H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ G̼i̼a̼ L̼â̼m̼ đ̼ã̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼á̼c̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ v̼ụ̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, l̼à̼m̼ r̼õ̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ m̼ộ̼t̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ H̼ọ̼c̼ v̼i̼ệ̼n̼ N̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ d̼ư̼ớ̼i̼ h̼ồ̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼u̼ô̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

̼N̼g̼à̼y̼ 5̼/̼5̼, n̼g̼u̼ồ̼n̼ t̼i̼n̼ t̼ừ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ G̼i̼a̼ L̼â̼m̼ (̼H̼à̼ N̼ộ̼i̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ n̼à̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ v̼ụ̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ H̼ọ̼c̼ v̼i̼ệ̼n̼ N̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼, t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ d̼ư̼ớ̼i̼ h̼ồ̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼u̼ô̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

̼C̼ụ̼ t̼h̼ể̼, k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼8̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 4̼/̼5̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ữ̼ g̼i̼ớ̼i̼ n̼ổ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ặ̼t̼ h̼ồ̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼u̼ô̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ H̼ọ̼c̼ v̼i̼ệ̼n̼ N̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ (̼t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ T̼r̼â̼u̼ Q̼u̼ỳ̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ G̼i̼a̼ L̼â̼m̼)̼.

blank
T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ G̼i̼a̼ L̼â̼m̼ đ̼ã̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼á̼c̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ v̼ụ̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ v̼ớ̼t̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ l̼ê̼n̼ b̼ờ̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼, r̼à̼ s̼o̼á̼t̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼.


̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼, k̼h̼ử̼ k̼h̼u̼ẩ̼n̼… t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ x̼á̼c̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ Đ̼ứ̼c̼ G̼i̼a̼n̼g̼ đ̼ể̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.

̼B̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ầ̼u̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ G̼i̼a̼ L̼â̼m̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ c̼h̼ị̼ T̼.T̼.T̼.U̼ (̼2̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼, q̼u̼ê̼ H̼ .M̼ư̼ờ̼n̼g̼ K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼, L̼à̼o̼ C̼a̼i̼)̼, l̼à̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ l̼ớ̼p̼ K̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ c̼â̼y̼ t̼r̼ồ̼n̼g̼ A̼, K̼h̼ó̼a̼ 6̼2̼, H̼ọ̼c̼ v̼i̼ệ̼n̼ N̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼.

blank
K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼V̼ề̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ c̼ó̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ở̼ c̼ổ̼, n̼g̼h̼i̼ b̼ị̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ r̼ồ̼i̼ n̼é̼m̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ h̼ồ̼ đ̼ể̼ t̼ạ̼o̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ g̼i̼ả̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼, đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ G̼i̼a̼ L̼â̼m̼ k̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼à̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼í̼n̼h̼ x̼á̼c̼. Q̼u̼a̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ s̼ơ̼ b̼ộ̼, n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼ g̼ì̼.

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Nguồn: https://afamily.vn/ha-noi-thi-the-nu-sinh-hoc-vien-nong-nghiep-duoc-phat-hien-noi-giua-ho-nuoc-trong-truong-20210505073251876.chn

Xem thêm: C̼o̼n t̼r̼a̼i n̼g̼h̼i n̼g̼á̼o đ̼á c̼ắ̼t c̼ổ m̼ẹ t̼ử v̼o̼n̼g̼

S̼a̼u̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ l̼a̼ h̼é̼t̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ c̼h̼ạ̼y̼ q̼u̼a̼ t̼h̼ì̼ t̼á̼ h̼ỏ̼a̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ ở̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ n̼ằ̼m̼ c̼ạ̼n̼h̼ g̼i̼ế̼n̼g̼ n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ 1̼ v̼ế̼t̼ c̼ắ̼t̼ ở̼ c̼ổ̼.

C̼h̼i̼ề̼u̼ 4̼-̼5̼, t̼i̼n̼ t̼ừ̼ U̼B̼N̼D̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ T̼h̼ị̼n̼h̼, T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼, t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ v̼ừ̼a̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ m̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ k̼h̼i̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ “̼n̼g̼á̼o̼ đ̼á̼”̼ c̼ắ̼t̼ c̼ổ̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼.

blank
N̼g̼ô̼i̼ n̼h̼à̼ n̼ơ̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼

T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼, v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ g̼ầ̼n̼ 1̼4̼ g̼i̼ờ̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼a̼y̼ 4̼-̼5̼, t̼ạ̼i̼ s̼ố̼ n̼h̼à̼ 2̼0̼/̼2̼8̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ C̼ả̼n̼h̼, t̼h̼ô̼n̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼, p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ T̼h̼ị̼n̼h̼, T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼.

T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼ê̼n̼, m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ n̼g̼h̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ l̼a̼ h̼é̼t̼, k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼.D̼. (̼S̼N̼ 1̼9̼6̼1̼;̼ n̼g̼ụ̼ đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼ê̼n̼)̼ b̼ị̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ l̼à̼ L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g̼ N̼a̼m̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼7̼)̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g̼.

T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼à̼y̼, n̼h̼à̼ b̼à̼ D̼. k̼h̼ó̼a̼ t̼r̼á̼i̼ c̼ử̼a̼, b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ 2̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ n̼ê̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ d̼á̼m̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼.

blank
N̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ k̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ế̼, b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼ằ̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼ề̼n̼ n̼h̼à̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 3̼0̼ p̼h̼ú̼t̼ s̼a̼u̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ b̼à̼ D̼. k̼ê̼u̼ l̼a̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ m̼ớ̼i̼ d̼á̼m̼ s̼a̼n̼g̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ t̼á̼ h̼ỏ̼a̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y̼ n̼ằ̼m̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼, đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ g̼i̼ế̼n̼g̼ n̼ư̼ớ̼c̼ b̼ê̼n̼ h̼ô̼n̼g̼ n̼h̼à̼, t̼r̼ê̼n̼ c̼ổ̼ c̼ó̼ 1̼ v̼ế̼t̼ c̼ắ̼t̼, c̼ò̼n̼ N̼a̼m̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼g̼ồ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ “̼n̼g̼á̼o̼ đ̼á̼”̼ (̼r̼ố̼i̼ l̼o̼ạ̼n̼ t̼h̼ầ̼n̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼ d̼ù̼n̼g̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼ đ̼á̼)̼.

S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼á̼o̼ t̼ớ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼. C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ T̼h̼ị̼n̼h̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ t̼ớ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ k̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ế̼, b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g̼ N̼a̼m̼. T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ b̼ị̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼, N̼a̼m̼ v̼ẫ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ “̼n̼g̼á̼o̼ đ̼á̼”̼.

blank
N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ q̼u̼a̼n̼h̼ n̼g̼ô̼i̼ n̼h̼à̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, N̼a̼m̼ l̼à̼ t̼h̼a̼n̼h̼ p̼h̼ầ̼n̼ b̼ấ̼t̼ h̼ả̼o̼ ở̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼, t̼ừ̼n̼g̼ v̼à̼o̼ t̼ù̼ r̼a̼ t̼ộ̼i̼ v̼à̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ x̼i̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼ể̼ t̼i̼ê̼u̼ x̼à̼i̼. N̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼à̼y̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ã̼ b̼ỏ̼ v̼ợ̼, s̼ố̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ ở̼ đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼ê̼n̼.

C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼, k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ t̼ử̼ t̼h̼i̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼.

Nguồn: http://nghean24h.vn/con-trai-nghi-ngao-da-cat-co-me-tu-vong-a634130.html

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *