼n̼d̼u̼ t̼i̼n̼ r̼ằ̼n̼g̼ s̼ẽ̼ g̼i̼ú̼p̼ l̼i̼n̼h̼ h̼ồ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼i̼ả̼i̼ t̼h̼o̼á̼t̼.

S̼h̼a̼r̼m̼a̼ n̼ó̼i̼:̼ “̼C̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ c̼h̼ỉ̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ c̼á̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ k̼h̼i̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼. C̼ứ̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ ở̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ c̼u̼ộ̼c̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ t̼r̼a̼n̼h̼”̼.

M̼o̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ S̼h̼a̼m̼e̼e̼m̼, m̼ộ̼t̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼ạ̼i̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ H̼ồ̼i̼ g̼i̼á̼o̼ l̼ớ̼n̼ n̼h̼ấ̼t̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼, n̼ơ̼i̼ 1̼.0̼0̼0̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ô̼n̼ c̼ấ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ H̼i̼ệ̼n̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ h̼ơ̼n̼ n̼ă̼m̼ n̼g̼o̼á̼i̼. S̼h̼a̼m̼e̼e̼m̼ n̼ó̼i̼:̼ “̼T̼ô̼i̼ s̼ợ̼ r̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ s̼ẽ̼ h̼ế̼t̼ c̼h̼ỗ̼ r̼ấ̼t̼ s̼ớ̼m̼”̼.

blank
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ k̼h̼ó̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼. [̼Ả̼n̼h̼:̼ C̼h̼a̼n̼n̼i̼ A̼n̼a̼n̼d̼ /̼ Ả̼n̼h̼ A̼P̼]̼
N̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ k̼i̼ệ̼t̼ s̼ứ̼c̼

T̼h̼e̼o̼ m̼ộ̼t̼ b̼à̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ k̼h̼á̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼á̼o̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ T̼h̼e̼ H̼i̼n̼d̼u̼, n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ n̼h̼à̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ ở̼ b̼a̼n̼g̼ K̼a̼r̼n̼a̼t̼a̼k̼a̼, Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼, đ̼a̼n̼g̼ k̼i̼ệ̼t̼ s̼ứ̼c̼.

C̼á̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ n̼h̼â̼n̼, n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ n̼g̼h̼ỉ̼ n̼g̼ơ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ l̼à̼n̼ s̼ó̼n̼g̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ t̼h̼ứ̼ 2̼, n̼ó̼i̼ r̼ằ̼n̼g̼ h̼ọ̼ s̼ẽ̼ n̼g̼h̼ỉ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ừ̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ả̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼. H̼ọ̼ đ̼ã̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ m̼ộ̼t̼ b̼ả̼n̼ k̼i̼ế̼n̼ ​̼​̼n̼g̼h̼ị̼ l̼ê̼n̼ C̼h̼á̼n̼h̼ á̼n̼ T̼ò̼a̼ á̼n̼ C̼ấ̼p̼ c̼a̼o̼ b̼a̼n̼g̼ K̼a̼r̼n̼a̼t̼a̼k̼a̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ứ̼ 4̼ t̼u̼ầ̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ể̼ n̼h̼ờ̼ ô̼n̼g̼ c̼a̼n̼ t̼h̼i̼ệ̼p̼.

“̼N̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼ã̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ s̼u̼ố̼t̼ n̼g̼à̼y̼ đ̼ê̼m̼ v̼à̼ đ̼ã̼ k̼i̼ệ̼t̼ s̼ứ̼c̼. T̼r̼o̼n̼g̼ b̼ố̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ n̼à̼y̼, c̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼á̼o̼ b̼u̼ộ̼c̼ h̼ọ̼ t̼h̼a̼m̼ n̼h̼ũ̼n̼g̼, đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ l̼à̼m̼ c̼h̼o̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ t̼ồ̼i̼ t̼ệ̼ h̼ơ̼n̼”̼, A̼. S̼u̼r̼e̼s̼h̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼, n̼ó̼i̼.

blank
̼C̼á̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ m̼ộ̼t̼ g̼i̼à̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼. [̼Ả̼n̼h̼:̼ A̼l̼t̼a̼f̼ Q̼a̼d̼r̼i̼ /̼ A̼P̼]̼
Ô̼n̼g̼ S̼u̼r̼e̼s̼h̼ n̼ê̼u̼ v̼í̼ d̼ụ̼ v̼ề̼ l̼ò̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ đ̼i̼ệ̼n̼ S̼u̼m̼a̼n̼a̼h̼a̼l̼l̼i̼, n̼ơ̼i̼ ô̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ã̼ n̼h̼ậ̼n̼ 4̼9̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ t̼ừ̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼1̼.4̼.

“̼P̼h̼ả̼i̼ m̼ấ̼t̼ í̼t̼ n̼h̼ấ̼t̼ m̼ộ̼t̼ g̼i̼ờ̼ đ̼ể̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ l̼à̼ d̼ọ̼n̼ d̼ẹ̼p̼ c̼h̼o̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼h̼e̼o̼. C̼á̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ n̼h̼â̼n̼ k̼i̼ệ̼t̼ s̼ứ̼c̼ v̼ì̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ t̼ỏ̼a̼ r̼a̼ t̼ừ̼ g̼i̼à̼n̼ t̼h̼i̼ê̼u̼, v̼à̼ í̼t̼ n̼h̼ấ̼t̼ h̼a̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ t̼r̼o̼n̼g̼ h̼a̼i̼ n̼g̼à̼y̼ q̼u̼a̼. Đ̼i̼ề̼u̼ đ̼á̼n̼g̼ b̼u̼ồ̼n̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ s̼ố̼ h̼ọ̼ c̼ầ̼n̼ n̼ằ̼m̼ v̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼a̼y̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼, n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ t̼ì̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼”̼, ô̼n̼g̼ S̼u̼r̼e̼s̼h̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ T̼h̼e̼ H̼i̼n̼d̼u̼ h̼ô̼m̼ 2̼3̼.4̼.

C̼á̼c̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼á̼c̼h̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ b̼a̼n̼ h̼à̼n̼h̼ m̼ộ̼t̼ l̼ệ̼n̼h̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ c̼h̼ế̼ đ̼ộ̼ đ̼ã̼i̼ n̼g̼ộ̼ c̼h̼o̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ ở̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ v̼à̼ n̼h̼à̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼. N̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ s̼ẽ̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ê̼m̼ 5̼0̼0̼ r̼u̼p̼e̼e̼ (̼~̼1̼5̼0̼.0̼0̼0̼đ̼)̼ c̼h̼o̼ m̼ỗ̼i̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ h̼ọ̼ x̼ử̼ l̼ý̼, b̼ấ̼t̼ k̼ể̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ó̼ m̼ắ̼c̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ h̼a̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼. C̼h̼ế̼ đ̼ộ̼ n̼à̼y̼ s̼ẽ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ á̼p̼ d̼ụ̼n̼g̼ t̼ừ̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼.4̼ v̼à̼ k̼é̼o̼ d̼à̼i̼ h̼a̼i̼ t̼h̼á̼n̼g̼.

Đ̼ể̼ g̼i̼ả̼m̼ b̼ớ̼t̼ g̼á̼n̼h̼ n̼ặ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼, c̼á̼c̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼á̼c̼h̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼ó̼ k̼ế̼ h̼o̼ạ̼c̼h̼ t̼ă̼n̼g̼ s̼ố̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ v̼à̼ n̼h̼à̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼, đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼i̼a̼ c̼a̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼.

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/nhan-vien-hoa-tang-an-do-kiet-suc-vi-lua-thieu-thot-len-virus-dang-nuot-chung-chung-toi-nhu-1-con-quai-vat-161212704102311498.htm

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *