N̼h̼ậ̼u s̼a̼y̼, c̼h̼é̼m c̼h̼ế̼t v̼ợ c̼o̼n r̼ồ̼i n̼h̼ả̼y̼ l̼ầ̼u̼ t̼ự t̼ử̼

N̼h̼ậ̼u s̼a̼y̼, c̼h̼é̼m c̼h̼ế̼t v̼ợ c̼o̼n r̼ồ̼i n̼h̼ả̼y̼ l̼ầ̼u̼ t̼ự t̼ử̼

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼u̼ s̼a̼y̼, K̼h̼á̼n̼h̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ c̼ã̼i̼ n̼h̼a̼u̼ v̼ớ̼i̼ v̼ợ̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ c̼h̼é̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ợ̼ v̼à̼ c̼o̼n̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼r̼ò̼n̼ 1̼ t̼u̼ổ̼i̼, r̼ồ̼i̼ n̼h̼ả̼y̼ l̼ầ̼u̼ t̼ự̼ t̼ử̼.

N̼g̼à̼y̼ 4̼/̼5̼, t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼ừ̼ V̼i̼ệ̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ T̼P̼ C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ C̼á̼i̼ R̼ă̼n̼g̼ v̼ừ̼a̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g̼, c̼h̼ồ̼n̼g̼ g̼i̼ế̼t̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼ơ̼n̼ s̼a̼y̼. Đ̼â̼y̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼à̼ h̼ồ̼i̼ c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼ỉ̼n̼h̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼a̼y̼ u̼ố̼n̼g̼ r̼ư̼ợ̼u̼, b̼i̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ g̼â̼y̼ n̼ê̼n̼ h̼ệ̼ l̼ụ̼y̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g̼ c̼h̼o̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼.

blank
C̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼ T̼â̼y̼ N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ L̼a̼z̼a̼ -̼ n̼ơ̼i̼ K̼h̼á̼n̼h̼ n̼h̼ả̼y̼ l̼ầ̼u̼ t̼ự̼ t̼ử̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼h̼é̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼.

C̼ụ̼ t̼h̼ể̼, Đ̼ặ̼n̼g̼ N̼g̼ọ̼c̼ K̼h̼á̼n̼h̼ (̼2̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼, n̼g̼ụ̼ x̼ã̼ T̼ứ̼ H̼i̼ệ̼p̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ H̼ạ̼ H̼ò̼a̼, t̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼ T̼h̼ọ̼)̼ v̼à̼ v̼ợ̼ l̼à̼ V̼õ̼ T̼h̼ị̼ N̼h̼ư̼ A̼. (̼2̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼, n̼g̼ụ̼ c̼ù̼n̼g̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ c̼o̼n̼ c̼h̼u̼n̼g̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ Q̼. (̼s̼i̼n̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼7̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼)̼. Đ̼ầ̼u̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼2̼1̼, c̼ả̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼h̼u̼ê̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ P̼h̼ú̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼, p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼â̼n̼ P̼h̼ú̼, q̼u̼ậ̼n̼ C̼á̼i̼ R̼ă̼n̼g̼, T̼P̼ C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼ đ̼ể̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g̼. H̼ằ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼, K̼h̼á̼n̼h̼ c̼h̼ạ̼y̼ x̼e̼ d̼ị̼c̼h̼ v̼ụ̼ G̼r̼a̼b̼, c̼ò̼n̼ c̼h̼ị̼ A̼. ở̼ n̼h̼à̼ n̼ộ̼i̼ t̼r̼ợ̼.

C̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼6̼/̼4̼, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ u̼ố̼n̼g̼ b̼i̼a̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼h̼a̼ v̼ợ̼, K̼h̼á̼n̼h̼ v̼ề̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ r̼ồ̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ v̼ớ̼i̼ v̼ợ̼. K̼h̼i̼ c̼h̼ị̼ A̼. đ̼a̼n̼g̼ t̼ắ̼m̼ c̼h̼o̼ c̼h̼á̼u̼ Q̼. t̼h̼ì̼ K̼h̼á̼n̼h̼ b̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼o̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ c̼h̼é̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ 2̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼, r̼ồ̼i̼ k̼h̼ó̼a̼ c̼ử̼a̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ m̼ô̼ t̼ô̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼ T̼â̼y̼ N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ L̼a̼z̼a̼ l̼ê̼n̼ s̼â̼n̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼ò̼a̼ n̼h̼à̼ n̼h̼ả̼y̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ t̼ự̼ v̼ẫ̼n̼, c̼h̼ế̼t̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼.

Đ̼ế̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼8̼h̼1̼8̼’̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ủ̼a̼ A̼. v̼à̼ c̼h̼á̼u̼ Q̼. b̼ị̼ c̼h̼é̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼á̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à̼ v̼ệ̼ s̼i̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ n̼ê̼n̼ đ̼ế̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼â̼n̼ P̼h̼ú̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼.

Nguồn: https://tienphong.vn/nhau-say-chem-chet-vo-con-roi-nhay-lau-tu-tu-post1333501.tpo

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *