N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼’̼c̼h̼u̼i̼’̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼’̼c̼h̼u̼i̼’̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼á̼n̼h̼ g̼i̼á̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ ở̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ t̼ì̼m̼ n̼h̼à̼ g̼i̼ú̼p̼ 1̼7̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ đ̼ể̼ “̼ở̼ c̼h̼u̼i̼”̼ c̼ó̼ n̼g̼u̼y̼ c̼ơ̼ l̼à̼m̼ l̼â̼y̼ l̼a̼n̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ r̼a̼ c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼.
̼C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ đ̼ã̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼, b̼ắ̼t̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼a̼m̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ T̼h̼ả̼o̼, O̼u̼ G̼u̼o̼ P̼e̼i̼ (̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼)̼ v̼à̼ Đ̼i̼n̼h̼ T̼h̼ị̼ H̼u̼ệ̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ T̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼, m̼ô̼i̼ g̼i̼ớ̼i̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ x̼u̼ấ̼t̼ c̼ả̼n̼h̼, n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ h̼o̼ặ̼c̼ ở̼ l̼ạ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼, T̼h̼ả̼o̼ h̼ọ̼c̼ n̼g̼à̼n̼h̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ T̼r̼u̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ ở̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼. H̼a̼i̼ n̼ữ̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼ k̼h̼a̼i̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ l̼ợ̼i̼ 1̼4̼4̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼a̼y̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼.


̼T̼h̼e̼o̼ c̼á̼c̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼, h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ 2̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ q̼u̼ê̼ P̼h̼ú̼ T̼h̼ọ̼ s̼ẽ̼ b̼ị̼ x̼ử̼ l̼ý̼ r̼a̼ s̼a̼o̼?̼

blank
Thảo khai được trả công 140 triệu sau khi tìm nhà thuê giúp cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Công an Hà Nội.

̼N̼h̼ì̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼ụ̼ á̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ố̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ k̼h̼ó̼ l̼ư̼ờ̼n̼g̼, đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ g̼i̼á̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼ t̼i̼ề̼m̼ ẩ̼n̼ n̼g̼u̼y̼ c̼ơ̼ l̼à̼m̼ l̼â̼y̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼, t̼h̼ể̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ̼ c̼o̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼.

̼T̼h̼e̼o̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼, t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ đ̼ư̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼g̼o̼à̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ v̼à̼o̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼, t̼ù̼y̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ v̼à̼o̼ m̼ứ̼c̼ đ̼ộ̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼, s̼ẽ̼ b̼ị̼ x̼ử̼ l̼ý̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼r̼u̼y̼ c̼ứ̼u̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼.

̼V̼ề̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼, Đ̼i̼ề̼u̼ 1̼7̼ N̼g̼h̼ị̼ đ̼ị̼n̼h̼ 1̼6̼7̼/̼2̼0̼1̼3̼ c̼ủ̼a̼ C̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼i̼ú̼p̼ đ̼ỡ̼, c̼h̼ứ̼a̼ c̼h̼ấ̼p̼, c̼h̼e̼ g̼i̼ấ̼u̼ h̼a̼y̼ t̼ạ̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ h̼o̼ặ̼c̼ ở̼ l̼ạ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ s̼ẽ̼ b̼ị̼ p̼h̼ạ̼t̼ 1̼5̼-̼2̼5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼.

̼C̼ò̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼, đ̼ư̼a̼ d̼ẫ̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ m̼ô̼i̼ g̼i̼ớ̼i̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ b̼ị̼ p̼h̼ạ̼t̼ t̼i̼ề̼n̼ ở̼ m̼ứ̼c̼ 3̼0̼-̼4̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼. N̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼g̼o̼à̼i̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ c̼á̼c̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ b̼ị̼ t̼r̼ụ̼c̼ x̼u̼ấ̼t̼ v̼ề̼ n̼ư̼ớ̼c̼.

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ g̼â̼y̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ đ̼ế̼n̼ m̼ứ̼c̼ x̼ử̼ l̼ý̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ t̼h̼ì̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼ Đ̼i̼ề̼u̼ 3̼4̼8̼ B̼ộ̼ l̼u̼ậ̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ k̼ế̼t̼ á̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ b̼ị̼ p̼h̼ạ̼t̼ t̼ù̼ 1̼-̼1̼0̼ n̼ă̼m̼. N̼ế̼u̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼, m̼ô̼i̼ g̼i̼ớ̼i̼ t̼ừ̼ 1̼1̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼ở̼ l̼ê̼n̼, t̼h̼u̼ l̼ợ̼i̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ 5̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼ h̼o̼ặ̼c̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼ì̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ b̼ị̼ p̼h̼ạ̼t̼ t̼ù̼ 7̼-̼1̼5̼ n̼ă̼m̼.

̼Đ̼á̼ng̼ c̼h̼ú̼ ý̼, đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ h̼ọ̼c̼ n̼g̼à̼n̼h̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ T̼r̼u̼n̼g̼ v̼à̼ đ̼ồ̼n̼g̼ p̼h̼ạ̼m̼ g̼â̼y̼ á̼n̼ ở̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ b̼ù̼n̼g̼ p̼h̼á̼t̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼. H̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ h̼ọ̼ c̼ó̼ n̼g̼u̼y̼ c̼ơ̼ l̼à̼m̼ l̼â̼y̼ l̼a̼n̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ r̼a̼ c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼.

̼N̼ế̼u̼ đ̼ủ̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼, c̼á̼c̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼ c̼ò̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ b̼ị̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ l̼ý̼ t̼h̼ê̼m̼ t̼ộ̼i̼ L̼à̼m̼ l̼â̼y̼ l̼a̼n̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ n̼g̼u̼y̼ h̼i̼ể̼m̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼, t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ Đ̼i̼ề̼u̼ 2̼4̼0̼ B̼ộ̼ l̼u̼ậ̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼.

blank
Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã bị cách ly y tế: Ảnh: Công an Hà Nội.

̼T̼h̼á̼n̼g̼ 1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼, T̼h̼ả̼o̼ t̼h̼u̼ê̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ c̼a̼o̼ t̼ầ̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼r̼ã̼i̼, q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼ đ̼ể̼ ở̼ v̼à̼ b̼á̼n̼ h̼à̼n̼g̼ o̼n̼l̼i̼n̼e̼. T̼r̼o̼n̼g̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ h̼ọ̼c̼ n̼g̼à̼n̼h̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ T̼r̼u̼n̼g̼, T̼h̼ả̼o̼ q̼u̼e̼n̼ O̼u̼ G̼u̼o̼ P̼e̼i̼ v̼à̼ n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ t̼ê̼n̼ V̼ư̼ơ̼n̼g̼ (̼q̼u̼ố̼c̼ t̼ị̼c̼h̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼)̼.

̼K̼h̼i̼ 2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ q̼u̼ố̼c̼ n̼h̼ờ̼ t̼h̼u̼ê̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ c̼ă̼n̼ h̼ộ̼ đ̼ể̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ v̼ề̼ l̼ư̼u̼ t̼r̼ú̼, T̼h̼ả̼o̼ r̼ủ̼ H̼u̼ệ̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼ p̼h̼i̼ v̼ụ̼. T̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, T̼h̼ả̼o̼ t̼r̼ư̼n̼g̼ d̼ụ̼n̼g̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼h̼u̼ê̼ đ̼ể̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ ở̼.

̼N̼g̼o̼à̼i̼ r̼a̼, c̼ô̼ c̼ò̼n̼ g̼i̼ú̼p̼ O̼u̼ G̼u̼o̼ P̼e̼i̼ v̼à̼ V̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼h̼u̼ê̼ t̼h̼ê̼m̼ 2̼ c̼ă̼n̼ h̼ộ̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼ k̼h̼á̼c̼ ở̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼h̼a̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼ T̼r̼u̼n̼g̼, q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼, l̼à̼m̼ n̼ơ̼i̼ l̼ư̼u̼ t̼r̼ú̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ “̼c̼h̼u̼i̼”̼.

̼B̼ị̼ c̼á̼o̼ b̼u̼ộ̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼a̼y̼ c̼h̼o̼ T̼h̼ả̼o̼, H̼u̼ệ̼ c̼ũ̼n̼g̼ t̼h̼u̼ê̼ 2̼ c̼ă̼n̼ h̼ộ̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼ k̼h̼á̼c̼ ở̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼ đ̼ể̼ c̼h̼o̼ V̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼à̼ O̼u̼ G̼u̼o̼ P̼e̼i̼ đ̼ư̼a̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ đ̼ế̼n̼ ở̼.

̼N̼g̼à̼y̼ 2̼0̼/̼4̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼á̼c̼ n̼g̼ô̼i̼ n̼h̼à̼ v̼à̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ 1̼7̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ n̼ê̼n̼ l̼ậ̼p̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ y̼ t̼ế̼. R̼i̼ê̼n̼g̼ V̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼

Nguồn: https://zingnews.vn/nu-sinh-tiep-tay-cho-17-nguoi-nhap-canh-chui-se-bi-xu-ly-ra-sao-post1211047.html

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *