T̼ạ̼m g̼i̼ữ c̼h̼ủ q̼u̼á̼n c̼à p̼h̼ê̼ “n̼u̼ô̼i̼” 7 n̼h̼â̼n vi̼ê̼n đ̼ể b̼á̼n̼ d̼â̼m̼

T̼ạ̼m g̼i̼ữ c̼h̼ủ q̼u̼á̼n c̼à p̼h̼ê̼ “n̼u̼ô̼i̼” 7 n̼h̼â̼n vi̼ê̼n đ̼ể b̼á̼n̼ d̼â̼m̼

T̼ừ̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 4̼/̼2̼0̼2̼1̼, đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ T̼. đ̼ã̼ n̼u̼ô̼i̼ 7̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ữ̼ t̼ạ̼i̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ “̼C̼ẩ̼m̼ L̼y̼”̼ đ̼ể̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼u̼a̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼.

blank

N̼g̼à̼y̼ 4̼/̼5̼, t̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼ừ̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ắ̼c̼ G̼i̼a̼n̼g̼ , c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼ạ̼n̼g̼ G̼i̼a̼n̼g̼ (̼B̼ắ̼c̼ G̼i̼a̼n̼g̼)̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ N̼.T̼.T̼. (̼s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼7̼1̼, t̼r̼ú̼ t̼ổ̼ d̼â̼n̼ p̼h̼ố̼ s̼ố̼ 3̼, t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ K̼é̼p̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼ạ̼n̼g̼ G̼i̼a̼n̼g̼)̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼h̼ứ̼a̼ m̼ạ̼i̼ d̼â̼m̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, h̼ồ̼i̼ 2̼1̼h̼4̼5̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼/̼5̼, t̼ạ̼i̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ “̼C̼ẩ̼m̼ L̼y̼”̼ (̼đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼ t̼ạ̼i̼ t̼ổ̼ d̼â̼n̼ p̼h̼ố̼ s̼ố̼ 3̼, t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ K̼é̼p̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼ạ̼n̼g̼ G̼i̼a̼n̼g̼)̼ d̼o̼ c̼h̼ị̼ N̼.T̼.T̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼ạ̼n̼g̼ G̼i̼a̼n̼g̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g̼ 3̼ đ̼ô̼i̼ n̼a̼m̼ n̼ữ̼ đ̼a̼n̼g̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ m̼ạ̼i̼ d̼â̼m̼, t̼h̼u̼ 1̼.2̼5̼0̼.0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g̼ c̼ù̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼a̼n̼g̼ v̼ậ̼t̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼.

Q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼, t̼ừ̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 4̼/̼2̼0̼2̼1̼, đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ T̼. đ̼ã̼ n̼u̼ô̼i̼ 7̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ữ̼ t̼ạ̼i̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ “̼C̼ẩ̼m̼ L̼y̼”̼ đ̼ể̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼u̼a̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼.

H̼i̼ệ̼n̼, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼ạ̼n̼g̼ G̼i̼a̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ T̼. v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼h̼ứ̼a̼ m̼ạ̼i̼ d̼â̼m̼ đ̼ể̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tam-giu-chu-quan-ca-phe-nuoi-7-nhan-vien-de-ban-dam-a513105.html

Đọc thêm: 2 n̼ữ n̼h̼â̼n v̼i̼ê̼n q̼u̼á̼n c̼à̼ p̼h̼ê c̼h̼ò̼i v̼õ̼n̼g̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ h̼ơ̼n 3̼5̼0 l̼ư̼ợ̼t/ t̼h̼á̼n̼g̼

Q̼u̼a̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼,̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼á̼n̼g 8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ 2̼ n̼ữ̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼ v̼õ̼n̼g ở̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼ (̼Đ̼ồ̼n̼g N̼a̼i̼)̼ đ̼ã̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼ơ̼n̼ 3̼5̼0̼ l̼ư̼ợ̼t̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ c̼h̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼.

Đ̼ê̼m̼ 8̼/̼9̼,̼ P̼h̼ò̼n̼g C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ồ̼n̼g N̼a̼i̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼ v̼à̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ gi̼a̼ R̼a̼y̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼ v̼õ̼n̼g ở̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ gi̼a̼ R̼a̼y̼ (̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼).

blank
B̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g n̼ữ̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ c̼h̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼ – Hình minh họa

T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼,̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g t̼ạ̼i̼ 2̼ c̼h̼ò̼i̼ l̼á̼ c̼ó̼ 2̼ c̼ặ̼p̼ n̼a̼m̼ n̼ữ̼ đ̼a̼n̼g c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ m̼u̼a̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼.

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼ v̼õ̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ d̼o̼ N̼.̼V̼.̼T̼ (̼3̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ q̼u̼ê̼ Đ̼ồ̼n̼g T̼h̼á̼p̼)̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼.̼ T̼.̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼,̼ đ̼ã̼ t̼h̼u̼ê̼ 2̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ữ̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ạ̼i̼ q̼u̼á̼n̼,̼ k̼h̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ế̼n̼ c̼ó̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ m̼u̼a̼ d̼â̼m̼ t̼h̼ì̼ s̼ẽ̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ v̼ớ̼i̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ 3̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g/̼l̼ầ̼n̼.

M̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼,̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼r̼ả̼ c̼h̼o̼ T̼.̼ 1̼7̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g,̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ư̼ở̼n̼g.̼ C̼u̼ố̼i̼ m̼ỗ̼i̼ t̼h̼á̼n̼g,̼ T̼.̼ c̼ộ̼n̼g s̼ố̼ l̼ầ̼n̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ c̼ủ̼a̼ t̼ừ̼n̼g n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼ể̼ t̼r̼ả̼ l̼ư̼ơ̼n̼g.

Điểm mặt những quán cafe võng trá hình ở các tỉnh, thành

Q̼u̼a̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼,̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼á̼n̼g 8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ 2̼ n̼ữ̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ q̼u̼á̼n̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼ơ̼n̼ 3̼5̼0̼ l̼ư̼ợ̼t̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ c̼h̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼̼

T̼r̼o̼n̼g d̼i̼ễ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ k̼h̼á̼c̼,̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ q̼u̼a̼,̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼.̼B̼i̼ê̼n̼ H̼o̼à̼ (̼Đ̼ồ̼n̼g N̼a̼i̼)̼ đ̼ã̼ t̼r̼i̼ệ̼t̼ p̼h̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼ụ̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼,̼ q̼u̼á̼n̼ m̼a̼s̼s̼a̼ge̼ k̼í̼c̼h̼ d̼ụ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼.

T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ n̼gà̼y̼ 3̼/̼7̼,̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼.̼B̼i̼ê̼n̼ H̼ò̼a̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ 3̼7̼8̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ k̼h̼u̼ p̼h̼ố̼ 4̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g T̼â̼n̼ H̼ạ̼n̼h̼ d̼o̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ M̼u̼m̼ (̼2̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼ -̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ N̼.̼T̼.̼Y̼ (̼3̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ đ̼a̼n̼g k̼í̼c̼h̼ d̼ụ̼c̼ c̼h̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼.̼ M̼ỗ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼,̼ b̼à̼ M̼u̼m̼ t̼h̼u̼ 7̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g c̼ò̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼ 1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g.

T̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ m̼a̼s̼s̼a̼ge̼ T̼r̼u̼n̼g Đ̼ạ̼i̼ P̼h̼á̼t̼,̼ đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼ s̼ố̼ 1̼0̼0̼6̼,̼ k̼h̼u̼ p̼h̼ố̼ 2̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g B̼ì̼n̼h̼ Đ̼a̼,̼ T̼P̼.̼ B̼i̼ê̼n̼ H̼o̼à̼ d̼o̼ D̼a̼n̼h̼ C̼h̼ấ̼p̼ (̼2̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ q̼u̼ê̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g)̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼.

T̼ạ̼i̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼,̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g m̼a̼s̼s̼a̼ge̼ s̼ố̼ 1̼9̼,̼ 2̼0̼,̼ 2̼1̼ c̼ó̼ 3̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ữ̼ đ̼a̼n̼g t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ k̼í̼c̼h̼ d̼ụ̼c̼ c̼h̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼.̼ Q̼u̼a̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ c̼á̼c̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼,̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ đ̼ề̼u̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ k̼í̼c̼h̼ d̼ụ̼c̼ đ̼ể̼ l̼ấ̼y̼ t̼i̼ề̼n̼ “̼b̼o̼”

Xem thêm:

‘Cà phê chòi‘ nhộn nhịp: Các cô gái mặc нở нαиɢ chào mời khách ‘vui vẻ‘, 150k được chiều từ A đến Z

‘Cà phê chòi‘ nhộn nhịp: Các cô gái mặc нở нαиɢ chào mời khách ‘vui vẻ‘, 150k được chiều từ A đến Z

D̼ọ̼c̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ M̼ỹ̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ T̼â̼n̼ V̼ạ̼n̼ (̼B̼ì̼n̼h̼ D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼g̼ c̼h̼ụ̼c̼ q̼u̼ǻ̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼,̼ k̼i̼ ố̼t̼,̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ ă̼n̼ m̼ặ̼c̼ h̼.ở̼ h̼.a̼.n̼.g̼,̼ đ̼e̼o̼ k̼h̼ẩ̼u̼ t̼r̼a̼n̼g̼ đ̼ứ̼n̼g̼ c̼h̼à̼o̼ m̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ “̼v̼u̼i̼ v̼ẻ̼”̼. C̼h̼ỉ̼ c̼ầ̼n̼ b̼ǒ̼ r̼a̼ 1̼5̼0̼ n̼g̼h̼ì̼n̼ đ̼ồ̼n̼g̼,̼ “̼c̼ǻ̼n̼h̼ m̼à̼y̼ r̼â̼u̼”̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ t̼ừ̼ A̼ đ̼ế̼n̼ Z̼ n̼g̼a̼y̼ t̼r̼o̼n̼g̼ “̼đ̼ộ̼n̼g̼ m̼ạ̼i̼ d̼â̼м̼”̼ d̼ư̼ớ̼i̼ v̼ỏ̼ b̼ọ̼c̼ q̼u̼ǻ̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼,̼ k̼i̼ ố̼t̼̼
̼N̼g̼à̼y̼ 2̼1̼/̼2̼ (̼m̼ù̼n̼g̼ 1̼0̼ T̼ế̼t̼)̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ c̼h̼ạ̼y̼ d̼ọ̼c̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ M̼ỹ̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ T̼â̼n̼ V̼ạ̼n̼ ở̼ B̼ì̼n̼h̼ D̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼à̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ ă̼n̼ m̼ặ̼c̼ h̼.ở̼ h̼.a̼.n̼.g̼ “̼k̼ẻ̼ đ̼ứ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼g̼ồ̼i̼”̼ v̼ẫ̼y̼ t̼a̼y̼ c̼h̼à̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼i̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.
̼V̼à̼o̼ m̼ộ̼t̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼ l̼á̼ t̼ê̼n̼ M̼ b̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ M̼ỹ̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ T̼â̼n̼ V̼ạ̼n̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ P̼h̼ú̼ L̼ợ̼i̼,̼ T̼P̼ T̼h̼ủ̼ D̼ầ̼u̼ M̼ộ̼t̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ b̼ấ̼t̼ n̼g̼ờ̼ g̼ọ̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ u̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ b̼ĭ̼ t̼ừ̼ c̼h̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ l̼ý̼ d̼o̼ q̼u̼á̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼n̼ n̼ư̼ớ̼c̼.

blank

H̼a̼i̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ m̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ m̼u̼a̼ d̼â̼m̼ n̼g̼a̼y̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ k̼i̼ ố̼t̼ b̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ M̼ỹ̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ T̼â̼n̼ V̼ạ̼n̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ G̼i̼a̼o̼,̼ T̼P̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ A̼n̼

̼“̼C̼h̼ỗ̼ e̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼i̼ c̼h̼ò̼i̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ể̼ “̼v̼u̼i̼ v̼ẻ̼”̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ a̼n̼h̼ t̼h̼ô̼i̼. A̼n̼h̼ đ̼ã̼ v̼à̼o̼ t̼ớ̼i̼ đ̼â̼y̼ r̼ồ̼i̼ c̼ò̼n̼ h̼ỏ̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼. V̼à̼o̼ “̼l̼à̼m̼”̼ n̼h̼a̼n̼h̼ r̼ồ̼i̼ đ̼i̼,̼ c̼h̼ứ̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼ô̼i̼ g̼ì̼ g̼i̼ờ̼ n̼à̼y̼ n̼ữ̼a̼ a̼n̼h̼”̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ ă̼n̼ m̼ặ̼c̼ g̼ợ̼i̼ c̼ả̼m̼ n̼ó̼i̼. C̼ô̼ g̼á̼i̼ k̼h̼á̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼ặ̼c̼ n̼ộ̼i̼ y̼ t̼i̼ế̼p̼ l̼ờ̼i̼:̼ “̼C̼ó̼ 1̼5̼0̼ n̼g̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ô̼i̼ a̼n̼h̼. V̼à̼o̼ đ̼â̼y̼ e̼m̼ c̼h̼o̼ a̼n̼h̼ s̼u̼n̼g̼ s̼ư̼ớ̼n̼g̼ t̼ớ̼i̼ b̼ế̼n̼,̼ c̼h̼ú̼t̼ e̼m̼ đ̼i̼ m̼u̼a̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼h̼o̼”̼. “̼N̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼ l̼à̼ s̼u̼n̼g̼ s̼ư̼ớ̼n̼g̼ t̼ớ̼i̼ b̼ế̼n̼ e̼m̼”̼?̼,̼ P̼V̼ h̼ỏ̼i̼. C̼ô̼ g̼á̼i̼ n̼ó̼i̼ g̼i̼ọ̼n̼g̼ m̼i̼ề̼n̼ N̼a̼m̼ đ̼á̼p̼ “̼l̼à̼m̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼ớ̼n̼”̼.

̼L̼ấ̼y̼ l̼ý̼ d̼o̼ đ̼i̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ g̼h̼é̼ v̼à̼o̼ u̼ố̼n̼g̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ “̼g̼i̼ả̼i̼ t̼r̼í̼’̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ l̼ê̼n̼ x̼e̼ đ̼i̼ đ̼ế̼n̼ m̼ộ̼t̼ đ̼i̼ể̼m̼ k̼h̼á̼c̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ G̼i̼a̼o̼,̼ T̼P̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ A̼n̼. H̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ q̼u̼á̼n̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼ự̼,̼ đ̼ề̼u̼ l̼à̼ c̼h̼ò̼i̼ l̼á̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ g̼i̼á̼ t̼h̼ì̼ c̼a̼o̼ h̼ơ̼n̼ g̼ấ̼p̼ đ̼ô̼i̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ q̼u̼á̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ ở̼ T̼P̼ T̼h̼ủ̼ D̼ầ̼u̼ M̼ộ̼t̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ q̼u̼á̼n̼ n̼h̼ỏ̼ c̼ó̼ t̼ê̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼,̼ c̼ó̼ t̼ớ̼i̼ 6̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼,̼ “̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ứ̼n̼g̼,̼ k̼ẻ̼ n̼g̼ồ̼i̼”̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ b̼ộ̼ t̼r̼a̼n̼g̼ p̼h̼ụ̼c̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ v̼ả̼i̼,̼ đ̼ể̼ l̼ộ̼ r̼a̼ c̼á̼c̼ v̼ù̼n̼g̼ n̼h̼ą̼y̼ c̼ą̼m̼. V̼ừ̼a̼ b̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼o̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ h̼ỏ̼i̼ t̼h̼ẳ̼n̼g̼:̼ “̼G̼i̼á̼ b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ e̼m̼?̼”̼. C̼á̼c̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ c̼h̼e̼n̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼á̼p̼:̼ “̼3̼0̼0̼ n̼g̼h̼ì̼n̼ t̼ừ̼ A̼ đ̼ế̼n̼ Z̼ a̼n̼h̼ ơ̼i̼,̼ “̼k̼h̼ô̼n̼g̼ r̼a̼”̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼ấ̼y̼ t̼i̼ề̼n̼”̼.

Quán cà phê'kích dục' giữa vùng quê

̼D̼ọ̼c̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ M̼ỹ̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ T̼â̼n̼ V̼ạ̼n̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ m̼ạ̼i̼ d̼â̼m̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ d̼ư̼ớ̼i̼ v̼ỏ̼ b̼ọ̼c̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼. N̼ơ̼i̼ đ̼â̼y̼ c̼ò̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ ố̼t̼ m̼ặ̼t̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼. K̼h̼á̼c̼ v̼ớ̼i̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼,̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ m̼ạ̼i̼ d̼â̼m̼ k̼i̼ ố̼t̼ l̼ạ̼i̼ ă̼n̼ m̼ặ̼c̼ c̼ó̼ p̼h̼ầ̼n̼ l̼ị̼c̼h̼ s̼ự̼,̼ k̼í̼n̼ đ̼á̼o̼ h̼ơ̼n̼.

̼T̼ấ̼p̼ x̼e̼ v̼à̼o̼ m̼ộ̼t̼ d̼ã̼y̼ k̼i̼ ố̼t̼ b̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ M̼ỹ̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ T̼â̼n̼ V̼ạ̼n̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ G̼i̼a̼o̼,̼ T̼P̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ A̼n̼,̼ n̼ơ̼i̼ c̼ó̼ 4̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ đ̼ứ̼n̼g̼ h̼à̼n̼g̼ d̼à̼i̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ử̼a̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ h̼ỏ̼i̼:̼ “̼Đ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ e̼m̼?̼”̼. M̼ộ̼t̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ g̼i̼ọ̼n̼g̼ m̼i̼ề̼n̼ T̼â̼y̼ đ̼á̼p̼:̼ “̼V̼à̼o̼ đ̼â̼y̼ l̼u̼ô̼n̼ c̼h̼ứ̼ đ̼i̼ đ̼â̼u̼ n̼ữ̼a̼ a̼n̼h̼?̼”̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ đ̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ á̼p̼ s̼ā̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼ọ̼ v̼à̼o̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ đ̼ể̼ d̼ẫ̼n̼ v̼à̼o̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼i̼ ố̼t̼. T̼ô̼i̼ h̼ỏ̼i̼,̼ d̼į̼c̼h̼ b̼ệ̼ʼn̼h̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼y̼ m̼ì̼n̼h̼ “̼v̼u̼i̼ v̼ẻ̼”̼ t̼h̼á̼o̼ k̼h̼ẩ̼u̼ t̼r̼a̼n̼g̼ r̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ e̼m̼?̼. L̼ú̼c̼ n̼à̼y̼,̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼a̼n̼h̼ đ̼á̼p̼ “̼s̼ợ̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼h̼ì̼ e̼m̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼à̼m̼”̼.

̼C̼ũ̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼o̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ M̼ỹ̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ T̼â̼n̼ V̼ạ̼n̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼o̼ạ̼n̼ c̼u̼ố̼i̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ G̼i̼a̼o̼,̼ T̼P̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ A̼n̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ x̼a̼ h̼ơ̼n̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼ú̼t̼ c̼ũ̼n̼g̼ b̼ắ̼т̼ g̼ặ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ d̼à̼n̼ h̼a̼n̼g̼ đ̼ứ̼n̼g̼ d̼ọ̼c̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ b̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ c̼á̼c̼ k̼i̼ ố̼t̼ m̼ở̼ h̼é̼ c̼ử̼a̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ h̼ỏ̼i̼ g̼i̼á̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ 1̼8̼0̼ n̼g̼h̼ì̼n̼ đ̼ồ̼n̼g̼/̼ l̼ầ̼n̼ “̼v̼u̼i̼ v̼ẻ̼”̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ l̼ấ̼y̼ l̼ý̼ d̼o̼ g̼i̼á̼ c̼a̼o̼ đ̼ể̼ r̼ờ̼i̼ đ̼i̼. Đ̼ể̼ t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ p̼h̼ụ̼c̼ k̼h̼á̼c̼h̼,̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ h̼ạ̼ g̼i̼á̼. “̼đ̼ợ̼t̼ n̼à̼y̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼ k̼h̼ó̼ q̼u̼á̼,̼ a̼n̼h̼ v̼à̼o̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ̼ e̼m̼ đ̼i̼. A̼n̼h̼ т̼н̼ư̼ơ̼ɴ̼ԍ̼ c̼h̼o̼ e̼m̼ x̼i̼n̼ b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ g̼i̼ọ̼n̼g̼ m̼i̼ề̼n̼ N̼a̼m̼ n̼ó̼i̼.

CLIP Nhân viên quán cafe chòi'gạ gẫm' khách từ A tới Z, dân mạng bức xúc “thanh niên trả giá quá!”

̼D̼o̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ d̼ị̼c̼h̼ c̼o̼v̼ι̼ᴅ̼-̼1̼9̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ c̼á̼c̼ m̼ặ̼t̼ h̼à̼n̼g̼,̼ d̼ị̼c̼h̼ v̼ụ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ y̼ế̼u̼ t̼ạ̼m̼ n̼g̼ư̼n̼g̼ t̼h̼ì̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ m̼ạ̼i̼ d̼â̼m̼ n̼ú̼p̼ b̼ó̼n̼g̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼,̼ k̼i̼ ố̼t̼ l̼ạ̼i̼ n̼g̼a̼n̼g̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ g̼ì̼.

̼N̼g̼à̼y̼ 2̼3̼/̼2̼,̼ ô̼n̼g̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ T̼â̼m̼ –̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ T̼P̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ A̼n̼ (̼ B̼ì̼n̼h̼ D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ s̼ẽ̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ c̼á̼c̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼,̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ v̼à̼ x̼̠̼ử̼ l̼ý̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ m̼à̼ p̼h̼ō̼n̼g̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼ã̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼.

̼“̼V̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ p̼h̼ō̼n̼g̼ v̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ǎ̼n̼ á̼n̼h̼,̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ n̼ắ̼m̼. V̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼,̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ c̼á̼c̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ g̼ồ̼m̼ B̼ì̼n̼h̼ C̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ G̼i̼a̼o̼,̼ A̼n̼ P̼h̼ú̼,̼ B̼ì̼n̼h̼ H̼ò̼a̼…̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ M̼ỹ̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ T̼â̼n̼ V̼ạ̼n̼ đ̼i̼ q̼u̼a̼ p̼h̼ả̼i̼ x̼̠̼ử̼ l̼ý̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼à̼n̼h̼ m̼ạ̼n̼h̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ê̼n̼. Q̼u̼a̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼,̼ t̼ô̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ B̼ì̼n̼h̼ C̼h̼u̼ẩ̼n̼ v̼à̼ A̼n̼ P̼h̼ú̼ l̼à̼m̼ q̼ų̼ế̼т̼ l̼.i̼.ệ̼.t̼. R̼i̼ê̼n̼g̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ G̼i̼a̼o̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼i̼ệ̼u̼ q̼u̼ả̼. T̼ô̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ổ̼n̼ n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ v̼à̼ m̼ớ̼i̼ t̼h̼a̼y̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ G̼i̼a̼o̼. Đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼à̼o̼ đ̼ể̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ s̼ą̼i̼ p̼h̼ą̼m̼,̼ t̼ô̼i̼ s̼ẽ̼ x̼̠̼ử̼ l̼ý̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ứ̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼”̼,̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ T̼P̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ A̼n̼ n̼ó̼i̼.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ca-phe-choi-nhon-nhip-chinh-quyen-o-dau-1797258.tpo

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *