V̼i̼d̼e̼o̼: Á̼m̼ ả̼n̼h c̼ả̼n̼h t̼h̼i t̼h̼ể x̼ế̼p d̼ài la l̼i̼ệ̼t t̼ạ̼i Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼, k̼h̼i s̼ự s̼ố̼n̼g t̼r̼ở nê̼n̼ qu̼á̼ mo̼n̼g m̼a̼n̼h t̼ạ̼i đ̼ấ̼t n̼ư̼ớc đ̼a̼n̼g c̼h̼ì̼m t̼r̼o̼n̼g “h̼ố đ̼e̼n C̼o̼v̼i̼d”

V̼i̼d̼e̼o̼: Á̼m̼ ả̼n̼h c̼ả̼n̼h t̼h̼i t̼h̼ể x̼ế̼p d̼ài la l̼i̼ệ̼t t̼ạ̼i Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼, k̼h̼i s̼ự s̼ố̼n̼g t̼r̼ở nê̼n̼ qu̼á̼ mo̼n̼g m̼a̼n̼h t̼ạ̼i đ̼ấ̼t n̼ư̼ớc đ̼a̼n̼g c̼h̼ì̼m t̼r̼o̼n̼g “h̼ố đ̼e̼n C̼o̼v̼i̼d”

Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ q̼u̼a̼ đ̼a̼n̼g̼ g̼ồ̼n̼g̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ đ̼ố̼i̼ p̼h̼ó̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, s̼ố̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ m̼ớ̼i̼ v̼ẫ̼n̼ t̼ă̼n̼g̼ m̼ạ̼n̼h̼, h̼à̼n̼g̼ n̼g̼à̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ m̼ỗ̼i̼ n̼g̼à̼y̼, c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ n̼à̼o̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ n̼à̼y̼ s̼ẽ̼ s̼ớ̼m̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ l̼â̼y̼ l̼a̼n̼ c̼ủ̼a̼ v̼i̼r̼u̼s̼.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ q̼u̼a̼, t̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼ỡ̼ n̼g̼à̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ả̼n̼h̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ -̼ đ̼ấ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ô̼n̼g̼ d̼â̼n̼ t̼h̼ứ̼ 2̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ v̼ỡ̼ t̼r̼ậ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼u̼ộ̼c̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼. T̼ạ̼i̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ n̼à̼y̼, t̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ế̼ đ̼a̼n̼g̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ b̼á̼c̼h̼ k̼h̼i̼ s̼ố̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ m̼ớ̼i̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ m̼ỗ̼i̼ n̼g̼à̼y̼ đ̼ề̼u̼ t̼ă̼n̼g̼ đ̼ộ̼t̼ b̼i̼ế̼n̼, d̼ị̼c̼h̼ l̼â̼y̼ l̼a̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ h̼ơ̼n̼, h̼u̼n̼g̼ h̼ã̼n̼ h̼ơ̼n̼ v̼à̼ g̼ầ̼n̼ n̼h̼ư̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼ằ̼m̼ n̼g̼o̼à̼i̼ s̼ự̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼à̼y̼.

N̼g̼à̼y̼ 2̼5̼/̼4̼, Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼ã̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ 3̼5̼5̼.0̼0̼0̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ m̼ớ̼i̼ v̼à̼ 2̼.8̼0̼7̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ v̼ì̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼, m̼ứ̼c̼ c̼a̼o̼ k̼ỷ̼ l̼ụ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼ầ̼u̼. S̼ố̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ g̼ầ̼n̼ n̼h̼ư̼ t̼ă̼n̼g̼ l̼ê̼n̼ t̼h̼e̼o̼ c̼ấ̼p̼ s̼ố̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ế̼u̼ c̼h̼ỉ̼ n̼h̼ì̼n̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 4̼ v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼. G̼i̼à̼ h̼a̼y̼ t̼r̼ẻ̼, g̼i̼à̼u̼ h̼a̼y̼ n̼g̼h̼è̼o̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ a̼i̼ ở̼ đ̼ấ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼ h̼ơ̼n̼ 1̼,3̼ t̼ỷ̼ d̼â̼n̼ n̼ằ̼m̼ n̼g̼o̼à̼i̼ “̼l̼ằ̼n̼ r̼a̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g̼ v̼à̼ c̼h̼ế̼t̼”̼ k̼h̼i̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ c̼ủ̼a̼ h̼ọ̼ đ̼a̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ố̼i̼ m̼ặ̼t̼ v̼ớ̼i̼ c̼ơ̼n̼

blank

blank

blank

blank
N̼h̼ữ̼n̼g̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ c̼h̼ỗ̼ c̼h̼ô̼n̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ s̼ố̼n̼g̼ h̼ấ̼p̼ h̼ố̼i̼, c̼ầ̼u̼ n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ q̼u̼a̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ c̼h̼ì̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼ó̼i̼ l̼ử̼a̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼h̼í̼ t̼a̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ b̼a̼o̼ t̼r̼ù̼m̼ k̼h̼ắ̼p̼ đ̼ấ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ỏ̼a̼ t̼h̼i̼ê̼u̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ h̼à̼n̼g̼ t̼r̼ă̼m̼, t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ h̼à̼n̼g̼ n̼g̼h̼ì̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ d̼o̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼. Đ̼â̼y̼ l̼à̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ k̼h̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ v̼ụ̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ đ̼ó̼n̼g̼ b̼ă̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ k̼ị̼p̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ l̼â̼y̼ l̼a̼n̼ c̼ủ̼a̼ v̼i̼r̼u̼s̼ g̼â̼y̼ b̼ệ̼n̼h̼. K̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ c̼h̼ỗ̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼, h̼ọ̼ b̼u̼ộ̼c̼ p̼h̼ả̼i̼ x̼ế̼p̼ c̼á̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ r̼a̼ l̼ề̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼. K̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ b̼ệ̼n̼h̼, h̼ọ̼ p̼h̼ả̼i̼ h̼u̼y̼ đ̼ộ̼n̼g̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ờ̼, t̼o̼a̼ t̼à̼u̼ h̼o̼ả̼… đ̼ể̼ l̼à̼m̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ d̼ã̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼, v̼à̼ n̼g̼u̼y̼ c̼ấ̼p̼ n̼h̼ấ̼t̼, Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ạ̼n̼ k̼i̼ệ̼t̼ o̼x̼y̼ y̼ t̼ế̼, m̼ạ̼n̼g̼ s̼ố̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ h̼à̼n̼g̼ n̼g̼à̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ r̼ơ̼i̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ế̼ “̼n̼g̼à̼n̼ c̼â̼n̼ t̼r̼e̼o̼ s̼ợ̼i̼ t̼ó̼c̼”̼. N̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼a̼n̼g̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g̼ s̼ợ̼ h̼ã̼i̼, đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼, k̼i̼ệ̼t̼ s̼ứ̼c̼ v̼à̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ò̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼ầ̼u̼ n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.

blank
C̼ả̼n̼h̼ h̼o̼ả̼ t̼h̼i̼ê̼u̼ t̼ạ̼i̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ g̼â̼y̼ c̼h̼ấ̼n̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼

blank

blank
K̼h̼ó̼i̼ l̼ử̼a̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼h̼í̼ t̼a̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ b̼a̼o̼ t̼r̼ù̼m̼ k̼h̼ắ̼p̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼

M̼ớ̼i̼ đ̼â̼y̼, 1̼ v̼i̼d̼e̼o̼ g̼h̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ x̼á̼c̼ c̼h̼ế̼t̼ x̼ế̼p̼ l̼a̼ l̼i̼ệ̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ể̼ đ̼ợ̼i̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ đ̼ầ̼y̼ á̼m̼ ả̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ s̼ự̼ c̼h̼ú̼ ý̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼. T̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ả̼m̼ n̼h̼ậ̼n̼ s̼â̼u̼ s̼ắ̼c̼ n̼h̼ấ̼t̼ s̼ự̼ t̼à̼n̼ k̼h̼ố̼c̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼. N̼h̼ữ̼n̼g̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ n̼à̼y̼ s̼ẽ̼ l̼à̼ h̼ồ̼i̼ c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼ỉ̼n̼h̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ấ̼t̼ đ̼ế̼n̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼á̼c̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼, r̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼ủ̼ q̼u̼a̼n̼ ở̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ c̼ó̼ l̼ẽ̼ c̼ò̼n̼ q̼u̼á̼ s̼ớ̼m̼. B̼ở̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ l̼à̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ m̼ớ̼i̼ 1̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼ đ̼ã̼ d̼õ̼n̼g̼ d̼ạ̼c̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ b̼ố̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼ đ̼ẩ̼y̼ l̼ù̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼.

V̼i̼d̼e̼o̼ x̼á̼c̼ c̼h̼ế̼t̼ x̼ế̼p̼ l̼a̼ l̼i̼ệ̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ợ̼i̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ -̼ h̼ồ̼i̼ c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼ớ̼i̼ c̼ả̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼ (̼V̼i̼d̼e̼o̼:̼ T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼)̼

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/video-am-anh-canh-thi-the-xep-dai-la-liet-tai-an-do-khi-su-song-tro-nen-qua-mong-manh-tai-dat-nuoc-dang-chim-trong-ho-den-covid-161212604192917165.htm

Đ̼ọ̼c̼ t̼h̼ê̼m̼:̼ N̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ c̼h̼ạ̼y̼ g̼i̼ữ̼a̼ 2̼ g̼i̼à̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼h̼i̼ê̼u̼ r̼ự̼c̼ c̼h̼á̼y̼:̼ L̼o̼ạ̼t̼ ả̼n̼h̼ c̼h̼ấ̼n̼ đ̼ộ̼n̼g̼ v̼ề̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ l̼à̼m̼ c̼ả̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼ “̼n̼í̼n̼ l̼ặ̼n̼g̼”̼

blank

Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼ã̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ s̼ố̼ c̼a̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ k̼ỷ̼ l̼ụ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ t̼h̼ứ̼ 5̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼,̼ k̼h̼i̼ đ̼ợ̼t̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼h̼ứ̼ h̼a̼i̼ đ̼ẩ̼y̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ c̼ủ̼a̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼à̼y̼ đ̼ế̼n̼ b̼ờ̼ v̼ự̼c̼.

C̼ó̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 3̼5̼2̼.9̼9̼1̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼ 2̼4̼ g̼i̼ờ̼ q̼u̼a̼,̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ t̼ổ̼n̼g̼ s̼ố̼ c̼a̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ b̼ệ̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ t̼ă̼n̼g̼ l̼ê̼n̼ t̼ớ̼i̼ 1̼7̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ v̼ớ̼i̼ 5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ c̼h̼ỉ̼ t̼í̼n̼h̼ r̼i̼ê̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 4̼. Í̼t̼ n̼h̼ấ̼t̼ 2̼.1̼8̼2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ì̼ C̼o̼v̼i̼d̼ t̼r̼o̼n̼g̼ 2̼4̼ g̼i̼ờ̼ q̼u̼a̼,̼ n̼â̼n̼g̼ s̼ố̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ N̼a̼m̼ Á̼ l̼ê̼n̼ h̼ơ̼n̼ 1̼9̼5̼.0̼0̼0̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼. D̼ù̼ v̼ậ̼y̼,̼ c̼á̼c̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ t̼h̼ấ̼p̼ h̼ơ̼n̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ t̼h̼ự̼c̼ t̼ế̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ đ̼ợ̼t̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼h̼ứ̼ h̼a̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ t̼r̼u̼n̼g̼ b̼ì̼n̼h̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼0̼.0̼0̼0̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ m̼ớ̼i̼ m̼ỗ̼i̼ n̼g̼à̼y̼. C̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼í̼c̼h̼ v̼ì̼ c̼h̼o̼ p̼h̼é̼p̼ c̼á̼c̼ l̼ễ̼ h̼ộ̼i̼ t̼ô̼n̼ g̼i̼á̼o̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ c̼u̼ộ̼c̼ b̼i̼ể̼u̼ t̼ì̼n̼h̼ b̼ầ̼u̼ c̼ử̼ d̼i̼ễ̼n̼ r̼a̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y̼.

C̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼ã̼ h̼ế̼t̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼à̼ b̼ị̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ o̼x̼y̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ c̼h̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼.

blank

M̼ộ̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ó̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ v̼ề̼ h̼ô̼ h̼ấ̼p̼ n̼g̼ồ̼i̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ x̼e̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ờ̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ g̼i̼ữ̼a̼ b̼ố̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g̼ l̼a̼n̼ r̼ộ̼n̼g̼ ở̼ A̼h̼m̼e̼d̼a̼b̼a̼d̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼. Ả̼n̼h̼ c̼h̼ụ̼p̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼0̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ A̼m̼i̼t̼ D̼a̼v̼e̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank

M̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ c̼h̼ạ̼y̼ g̼i̼ữ̼a̼ h̼a̼i̼ h̼à̼n̼g̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼. Đ̼â̼y̼ l̼à̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ì̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ l̼ễ̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ h̼à̼n̼g̼ l̼o̼ạ̼t̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ị̼a̼ đ̼i̼ể̼m̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ A̼d̼n̼a̼n̼ A̼b̼i̼d̼i̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank

M̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ g̼i̼à̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ đ̼ể̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ d̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼2̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ D̼a̼n̼i̼s̼h̼ S̼i̼d̼d̼i̼q̼u̼i̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank

N̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ y̼ t̼ế̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ồ̼ b̼ả̼o̼ h̼ộ̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ d̼ã̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼ạ̼m̼ t̼h̼ờ̼i̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ L̼N̼J̼P̼ t̼ạ̼i̼ S̼h̼e̼h̼n̼a̼i̼ B̼a̼n̼q̼u̼e̼t̼ H̼a̼l̼l̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼3̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼. Ả̼n̼h̼:̼ R̼a̼j̼ K̼ R̼a̼j̼ |̼ T̼h̼ờ̼i̼ b̼á̼o̼ H̼i̼n̼d̼u̼s̼t̼a̼n̼

blank

M̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ t̼ừ̼ m̼ộ̼t̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ P̼h̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼ (̼N̼G̼O̼)̼ m̼ặ̼c̼ t̼r̼a̼n̼g̼ p̼h̼ụ̼c̼ g̼i̼ố̼n̼g̼ v̼i̼r̼u̼s̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ q̼u̼a̼n̼h̼ k̼h̼u̼ c̼h̼ợ̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼u̼â̼n̼ t̼h̼e̼o̼ c̼á̼c̼ q̼u̼y̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ c̼u̼ộ̼c̼ v̼ậ̼n̼ đ̼ộ̼n̼g̼ n̼â̼n̼g̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ứ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ ở̼ S̼i̼l̼i̼g̼u̼r̼i̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼5̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ D̼i̼p̼t̼e̼n̼d̼u̼ D̼u̼t̼t̼a̼ |̼ A̼F̼P̼

blank

M̼ộ̼t̼ c̼ô̼n̼g̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼ử̼ t̼r̼ù̼n̼g̼ v̼ò̼i̼ p̼h̼u̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ b̼ì̼n̼h̼ o̼x̼y̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ổ̼ đ̼ầ̼y̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼à̼ m̼á̼y̼ g̼i̼ữ̼a̼ l̼ú̼c̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ đ̼a̼n̼g̼ l̼â̼y̼ l̼a̼n̼ ở̼ A̼h̼m̼e̼d̼a̼b̼a̼d̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼5̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ A̼m̼i̼t̼ D̼a̼v̼e̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank

U̼m̼a̼r̼ F̼a̼r̼o̼o̼q̼ k̼h̼ó̼c̼ b̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ủ̼a̼ m̼ẹ̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ v̼ì̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ô̼n̼ c̼ấ̼t̼ b̼à̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼ đ̼ị̼a̼ ở̼ S̼r̼i̼n̼a̼g̼a̼r̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼6̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 4̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ T̼a̼u̼s̼e̼e̼f̼ M̼u̼s̼t̼a̼f̼a̼ |̼ A̼F̼P̼

blank

M̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ờ̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ì̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ l̼ò̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼3̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ D̼a̼n̼i̼s̼h̼ S̼i̼d̼d̼i̼q̼u̼i̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank

M̼ộ̼t̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ m̼ộ̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ó̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ v̼ề̼ h̼ô̼ h̼ấ̼p̼ t̼r̼o̼n̼g̼ x̼e̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ờ̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ố̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g̼ l̼a̼n̼ r̼ộ̼n̼g̼ ở̼ A̼h̼m̼e̼d̼a̼b̼a̼d̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼5̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ A̼m̼i̼t̼ D̼a̼v̼e̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank

N̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼e̼o̼ k̼h̼ẩ̼u̼ t̼r̼a̼n̼g̼ b̼ả̼o̼ h̼ộ̼ c̼h̼ờ̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼ắ̼c̼ x̼i̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ b̼ệ̼n̼h̼ d̼o̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ t̼i̼ê̼m̼ c̼h̼ủ̼n̼g̼ ở̼ M̼u̼m̼b̼a̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ N̼i̼h̼a̼r̼i̼k̼a̼ K̼u̼l̼k̼a̼r̼n̼i̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ l̼ò̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼4̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ D̼a̼n̼i̼s̼h̼ S̼i̼d̼d̼i̼q̼u̼i̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ k̼é̼o̼ c̼ầ̼m̼ b̼ì̼n̼h̼ o̼x̼y̼ b̼ê̼n̼ n̼g̼o̼à̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ạ̼m̼ n̼ạ̼p̼ k̼h̼í̼ t̼ư̼ n̼h̼â̼n̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼9̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ A̼d̼n̼a̼n̼ A̼b̼i̼d̼i̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank
̼M̼ộ̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ t̼h̼ở̼ v̼ớ̼i̼ s̼ự̼ t̼r̼ợ̼ g̼i̼ú̼p̼ c̼ủ̼a̼ o̼x̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ b̼ở̼i̼ G̼u̼r̼d̼w̼a̼r̼a̼ -̼ n̼ơ̼i̼ t̼h̼ờ̼ c̼ú̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ạ̼o̼ S̼i̼k̼h̼ -̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ k̼é̼o̼ t̼ự̼ đ̼ộ̼n̼g̼ đ̼ậ̼u̼ d̼ư̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ c̼ă̼n̼ l̼ề̼u̼ v̼e̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ g̼i̼ữ̼a̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ở̼ G̼h̼a̼z̼i̼a̼b̼a̼d̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ S̼a̼j̼j̼a̼d̼ H̼u̼s̼s̼a̼i̼n̼ |̼ A̼F̼P̼

blank
̼M̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ a̼n̼ ủ̼i̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼ô̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼ v̼ì̼ b̼ệ̼n̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ b̼ê̼n̼ n̼g̼o̼à̼i̼ n̼h̼à̼ x̼á̼c̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ ở̼ A̼h̼m̼e̼d̼a̼b̼a̼d̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼0̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ A̼m̼i̼t̼ D̼a̼v̼e̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank
̼M̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼ g̼ỗ̼ đ̼i̼ n̼g̼a̼n̼g̼ q̼u̼a̼ g̼i̼à̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ì̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ l̼ễ̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ h̼à̼n̼g̼ l̼o̼ạ̼t̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ l̼ò̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ A̼d̼n̼a̼n̼ A̼b̼i̼d̼i̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank
̼M̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ m̼ặ̼c̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ (̼P̼P̼E̼)̼ đ̼ứ̼n̼g̼ c̼ạ̼n̼h̼ g̼i̼à̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ì̼ b̼ệ̼n̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ A̼d̼n̼a̼n̼ A̼b̼i̼d̼i̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank
̼Q̼u̼a̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ g̼i̼à̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼ạ̼i̼ l̼ò̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ N̼i̼g̼a̼m̼b̼o̼d̼h̼ G̼h̼a̼t̼,̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼3̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼. Ả̼n̼h̼:̼ S̼a̼n̼j̼e̼e̼v̼ V̼e̼r̼m̼a̼ |̼ T̼h̼ờ̼i̼ b̼á̼o̼ H̼i̼n̼d̼u̼s̼t̼a̼n̼

blank
N̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ y̼ t̼ế̼ m̼ặ̼c̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ (̼P̼P̼E̼)̼ k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ b̼ệ̼n̼h̼ d̼o̼ b̼ê̼n̼ n̼g̼o̼à̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ G̼u̼r̼u̼ T̼e̼g̼ B̼a̼h̼a̼d̼u̼r̼,̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼4̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ A̼d̼n̼a̼n̼ A̼b̼i̼d̼i̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ì̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼r̼o̼n̼g̼ l̼ễ̼ t̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼ đ̼ị̼a̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼3̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼. Ả̼n̼h̼:̼ A̼d̼n̼a̼n̼ A̼b̼i̼d̼i̼ |̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

blank

C̼á̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼g̼ồ̼i̼ c̼ạ̼n̼h̼ g̼i̼à̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼á̼y̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ì̼ b̼ệ̼n̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ l̼ễ̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ h̼à̼n̼g̼ l̼o̼ạ̼t̼,̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ l̼ò̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ ở̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼.

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/nguoi-dan-ong-chay-giua-2-gian-hoa-thieu-ruc-chay-loat-anh-chan-dong-ve-an-do-lam-ca-the-gioi-nin-lang-161212704064811687.htm

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *