V̼ụ c̼o̼n̼ g̼i̼ế̼t c̼h̼a̼, p̼h̼â̼n̼ x̼á̼c̼ c̼h̼ấ̼n đ̼ộ̼n̼g̼ T̼â̼y̼ N̼i̼n̼h̼: N̼g̼h̼i p̼h̼ạ̼m đ̼ã c̼h̼ô̼n̼ th̼i t̼h̼ể ở n̼h̼ữ̼n̼g đ̼â̼u̼?̼

V̼ụ c̼o̼n̼ g̼i̼ế̼t c̼h̼a̼, p̼h̼â̼n̼ x̼á̼c̼ c̼h̼ấ̼n đ̼ộ̼n̼g̼ T̼â̼y̼ N̼i̼n̼h̼: N̼g̼h̼i p̼h̼ạ̼m đ̼ã c̼h̼ô̼n̼ th̼i t̼h̼ể ở n̼h̼ữ̼n̼g đ̼â̼u̼?̼

S̼a̼n̼g̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g̼ r̼ự̼a̼ c̼h̼é̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼á̼t̼ v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼ ô̼n̼g̼ L̼., d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ t̼ử̼ đ̼ã̼ p̼h̼â̼n̼ x̼á̼c̼, c̼h̼ô̼n̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼a̼ n̼g̼a̼y̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à̼.

S̼á̼n̼g̼ 1̼4̼/̼5̼, C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼â̼y̼ N̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ P̼h̼ạ̼m̼ T̼h̼a̼n̼h̼ S̼a̼n̼g̼ (̼2̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼, n̼g̼ụ̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ H̼ò̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼)̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

blank
Cảnh sát tạm giữ đối tượng Phạm Thanh Sang. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

T̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼:̼ S̼a̼n̼g̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼h̼a̼ r̼u̼ộ̼t̼ l̼à̼ ô̼n̼g̼ P̼.V̼.L̼ (̼5̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g̼ ở̼ x̼ã̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼â̼y̼, t̼h̼ị̼ x̼ã̼ H̼ò̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼. G̼ầ̼n̼ đ̼â̼y̼, b̼à̼ c̼o̼n̼ l̼ố̼i̼ x̼ó̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ấ̼y̼ ô̼n̼g̼ L̼. r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼à̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ l̼ệ̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, h̼ọ̼ n̼g̼ử̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼ó̼ m̼ù̼i̼ h̼ô̼i̼ n̼ồ̼n̼g̼ n̼ặ̼c̼ p̼h̼á̼t̼ r̼a̼ t̼ừ̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g̼ L̼. n̼ê̼n̼ s̼a̼n̼g̼ h̼ỏ̼i̼ t̼h̼ă̼m̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, h̼ọ̼ b̼ị̼ S̼a̼n̼g̼ n̼g̼ă̼n̼ c̼ả̼n̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼o̼ v̼à̼o̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à̼. N̼g̼à̼y̼ 1̼3̼/̼5̼, h̼ọ̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼o̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼.

N̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ H̼ò̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ã̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼á̼c̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ v̼ụ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼â̼y̼ N̼i̼n̼h̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ ô̼n̼g̼ L̼. đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ t̼h̼ì̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ô̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à̼. N̼g̼a̼y̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ S̼a̼n̼g̼. Đ̼ế̼n̼ t̼ố̼i̼ 1̼3̼/̼5̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼ã̼ h̼o̼à̼n̼ t̼ấ̼t̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼, k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ t̼ử̼ t̼h̼i̼, b̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ ô̼n̼g̼ L̼. c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ a̼n̼ t̼á̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼, b̼á̼o̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼n̼.

T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ k̼ể̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼ b̼á̼o̼ Z̼i̼n̼g̼, t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼, S̼a̼n̼g̼ x̼i̼n̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ g̼ạ̼c̼h̼ v̼ụ̼n̼ v̼à̼ c̼á̼t̼. A̼n̼h̼ t̼a̼ n̼ó̼i̼ n̼ề̼n̼ n̼h̼à̼ b̼ị̼ h̼ư̼ h̼ỏ̼n̼g̼ c̼ầ̼n̼ s̼ử̼a̼ c̼h̼ữ̼a̼.

blank
C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼ụ̼ á̼n̼. Ả̼n̼h̼:̼ F̼B̼. T̼P̼T̼N̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼, P̼h̼ạ̼m̼ T̼h̼a̼n̼h̼ S̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼h̼i̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼, t̼h̼ấ̼y̼ c̼h̼a̼ r̼u̼ộ̼t̼ l̼à̼ ô̼n̼g̼ L̼. đ̼i̼ u̼ố̼n̼g̼ r̼ư̼ợ̼u̼ v̼ề̼ n̼ê̼n̼ c̼ự̼ c̼ã̼i̼ p̼h̼ả̼n̼ đ̼ố̼i̼.

Q̼u̼á̼ b̼ự̼c̼ t̼ứ̼c̼, S̼a̼n̼g̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g̼ r̼ự̼a̼ c̼h̼é̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼á̼t̼ v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼ ô̼n̼g̼ L̼., d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, S̼a̼n̼g̼ đ̼e̼m̼ c̼h̼ô̼n̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ ô̼n̼g̼ L̼. g̼ầ̼n̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ s̼à̼n̼ n̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼ h̼ầ̼m̼ c̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.

T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ p̼h̼ó̼n̼g̼ v̼i̼ê̼n̼ T̼i̼ề̼n̼ P̼h̼o̼n̼g̼, t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼a̼i̼ M̼ừ̼n̼g̼ (̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼h̼a̼m̼ m̼ư̼u̼ C̼A̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼â̼y̼ N̼i̼n̼h̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, b̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ầ̼u̼ n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ c̼h̼a̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼. “̼Ô̼n̼g̼ L̼. đ̼ã̼ ‘̼m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼’̼ h̼ơ̼n̼ 2̼0̼ n̼g̼à̼y̼ q̼u̼a̼, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼à̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ r̼a̼ ô̼n̼g̼ L̼. b̼ị̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼”̼ –̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼a̼i̼ M̼ừ̼n̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼.

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-con-giet-cha-phan-xac-chan-dong-tay-ninh-nghi-pham-da-chon-thi-the-o-nhung-dau-161211505075610187.htm

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *