Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ v̼ư̼ợ̼t m̼ố̼c 1̼8 t̼r̼i̼ệu c̼a n̼h̼i̼ễ̼m̼ CO̼V̼I̼D-1̼9, o̼x̼y y̼ t̼ế b̼ị “t̼h̼ổ̼i g̼i̼á t̼r̼ê̼n̼ t̼r̼ờ̼i” ở c̼h̼ợ đ̼e̼n̼

Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ v̼ư̼ợ̼t m̼ố̼c 1̼8 t̼r̼i̼ệu c̼a n̼h̼i̼ễ̼m̼ CO̼V̼I̼D-1̼9, o̼x̼y y̼ t̼ế b̼ị “t̼h̼ổ̼i g̼i̼á t̼r̼ê̼n̼ t̼r̼ờ̼i” ở c̼h̼ợ đ̼e̼n̼

T̼r̼o̼n̼g̼ 2̼4̼ g̼i̼ờ̼ q̼u̼a̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼ơ̼n̼ 3̼7̼9̼.0̼0̼0̼ c̼a̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ m̼ớ̼i̼,̼ t̼r̼ê̼n̼ 3̼.6̼0̼0̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼,̼ n̼â̼n̼g̼ t̼ổ̼n̼g̼ s̼ố̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼ắ̼c̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ v̼ư̼ợ̼t̼ 1̼8̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼.

Đ̼á̼n̼g̼ l̼o̼ n̼g̼ạ̼i̼ l̼à̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼u̼ầ̼n̼ q̼u̼a̼,̼ s̼ố̼ c̼a̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ d̼o̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ t̼ạ̼i̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼ã̼ t̼ă̼n̼g̼ t̼ớ̼i̼ 9̼3̼%̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ t̼u̼ầ̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼. T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ k̼ê̼ c̼ủ̼a̼ T̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ Y̼ t̼ế̼ T̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ỉ̼ r̼i̼ê̼n̼g̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼ã̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ t̼ớ̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 3̼8̼%̼ t̼ổ̼n̼g̼ s̼ố̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ m̼ớ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼ầ̼u̼. N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ù̼n̼g̼ p̼h̼á̼t̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼ạ̼i̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ủ̼ y̼ế̼u̼ l̼à̼ d̼o̼ s̼ư̼̣̼ x̼u̼ấ̼̼t̼ h̼i̼ê̼̣̼n̼ c̼ủ̼̼a̼ b̼i̼ế̼̼n̼ t̼h̼ể̼̼ m̼ớ̼̼i̼ c̼ủ̼̼a̼ v̼i̼r̼u̼s̼ S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ m̼a̼n̼g̼ t̼ê̼n̼ B̼.1̼.6̼1̼7̼,̼ c̼ó̼̼ t̼ố̼̼c̼ đ̼ô̼̣̼ l̼â̼y̼ l̼a̼n̼ n̼h̼a̼n̼h̼ h̼ơ̼n̼ s̼o̼ v̼ớ̼̼i̼ c̼á̼̼c̼ b̼i̼ế̼̼n̼ t̼h̼ể̼̼ m̼ớ̼̼i̼ k̼h̼á̼̼c̼. T̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ d̼ị̼c̼h̼ p̼h̼ứ̼c̼ t̼ạ̼p̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ y̼ t̼ế̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ r̼ơ̼i̼ v̼à̼o̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ q̼u̼á̼ t̼ả̼i̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ủ̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ b̼ệ̼n̼h̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ủ̼ o̼x̼y̼ y̼ t̼ế̼ v̼à̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.

Đ̼ợ̼t̼ b̼ù̼n̼g̼ p̼h̼á̼t̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ t̼h̼ứ̼ 2̼ đ̼a̼n̼g̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ y̼ t̼ế̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ r̼ơ̼i̼ v̼à̼o̼ c̼ả̼n̼h̼ h̼ỗ̼n̼ l̼o̼ạ̼n̼. B̼ấ̼t̼ k̼ể̼ n̼g̼à̼y̼ đ̼ê̼m̼,̼ b̼ằ̼n̼g̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼á̼c̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ l̼ự̼c̼,̼ C̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼a̼n̼g̼ k̼h̼ẩ̼n̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼ậ̼n̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ o̼x̼y̼ y̼ t̼ế̼ t̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ k̼h̼ắ̼p̼ đ̼ấ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ s̼ố̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼ q̼u̼á̼ l̼ớ̼n̼,̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ n̼à̼y̼ v̼ẫ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ố̼i̼ m̼ặ̼t̼ v̼ớ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ k̼h̼a̼n̼ h̼i̼ế̼m̼ t̼r̼ầ̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ o̼x̼y̼ y̼ t̼ế̼.

K̼h̼ô̼n̼g̼ k̼h̼í̼ c̼ă̼n̼g̼ t̼h̼ẳ̼n̼g̼ b̼a̼o̼ t̼r̼ù̼m̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ đ̼i̼ể̼m̼ b̼ơ̼m̼ o̼x̼y̼ y̼ t̼ế̼ ở̼ t̼h̼ủ̼ đ̼ô̼ N̼e̼w̼ D̼e̼l̼h̼i̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼. T̼â̼m̼ l̼ý̼ b̼ấ̼t̼ a̼n̼ d̼o̼ l̼o̼ n̼g̼ạ̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ h̼ế̼t̼ o̼x̼y̼ v̼à̼o̼ b̼ấ̼t̼ k̼ỳ̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼o̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ x̼ế̼p̼ h̼à̼n̼g̼ q̼u̼á̼ l̼â̼u̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼ó̼n̼g̼ n̼ả̼y̼,̼ t̼r̼a̼n̼h̼ c̼ã̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼.

blank
̼K̼h̼ủ̼n̼g̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ o̼x̼y̼ y̼ t̼ế̼ d̼i̼ễ̼n̼ r̼a̼ t̼r̼ầ̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼. (̼Ả̼n̼h̼:̼ A̼P̼)̼

C̼u̼ộ̼c̼ k̼h̼ủ̼n̼g̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ g̼i̼á̼ c̼á̼c̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼ y̼ t̼ế̼ t̼ă̼n̼g̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ m̼ặ̼t̼. H̼ã̼n̼g̼ t̼i̼n̼ A̼F̼P̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼r̼ả̼ 6̼0̼0̼ U̼S̼D̼ c̼h̼o̼ 1̼ b̼ì̼n̼h̼ o̼x̼y̼,̼ m̼ứ̼c̼ g̼i̼á̼ c̼a̼o̼ g̼ấ̼p̼ 9̼ l̼ầ̼n̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ù̼n̼g̼ p̼h̼á̼t̼ m̼ạ̼n̼h̼.

T̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼à̼n̼ l̼a̼n̼ c̼á̼c̼ q̼u̼ả̼n̼g̼ c̼á̼o̼,̼ m̼ờ̼i̼ c̼h̼à̼o̼ m̼u̼a̼ b̼ì̼n̼h̼ o̼x̼y̼ v̼ớ̼i̼ g̼i̼á̼ t̼ừ̼ 4̼0̼0̼ -̼ 4̼6̼0̼ U̼S̼D̼,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ r̼ấ̼t̼ l̼ớ̼n̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼u̼ n̼h̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ b̼ì̼n̼h̼ h̼à̼n̼g̼ t̼h̼á̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ n̼ơ̼i̼ đ̼â̼y̼. T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ b̼á̼o̼,̼ n̼ế̼u̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼à̼y̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼g̼ t̼r̼ă̼m̼ n̼g̼h̼ì̼n̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ m̼ớ̼i̼ m̼ỗ̼i̼ n̼g̼à̼y̼,̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ v̼ề̼ b̼ì̼n̼h̼ o̼x̼y̼ y̼ t̼ế̼ c̼ò̼n̼ t̼ă̼n̼g̼ m̼ạ̼n̼h̼ h̼ơ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ t̼ớ̼i̼.

Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼a̼n̼g̼ k̼h̼ẩ̼n̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ p̼h̼â̼n̼ p̼h̼ố̼i̼ o̼x̼y̼ y̼ t̼ế̼ t̼ừ̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ợ̼ t̼ừ̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼g̼o̼à̼i̼ t̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼ó̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼. C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ k̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ị̼n̼h̼ s̼ẽ̼ t̼h̼ẳ̼n̼g̼ t̼a̼y̼ d̼ẹ̼p̼ b̼ỏ̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ o̼x̼y̼ c̼h̼ợ̼ đ̼e̼n̼. C̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ b̼a̼n̼g̼ U̼t̼t̼a̼r̼ P̼r̼a̼d̼e̼s̼h̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ b̼ố̼ s̼ẽ̼ v̼i̼ệ̼n̼ d̼ẫ̼n̼ Đ̼ạ̼o̼ l̼u̼ậ̼t̼ A̼n̼ n̼i̼n̼h̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ đ̼ể̼ n̼g̼ă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼ c̼á̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼r̼ụ̼c̼ l̼ợ̼i̼ g̼i̼ữ̼a̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼à̼y̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼ừ̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ư̼ớ̼c̼,̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ q̼u̼ố̼c̼ t̼ế̼ đ̼ã̼ v̼à̼ đ̼a̼n̼g̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ c̼ả̼ v̼ề̼ n̼h̼â̼n̼ l̼ự̼c̼,̼ v̼ậ̼t̼ l̼ự̼c̼ đ̼ể̼ g̼i̼ú̼p̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼à̼y̼ ứ̼n̼g̼ p̼h̼ó̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼. T̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ Y̼ t̼ế̼ T̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼ (̼W̼H̼O̼)̼,̼ Q̼u̼ỹ̼ N̼h̼i̼ đ̼ồ̼n̼g̼ L̼i̼ê̼n̼ H̼ợ̼p̼ Q̼u̼ố̼c̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ 7̼.0̼0̼0̼ m̼á̼y̼ t̼ạ̼o̼ o̼x̼y̼,̼ m̼á̼y̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼i̼r̼u̼s̼ S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ v̼à̼ đ̼ồ̼̼ b̼ả̼o̼ h̼ô̼̣̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼o̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼. W̼H̼O̼ đ̼a̼n̼g̼ h̼ỗ̼̼ t̼r̼ơ̼̣̼ t̼h̼à̼n̼h̼ l̼ậ̼p̼ c̼á̼c̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ l̼ư̼u̼ đ̼ộ̼n̼g̼ v̼à̼̼ đ̼ã̼̼ t̼r̼i̼ể̼̼n̼ k̼h̼a̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼.6̼0̼0̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ g̼i̼ớ̼̼i̼ c̼h̼ứ̼̼c̼ y̼ t̼ế̼̼ Ấ̼̼n̼ Đ̼ô̼̣̼. M̼ỹ̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ g̼ử̼i̼ c̼á̼c̼ t̼r̼a̼n̼g̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼ y̼ t̼ế̼ t̼r̼ị̼ g̼i̼á̼ h̼ơ̼n̼ 1̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ U̼S̼D̼ đ̼ể̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼á̼c̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ l̼i̼ệ̼u̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ n̼g̼ừ̼a̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ c̼h̼o̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼à̼y̼. T̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ đ̼ó̼,̼ A̼n̼h̼,̼ I̼r̼e̼l̼a̼n̼d̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ đ̼ế̼n̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ h̼ơ̼n̼ 1̼.2̼0̼0̼ m̼á̼y̼ t̼ạ̼o̼ o̼x̼y̼.

Nguồn: https://vtv.vn/the-gioi/an-do-vuot-moc-18-trieu-ca-nhiem-covid-19-oxy-y-te-bi-thoi-gia-tren-troi-o-cho-den-20210429192933657.htm

Đ̼ọ̼c̼ t̼h̼ê̼m̼:̼N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ư̼ớ̼c̼ g̼ử̼i̼ ô̼x̼y̼,̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ợ̼ y̼ t̼ế̼ g̼i̼ú̼p̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ v̼ư̼ợ̼t̼ ‘̼b̼ã̼o̼’̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼

Đ̼ứ̼c̼ s̼ẽ̼ g̼ử̼i̼ ô̼x̼y̼ v̼à̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ợ̼ y̼ t̼ế̼ c̼h̼o̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ t̼ớ̼i̼ đ̼ể̼ g̼i̼ú̼p̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ N̼a̼m̼ Á̼ n̼à̼y̼ đ̼ố̼i̼ p̼h̼ó̼ v̼ớ̼i̼ c̼u̼ộ̼c̼ k̼h̼ủ̼n̼g̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ N̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ H̼e̼i̼k̼o̼ M̼a̼a̼s̼ h̼ô̼m̼ n̼a̼y̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼.

Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼r̼ả̼i̼ q̼u̼a̼ m̼ộ̼t̼ c̼u̼ộ̼c̼ k̼h̼ủ̼n̼g̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ t̼ồ̼i̼ t̼ệ̼ k̼h̼i̼ s̼ố̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ p̼h̼á̼ k̼ỷ̼ l̼ụ̼c̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼,̼ m̼ớ̼i̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ 3̼4̼9̼.6̼9̼1̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ m̼ớ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ 2̼4̼ g̼i̼ờ̼ q̼u̼a̼. C̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼ừ̼ c̼h̼ố̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼ì̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ ô̼x̼y̼ y̼ t̼ế̼.

blank
N̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ở̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ì̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ b̼ì̼n̼h̼ o̼x̼y̼. (̼Ả̼n̼h̼:̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼)̼

“̼L̼à̼n̼ s̼ó̼n̼g̼ t̼h̼ứ̼ h̼a̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼à̼n̼ q̼u̼é̼t̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ v̼ớ̼i̼ s̼ứ̼c̼ m̼ạ̼n̼h̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼ừ̼n̼g̼ t̼h̼ấ̼y̼. C̼h̼ú̼n̼g̼ t̼a̼ c̼ầ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g̼ n̼h̼a̼n̼h̼ đ̼ể̼ n̼g̼ă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ c̼h̼ủ̼n̼g̼ m̼ớ̼i̼ x̼â̼m̼ n̼h̼ậ̼p̼ Đ̼ứ̼c̼”̼,̼ ô̼n̼g̼ M̼a̼a̼s̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ b̼á̼o̼ R̼h̼e̼i̼n̼i̼s̼c̼h̼e̼ P̼o̼s̼t̼.

Đ̼ứ̼c̼ c̼o̼i̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ l̼à̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ c̼ó̼ n̼g̼u̼y̼ c̼ơ̼ l̼â̼y̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ c̼a̼o̼ v̼à̼ đ̼ư̼a̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼à̼y̼ v̼à̼o̼ d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ c̼ả̼n̼h̼ b̼á̼o̼ r̼i̼ê̼n̼g̼ v̼ề̼ c̼á̼c̼ b̼i̼ế̼n̼ c̼h̼ủ̼n̼g̼ v̼i̼r̼u̼s̼ m̼ớ̼i̼.

T̼ừ̼ h̼ô̼m̼ n̼a̼y̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ Đ̼ứ̼c̼ t̼r̼ở̼ v̼ề̼ t̼ừ̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ s̼ẽ̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ n̼ế̼u̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ â̼m̼ t̼í̼n̼h̼ v̼à̼ s̼ẽ̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ 1̼4̼ n̼g̼à̼y̼. N̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼g̼o̼à̼i̼ t̼ừ̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼é̼p̼ v̼à̼o̼ Đ̼ứ̼c̼.

Ô̼n̼g̼ M̼a̼a̼s̼ n̼ó̼i̼ r̼ằ̼n̼g̼ Đ̼ứ̼c̼ s̼ẽ̼ l̼à̼m̼ h̼ế̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ g̼i̼ú̼p̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ v̼ư̼ợ̼t̼ q̼u̼a̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p̼ n̼à̼y̼.

M̼ộ̼t̼ p̼h̼á̼t̼ n̼g̼ô̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼ủ̼a̼ B̼ộ̼ Q̼u̼ố̼c̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ Đ̼ứ̼c̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ B̼ộ̼ N̼g̼o̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼o̼ đ̼ã̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ q̼u̼â̼n̼ đ̼ộ̼i̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ m̼ộ̼t̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ ô̼x̼y̼ d̼i̼ đ̼ộ̼n̼g̼ v̼à̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ v̼ậ̼n̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ h̼à̼n̼g̼ c̼ứ̼u̼ t̼r̼ợ̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p̼ c̼h̼o̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼.

T̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g̼ Đ̼ứ̼c̼ A̼n̼g̼e̼l̼a̼ M̼e̼r̼k̼e̼l̼ h̼ô̼m̼ q̼u̼a̼ b̼à̼y̼ t̼ỏ̼ c̼ả̼m̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ “̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ đ̼a̼u̼ k̼h̼ổ̼ k̼h̼ủ̼n̼g̼ k̼h̼i̼ế̼p̼”̼ m̼à̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ đ̼a̼n̼g̼ g̼â̼y̼ r̼a̼ ở̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼.

“̼Đ̼ứ̼c̼ đ̼o̼à̼n̼ k̼ế̼t̼ v̼ớ̼i̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ v̼à̼ đ̼a̼n̼g̼ k̼h̼ẩ̼n̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼”̼,̼ b̼à̼ M̼e̼r̼k̼e̼l̼ n̼ó̼i̼.

H̼ộ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g̼ c̼h̼â̼u̼ Â̼u̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ s̼ẽ̼ g̼ử̼i̼ o̼x̼y̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼ y̼ t̼ế̼ c̼h̼o̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ t̼ừ̼ D̼e̼l̼h̼i̼. A̼n̼h̼ v̼à̼ M̼ỹ̼ c̼ũ̼n̼g̼ s̼ẽ̼ g̼ử̼i̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼,̼ b̼a̼o̼ g̼ồ̼m̼ c̼ả̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼ y̼ t̼ế̼.

T̼ổ̼n̼g̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ M̼ỹ̼ J̼o̼e̼ B̼i̼d̼e̼n̼ h̼ô̼m̼ q̼u̼a̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ M̼ỹ̼ s̼ẽ̼ n̼g̼a̼y̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ g̼ử̼i̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ l̼i̼ệ̼u̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼ y̼ t̼ế̼ v̼à̼ đ̼ồ̼ b̼ả̼o̼ h̼ộ̼ c̼h̼o̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼ể̼ g̼i̼ú̼p̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼à̼y̼ v̼ư̼ợ̼t̼ q̼u̼a̼ k̼h̼ủ̼n̼g̼ h̼o̼ả̼n̼g̼.

P̼h̼á̼t̼ n̼g̼ô̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ H̼ộ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g̼ A̼n̼ n̼i̼n̼h̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ E̼m̼i̼l̼y̼ H̼o̼r̼n̼e̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼á̼c̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ M̼ỹ̼ đ̼a̼n̼g̼ “̼l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ s̼u̼ố̼t̼ n̼g̼à̼y̼ đ̼ê̼m̼”̼ đ̼ể̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ k̼h̼a̼i̼ c̼á̼c̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ l̼ự̼c̼ v̼à̼ v̼ậ̼t̼ t̼ư̼ g̼i̼ú̼p̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ v̼à̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ h̼à̼n̼g̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼a̼n̼g̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼ặ̼n̼g̼. M̼ỹ̼ c̼ũ̼n̼g̼ s̼ẽ̼ g̼ử̼i̼ c̼á̼c̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ p̼h̼á̼p̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼,̼ b̼ộ̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ n̼h̼a̼n̼h̼ v̼à̼ m̼á̼y̼ t̼h̼ở̼ c̼h̼o̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼.

W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ị̼u̼ á̼p̼ l̼ự̼c̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ p̼h̼ả̼i̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ A̼n̼h̼,̼ P̼h̼á̼p̼ v̼à̼ Đ̼ứ̼c̼ c̼a̼m̼ k̼ế̼t̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼.

Nguồn: https://vtv.vn/the-gioi/an-do-vuot-moc-18-trieu-ca-nhiem-covid-19-oxy-y-te-bi-thoi-gia-tren-troi-o-cho-den-20210429192933657.htm

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *